Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH

Foto z Gali 25-lecia Klubu Partnerów SGH

„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję” – tak mawiał jeden z najważniejszych przedstawicieli i twórców nowożytnej myśli zarządzania, Peter Drucker, i tak można podsumować decyzję o powstaniu Klubu Partnerów SGH.

25-LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…

Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH to niewątpliwie ważne wydarzenie nie tylko dla samej uczelni, ale również dla jego członków oraz całej społeczności studenckiej. Celem funkcjonowania Klubu było i jest efektywne wykorzystanie posiadanych przez uczelnię i jej partnerów zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z bogatymi doświadczeniami praktyki gospodarczej. Należy pamiętać, że Klub Partnerów SGH to nie tylko „organizacja” skupiająca otoczenie biznesowe, to nie tylko partnerzy uczelni. To przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia wspólnie projektują i realizują strategie. To niesamowicie powiązana sieć relacji i wzajemnych oddziaływań, to ekosystem, który swoją wielopoziomowością oraz różnorodnością umiejętnie łączy potrzeby studentów i studentek, wiedzę ekspercką środowiska akademickiego oraz oczekiwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Na minione 25 lat składa się wiele przełomowych wydarzeń w historii zarówno naszego kraju, jak i samej uczelni i jej otoczenia: rok 2000, wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., reformy, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki, pandemia COVID-19. To także kolejne roczniki absolwentów i absolwentek wkraczających na rynek pracy, od pokolenia X po „gen Z”, od internetu dostępnego na godziny w kawiarenkach internetowych po nieograniczony kontakt i prowadzenie biznesu online 24 godziny na dobę. Zmieniły się warunki i wyzwania, zmieniało się otoczenie i ludzie, idea Klubu Partnerów SGH pozostała niezmieniona.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Choć sama idea Klubu pozostaje stała od ćwierćwiecza to sama struktura ulegała przeobrażeniom, zaś zasady realizowania w praktyce przyjętych założeń elastycznie reagowały na otoczenie zarówno to zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W 1998 roku, kiedy to ówczesna rektor SGH prof. dr hab. Janina Jóźwiak złożyła podpis pod pierwszym „Porozumieniu o partnerstwie dla rozwoju SGH”, istnienie Klubu zawiązało 12 członków. 12 firm o znaczącej pozycji na naszym rynku podjęło inicjatywę bliskiej współpracy, dostrzegając, że potrzebna jest wymiana informacji między organizacjami ze świata praktyki gospodarczej, świata biznesu, a SGH jako instytucją edukacyjną. Dostrzeżono potrzebę dostosowania profilu absolwenta i absolwentki SGH do potrzeb gospodarki, aby wspierać ich w kształtowaniu karier zawodowych. Już wtedy zastanawiano się, jak toczą się losy absolwentek i absolwentów, jak szybko awansują, jakie stanowiska zajmują, jakich kompetencji poszukują? Wiele lat później powstanie dopiero System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), którego celem obecnie jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

W okresie, kiedy Klub Partnerów SGH rozpoczynał swoją działalność, współpraca z placówkami edukacyjnymi mieściła się w obszarze niszowym nowoczesnych przedsiębiorstw, dla odmiany w krajach zachodnich była to już wieloletnia praktyka, która z pewnością mogła inspirować.

„Z tego, co wiem, nasze działania zmierzające w kierunku takiego ustanowienia stosunków z otoczeniem gospodarczym na zasadach partnerskich w oparciu o tak zinstytucjonalizowany i długofalowy horyzont są stosunkowo nowatorskim rozwiązaniem w Polsce” – mówił 17 kwietnia 1998 r. w Programie I PR prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. dr hab. Marian Geldner.

Czy twórcy Klubu Partnerów SGH spodziewali się, że po 25 latach będą mogli spotkać się, uścisnąć sobie dłonie i pogratulować odważnego spojrzenia w przyszłość i wytrwałości w dążeniu do realizacji pierwotnych założeń? Zapewne nie. Jednak historia pokazuje, że wizjonerskie podejście Pani Rektor Jóźwiak oraz wsparcie otoczenia biznesowego, a także – co najważniejsze – powzięcie długofalowej strategii współpracy przyniosło efekty i ugruntowało funkcjonowanie Klubu.

