Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w SGH

roślina trzymana w dłoniach; w prawym górnym rogu logo SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opracowała pierwszy raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Raport ma charakter inicjujący działania w zakresie popularyzacji i wdrażania zasad Deklaracji SOU.

Do każdego zobowiązania zawartego w Deklaracji zostały przypisane kierunkowe propozycje oczekiwanych niezbędnych informacji, które powinny znaleźć się w raporcie  i być oznakowane w sposób formalny. Jeżeli uczelnia nie uwzględnia któregoś z wymienionych wskaźników, to informacja o tym wraz z uzasadnieniem powinna być zamieszczona w raporcie.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni skupia się na czterech obszarach funkcjonowania szkół wyższych, dotyczących pielęgnowania wartości akademickich, realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności, organizacji pracy uczelni i jej współpracy z interesariuszami. Autorzy dokumentu dużą wagę przywiązali do misji, jaką jest kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit kraju, sprzyjających budowaniu wspólnoty i wrażliwości społecznej. Podkreślili konieczność upowszechniania idei tolerancji, równości i różnorodności, a także respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej.

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, a  także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W Deklaracji podkreślono  rolę uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy, potrzebę pielęgnowania wartości akademickich oraz kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. W Deklaracji zwrócono również uwagę na partnerstwo nauki i biznesu, które jest podstawą rozwoju innowacyjności.

Załączniki

SGH jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni od 2017 roku. Obecnie dokument podpisało 160 szkół wyższych z całej Polski.