Nowe wyzwania rozwoju zrównoważonego

kilka osób siedzi na panelu dyskusyjnym

W dniach 28-29 września 2023 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Nowe wyzwania rozwoju zrównoważonego”, zorganizowana przez  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚiZN). Konferencję objął honorowym patronatem rektor SGH dr hab.  Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Konferencję zainaugurował panel dyskusyjny, poświęcony wyzwaniom i barierom dla rozwoju zrównoważonego, w którym zaproszeni goście (dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska – przewodnicząca PSEŚiZN, Maciej Fijałkowski – dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w Urzędzie m.st. Warszawy, Piotr Glen – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH oraz Irena Pichola – lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte) prezentowali stanowiska różnych interesariuszy.

W trakcie konferencji odbyło się 10 sesji (w tym dwie plenarne i cztery sesje pod patronatem poszczególnych sekcji Stowarzyszenia tj.: Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód, Zrównoważonej Energetyki, Ochrony Klimatu i Green Management), w trakcie których wygłoszono 44 referaty. Ponad 70 uczestników konferencji z 20 ośrodków naukowych, reprezentujących różne dyscypliny miało okazję podyskutować na następujące tematy:

  • zielona gospodarka, m.in.: znaczenie kapitału ludzkiego w tym nowym modelu, cyrkularne zamówienia publiczne, ekoinnowacje, gospodarka obiegu zamkniętego, tworzenie wspólnej wartości poprzez proekologiczne praktyki rynkowe;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu, m.in.: odpowiedzialność środowiskowa, inwestowanie oparte na wartościach, raportowanie ESG;
  • polityka klimatyczna, m.in.: edukacja klimatyczna w miastach, polityka społeczna wobec zmian klimatu, zasada  „zanieczyszczający płaci w polityce klimatycznej”, efektywność programów ochrony klimatu;
  • zrównoważona energetyka, m.in.: bariery zasobowe w świetle transformacji energetycznej, globalny podział wpływów z podatku węglowego;
  • zrównoważony transport, m.in.: determinanty skutecznej architektury wyboru dla zrównoważonej mobilności miejskiej, ocena satysfakcji użytkowników transportu publicznego;
  • zrównoważona konsumpcja, m.in.: nowe trendy konsumpcji, efekty zwrotne w konsumpcji odzieży używanej, gospodarowanie odpadami przez gospodarstwa domowe, psychologiczne i ekonomiczne kryteria wyboru mieszkań w kontekście potrzeby kontaktu z dobrami natury i dobrami cywilizacji w miejscu zamieszkania;
  • rolnictwo ekologiczne, m.in.: produkcyjność takiego rolnictwa w UE, wyzwania rolnictwa europejskiego w świetle Zielonego Ładu, polskie rolnictwo na obszarach szczególnie predestynowanych do dostarczania społeczeństwu środowiskowych dóbr publicznych, innowacyjne technologie w rolnictwie;
  • zrównoważone regiony i miasta, w tym m.in.: konkurencyjność regionów w warunkach zmian klimatu, ład przestrzenny jako efekt projektów miejskich, jakość życia w miastach, inteligentne miasta, środowiskowa krzywa Kuznetsa, gospodarka przestrzenna;
  • zrównoważony rozwój na uczelniach (wdrażanie SDGs w szkołach wyższych, postrzeganie realizacji SDGs przez studentów, kształcenie dla rozwoju zrównoważonego).

W trakcie konferencji odbyły się także dwa warsztaty. Jeden prowadzili Małgorzata Hajto i dr Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiając analizę i wizualizację ryzyka klimatycznego w portalu Klimada 2.0. Drugi warsztat poprowadziła dr Anetta Janowska, pełnomocniczka rektora SGH ds. otwartej nauki, wskazując uczestnikom konferencji, jak i gdzie publikować, by teksty były dostępne w Open Access zgodnie z wymogami NCN oraz przedstawiając narzędzia informatyczne służące zautomatyzowaniu przywoływania literatury naukowej i tworzenia bibliografii.

Artykuły przygotowane na bazie konferencyjnych wystąpień zostaną opublikowane w czasopismach naukowych „Economics and Environment” i „Studia z Polityki Publicznej”. Kolejna konferencja PSEŚiZN odbędzie się za rok, już dzisiaj zapraszamy na nią członków i sympatyków Stowarzyszenia.

W imieniu Komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus, Agata Lulewicz-Sas i Paweł Bartoszczuk.