Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w gospodarce polskiej - IV kwartał 2022 r.

Sterta pieniądze moneta z handlowym wykresem [<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/sterta-pieniadze-moneta-z-handlowym-wykresem_5508873.htm#query=gospodarka&position=0&from_view=search&track=sph">Obraz autorstwa jcomp</a> na Freepik]

W IV kwartale 2022 r. koniunktura w gospodarce polskiej ulega dalszemu pogorszeniu.

na wykresie koniunktura w gospodarce polskiej IV kwartał

Uwaga: BARIRG za IV kwartał 2022 r. dane wstępne; stopa wzrostu realnego PKB niewyrównanego sezonowo, dane za III kwartał 2022 r. to tzw. wstępny szacunek.
Źródło: opracowanie na podstawie danych IRG SGH i GUS.

Wartość barometru IRG SGH (BARIRG) w IV kwartale 2022 r. wynosi -21,2 pkt, o 5,0 pkt mniej niż w III kwartale br. W porównaniu do IV kwartału 2021 r. wartość barometru zmalała o 12,4 pkt. Wartość barometru zbliża się  do historycznego minimum (w kulminacji kryzysu COVID-19). Wszystkie składowe barometru zmniejszyły swoje wartości zarówno w skali kwartału jak i roku, a ich wartości są ujemne. Wartość BARIRG jest o 11,9 pkt niższa od średniej dla tej pory roku.

W porównaniu z poprzednim kwartałem najbardziej pogorszyła się koniunktura w budownictwie i w sektorze bankowym. Spadki wartości wskaźników koniunktury w tych sektorach wyniosły odpowiednio: 12 i 7,5 pkt. Odpowiadają one za ponad 56% spadku wartości barometru. W pozostałych sektorach spadki były mniejsze. Wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych zmniejszył swoją wartość o 5,3 pkt, zmniejszając wartość barometru o dalsze 30%. Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym obniżył swoją wartość o 1,8 pkt, a w handlu o 1,7 pkt. W porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku wartość BARIRG zmniejszyła się o 12,4 pkt. Największe spadki wartości wskaźników w skali roku nastąpiły w: sektorze bankowym (o 29,7 pkt), przemyśle przetwórczym (o 10,8 pkt) i sektorze gospodarstw domowych (o 10,1 pkt). Łącznie zmiany te spowodowały spadek wartości barometru o ponad 80%. Wartość wskaźnika koniunktury w budownictwie zmniejszyła się w ciągu roku o 10,6 pkt, a w handlu o 7,2 pkt, odpowiadając za pozostałą część spadku wartości barometru.  

Analiza zmian wartości barometru wskazuje na to, że pogłębia się spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające ograniczenia działalności gospodarczej. Punktują przede wszystkim wynikające z kolejnych poprawek Polskiego Ładu niestabilne przepisy prawa i obciążenia podatkowe. Wśród przedsiębiorców i konsumentów panuje niepewność co do najbliższej przyszłości, rosną zwłaszcza obawy o ich przyszłą sytuację finansową, pogarszającą się na skutek rosnącej inflacji.