„Wiele sentymentów stoi za tą decyzją. Większość członków zarządu Banku Pekao SA to są absolwenci SGH. Ja również jestem tym absolwentem. Bycie w tych murach jest wydarzeniem szczególnym. Korzyści, które są bardzo łatwo wymierne, które są dla nas oczywiste. Przede wszystkim mam na myśli współpracę z tymi ludźmi, którzy niedługo opuszczą mury uczelni. Oni z nami już współpracują, będąc studentami. My ze swojej strony zapewniamy im różnego rodzaju możliwości poznania tego przyszłego ich życia w postaci praktyk zarówno w kraju, jak i za granicą. Istnieje jeszcze dużo różnego rodzaju innych korzyści, które są związane ze współpracą. Ta współpraca przebiega na różnych płaszczyznach” – podkreślił członek zarządu Banku Pekao SA Grupy Pekao SA, dyrektor Mieczysław Skołożyński.

Celem funkcjonowania Klubu było i jest efektywne wykorzystanie posiadanych przez uczelnię i jej partnerów zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z bogatymi doświadczeniami praktyki gospodarczej.

„…CIEBIE NA WIELE JESZCZE STAĆ...”

Inicjatywa, która powstała jako spontaniczna potrzeba współpracy między biznesem, uczelnią oraz środowiskiem studenckim przez lata swojego funkcjonowania ukazywała coraz to nowe oblicza i możliwości kooperacji, a każdy kolejny rok akademicki podsuwał nowe pomysły i rozwiązania.

Oczywistym było, że zaangażowanie partnerów we współpracę z SGH jest drogą do wsparcia w kształceniu przyszłych pracowników, zatem uczelnia była miejscem promocji firm, organizacji Targów Pracy, warsztatów. Miejsca plakatowe rezerwowane były na specjalnych papierowych fiszkach, gdzie skrupulatnie notowano, kto, kiedy i w jakim celu korzystał z tej formy komunikacji. Jednak uczelnia od samego początku oczekiwała też głosu doradczego od partnerów, wsparcia i merytorycznej dyskusji podczas planowanych zmian czy dyskusji nad programem kształcenia i wytyczaniem strategicznych kierunków rozwoju.

„Oczekujemy od naszych partnerów spełniania roli światłych, zewnętrznych i życzliwych konsultantów (…) wiele sfer działalności szkoły może zostać usprawniona, a efektywność może być podniesiona. (…)” – mówił rektor Geldner.

„… NA DRUGIE TYLE TERAZ PRZYGOTUJ SIĘ”

Wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, stymulowanie rozwoju, sygnalizowanie potrzeb programowych to tylko podstawowe elementy Karty Partnerstwa. Wszystkie mogą być realizowane na wiele różnych sposobów, jednak niewątpliwie tym, który przyczyni się do utrwalenia tego modelu współpracy na kolejne 25 lat lub więcej, jest zaangażowanie w program Studiuj praktycznie. Pracodawcy w roli wykładowców akademickich? Tak! W ofercie dydaktycznej SGH coraz więcej przedmiotów jest realizowanych we współpracy uczelni właśnie z jej partnerami. Dla studentów to unikalna sposobność wzbogacenia wiedzy teoretycznej poprzez pracę nad business case studies oraz interakcję z przedstawicielami firm. Projekty, które powstają w ramach zaliczeń przedmiotów, bywają implementowane w przedsiębiorstwach, zaś sami studenci mogą kontynuować współpracę z daną firmą, otrzymując w niej możliwość praktyk, udziału w programach rozwojowych czy nawet zatrudnienie. Zarówno autorskie przedmioty, jak i gościnne wykłady to forma współpracy, która obecnie zdecydowanie pomaga w dostosowaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Taka forma współpracy pozwala też lepiej zrozumieć aktualne wymagania i trendy. Uczelnia dzięki temu może dostosować swoje programy nauczania, włączając praktyczne umiejętności i wiedzę potrzebną do zatrudnienia absolwentów i absolwentek. W rezultacie są oni jeszcze lepiej przygotowani do podjęcia pracy i spełnienia oczekiwań pracodawców.

