Minęło 115 lat. Część IV

na grafice napis „115 lat SGH”

Część IV. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uczelnią na miarę XXI wieku

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to początek nie tylko wielkich przemian gospodarczych w Polsce, ale także zmian w organizacji i funkcjonowaniu naszej uczelni. Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. zmieniła nazwę Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie i przywróciła nazwę Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oznaczało to wyraźne wkroczenie na nową drogę rozwoju i przyjęcie nowej strategii szkoły.

Już w lutym 1991 r. Senat przyjął Uchwałę o podziale studiów na Studium Podstawowe i Studium Dyplomowe oraz wprowadzeniu powszechnego indywidualnego toku studiów. Studium Podstawowe uruchomiono od roku akademickiego 1991/1992, a Studium Dyplomowe – od roku akademickiego 1992/1993. Od października 1991 r. pojawiła się możliwość studiowania na komercyjnych studiach zaocznych. Reforma z początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała likwidację wydziałów, a działalność naukowa została skupiona w kolegiach – 14 lutego 1993 r. przestały działać dawne wydziały i utworzono kolegia naukowe: Analiz Ekonomicznych, Ekonomiczno-Społeczne, Gospodarki Światowej, Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Zarządzania i Finansów. W ich strukturach powstały katedry i instytuty. Młodzieży stworzono możliwość studiowania na kierunkach: Ekonomia, Finanse i bankowość, Gospodarka publiczna, Metody ilościowe i systemy informacyjne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz Zarządzanie i marketing. Rekrutacja na studia odbywała się w trybie ogólnouczelnianym, a początkowe trzy semestry (Studium Podstawowe) były wspólne dla wszystkich studentów, którzy mieli prawo wyboru wykładowców poszczególnych przedmiotów. Na semestrach 4–10 (Studium Dyplomowe) istniała duża swoboda wyboru oferowanych przedmiotów. Studia można było ukończyć z dyplomem zawodowym (licencjat) lub magisterskim. Akcesja Polski do Unii Europejskiej wiązała się z realizacją procesu bolońskiego – 18 stycznia 2006 r. Senat SGH przyjął podział studiów na licencjackie i magisterskie. Za trzeci etap studiów uznano studia doktoranckie. Od tej chwili kształcenie miało się odbywać na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Szeroko zostały też rozwinięte studia podyplomowe.

Sztandar Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (awers i rewers) FOT. ARCHIWUM SGH

Sztandar Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (awers i rewers). FOT. ARCHIWUM SGH

W latach dziewięćdziesiątych znacznie rozwinięto współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Uruchomiono studia MBA (Master of Business Administration): w 1995 r. Warsaw Executive MBA (WEMBA), a w 1996 r. Canadian Executive MBA (CEMBA). W grudniu 1995 r. rozpoczęto realizację Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich. W roku 1998 SGH została przyjęta w poczet członków CEMS, czyli światowego sojuszu tworzonego przez najlepsze szkoły biznesu wraz z ich partnerami korporacyjnymi, który prowadzi wspólny magisterski program CEMS Master’s in International Management.

W roku 1996 uroczyście obchodzono 90-lecie utworzenia przez Augusta Zielińskiego Prywatnych Kursów Handlowych Męskich, które dały początek dzisiejszej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach obchodów w Budynku A zawisła tablica z napisem „Młodzieży ku potędze Rzeczypospolitej 1906–1996”. Pierwszą tablicę odsłonięto w 1927 r., ale została ona zniszczona w czasie powstania warszawskiego.

Od roku 1991 nasza uczelnia korzystała ze sztandaru przedwojennej Szkoły Głównej Handlowej. Dopiero 24 września 2002 r. otrzymała nowy sztandar, który został przekazany przez marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego na ręce rektora prof. Marka Rockiego.

Medal z okazji 90-lecia SGH (awers i rewers) FOT. ARCHIWUM SGH

Medal z okazji 90-lecia SGH (awers i rewers). FOT. ARCHIWUM SGH

Niezwykle uroczyście obchodzono 100-lecie uczelni – 7 października 2006 r. otwarto Budynek C (celowe oznaczenie literą C zgodnie z rzymskim systemem zapisywania liczb). Z okazji tego jubileuszu Narodowy Bank Polski wydał trzy okolicznościowe monety: 200-złotową złotą, 10-złotową srebrną i 2-złotową ze stopu Nordic Gold. Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Leszek Balcerowicz, przekazał je rektorowi SGH prof. Adamowi Budnikowskiemu podczas 101. inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 13 października 2006 r. Gośćmi tej uroczystości byli José Manuel Durão Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Jego Eminencja ks. kardynał Józef Glemp – prymas Polski. W celu uczczenia jubileuszu w Budynku A zostały też odsłonięte dwie tablice – pierwsza dla upamiętnienia 100-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i druga poświęcona pamięci absolwentów i studentów szkoły, poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1914–1920. Kulminacją uroczystości był X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów SGPiS/SGH, który odbył się 21 października 2006 r.