Na zdjęciu Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak i prof. Roman Sobiecki, prorektor ds. rozwoju, na ławeczce Augusta Zielińskiego

„ZA KAŻDYM RAZEM, KIEDY WIDZISZ BIZNES, KTÓRY ODNOSI SUKCES, OZNACZA TO, ŻE KTOŚ KIEDYŚ PODJĄŁ ODWAŻNĄ DECYZJĘ”.

Tak mawiał jeden z najważniejszych przedstawicieli i twórców nowożytnej myśli zarządzania, Peter Drucker, i tak można podsumować decyzję o powstaniu Klubu Partnerów SGH. Najlepszym tego dowodem są firmy, które niezmiennie od 25 lat wspierają uczelnię w jej rozwoju: Bank Pekao S.A., firma EY, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz firma Procter&Gamble.

„Niektóre decyzje po wielu latach rozpatruje się jako dobre czy bardzo dobre, bez wątpienia ta jest jedną z najlepszych, jaką podjęliśmy.  Mimo iż nie ja ją podejmowałem, całkowicie się pod nią podpisuję. W tej chwili w naszych szeregach jest pond pół tysiąca osób, które ukończyły SGH (….), a my współpracujemy z uczelnią przy wielu inicjatywach” – zaznaczył Paweł Tynel, partner i dyrektor operacyjny EY Polska, pełniący funkcję Ambasadora SGH.

Każdego roku akademickiego współpraca z biznesem przynosi wiele korzyści zarówno dla uczelni, jak i dla biznesu czy środowiska studenckiego. Tworzy symbiotyczne relacje, które sprzyjają rozwojowi nauki, edukacji, innowacji i gospodarki jako całości, mimo że na co dzień postrzegamy tę współpracę przez pryzmat organizowanych wydarzeń, konferencji czy udostępniania studentom i studentkom dostępu do staży, praktyk czy programów rozwojowych. Owszem, współpraca z biznesem daje im szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia, nawiązanie kontaktów w branży oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych w pracy. Firmy mogą również przy tym korzystać z tych programów, aby poznawać młode talenty i zatrudnić najlepszych absolwentów. Ale współpraca z biznesem to również, a może przede wszystkim, umożliwienie transferu wiedzy i technologii. Również uczelnia może dzielić się swoimi badaniami, wynalazkami i osiągnięciami naukowymi, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa w celu rozwijania produktów i usług. Z drugiej strony, biznes może przekazywać uczelni najnowsze trendy i wyzwania, co pomaga w aktualizacji programów nauczania i badań.

Obecny rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, podkreślał wielokrotnie, że biznes potrzebuje nauki i nauka jest potrzebna biznesowi, a współpraca jest koniecznością, ponieważ bez niej uczelni bardzo ciężko będzie kształtować liderów w odpowiedni sposób.

„Bardzo się cieszę, że od 25 lat relacje między nami a biznesem są coraz bardziej ścisłe. Ale nie tylko z biznesem, również z organizacjami pozarządowymi. (…) dzięki temu wiemy, czego biznes oczekuje i lepiej kształtujemy studentów, lepiej przygotowujemy ich do rynku pracy” – podkreślił rektor Wachowiak.  


PATRYCJA DUTKIEWICZ, dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem

Firmy zakładające Klub Partnerów SGH w 1998 roku:

 • Asea Brown Boveri Sp. z o.o.
 • A.T. Kearney Sp. z o.o.
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa Pekao S.A.
 • Ernst&Young S.A.
 • Gazeta Bankowa
 • Giełda Papierów Wartościowych S.A.
 • Henkel Polska S.A.
 • Kraft Jacobs Suchard Polska Sp. z o.o.
 • Petrochemia Płock S.A.
 • Polski Bank Rozwoju S.A.
 • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
 • Procter&Gamble Operations Polska S.A.

Plakat z logotypami firm z Klubu Partnerów SGH