Okolicznościowa złota moneta 200-złotowa (awers i rewers) FOT. ARCHIWUM SGH

Okolicznościowa złota moneta 200-złotowa (awers i rewers). FOT. ARCHIWUM SGH

Do naszych stałych uroczystości należy Święto SGH. Zostało ono ustanowione dla upamiętnienia historii szkoły i służy integracji środowiska oraz promocji uczelni na zewnątrz. Z okazji Święta SGH, w czasie uroczystego posiedzenia Senatu SGH, są wręczane dyplomy doktora habilitowanego i doktora oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Niektóre święta były szczególnie uroczyste, ponieważ wybitnych uczonych i polityków uhonorowano tytułami doktora honoris causa – przez wszystkie lata działalności uczelni Senat nadał ten zaszczytny tytuł 30 uczonym i politykom z różnych krajów. Po raz pierwszy Święto SGH obchodzono 13 kwietnia 1994 r. (tego dnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora honoris causa profesorom Janowi Drewnowskiemu i Leonidowi Hurwiczowi). Zgodnie z uchwałą Senatu SGH święto ma charakter ruchomy, tzn. przypada corocznie w drugą środę po Świętach Wielkanocnych. Wybór kwietnia jako miesiąca Święta SGH wiąże się z datą 2 kwietnia 1925 r., kiedy odbyło się pierwsze w historii szkoły posiedzenie Senatu.

Dobre wykształcenie ekonomiczne pozwoliło licznej grupie absolwentów SGH osiągnąć najwyższe stanowiska w polskiej polityce i gospodarce. Absolwenci szkoły byli premierami, marszałkami Sejmu, ministrami, ambasadorami naszego kraju, a wielu zostało prezesami banków i wielkich przedsiębiorstw. Dlatego niezwykle ważne są kształtowanie i utrzymywanie stałych relacji z absolwentami SGH. Służy temu działalność Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami i funkcjonującego od wielu lat Klubu Absolwentów. Tradycja kontaktu absolwentów z uczelnią sięga 1912 r., gdy utworzono Koło b. Wychowańców Wyższych Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego, oraz 1926 r., kiedy powołano Stowarzyszenie Wychowańców WSH. Od roku 1991 działa Korporacja Handlu Zagranicznego – stowarzyszenie absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH, który istniał od końca lat czterdziestych do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli do chwili, gdy został zlikwidowany w ramach reorganizacji uczelni. Z okazji 25-lecia Korporacji HZ 22 października 2016 r. odbył się I Światowy Zjazd Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego.

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Marek Borowski, przewodniczący Komitetu Honorowego Sztandaru, przekazuje nowy sztandar SGH rektorowi prof. Markowi Rockiemu. Obok stoi prof. Janina Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993–1999

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Marek Borowski, przewodniczący Komitetu Honorowego Sztandaru, przekazuje nowy sztandar SGH rektorowi prof. Markowi Rockiemu. Obok stoi prof. Janina Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993–1999

Szczególną formą kontaktów absolwenci–uczelnia są zjazdy absolwentów. Przez 115 lat funkcjonowania uczelni odbyło się 11 takich spotkań. Pierwszy zjazd odbył się w październiku 1921 r., a jedenasty – we wrześniu 2016 r. (był ukoronowaniem obchodów 110-lecia nieprzerwanej działalności SGH). Poza tymi spotkaniami w 1991 r. zorganizowano Zjazd Absolwentów Miejskiej Szkoły Handlowej, a 12 października1994 r. – Zjazd Koleżeński Byłych Studentów Kursów Akademickich SGH w Częstochowie, uruchomionych po powstaniu warszawskim w końcu 1944 r.

Uczelnia dba o dobre relacje nie tylko z absolwentami, ale także z otoczeniem biznesowym, które tworzy Klub Partnerów SGH. Klub ten powstał w 1998 r. jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Do Klubu Partnerów SGH należą 33 instytucje oraz przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności.

Od wielu lat pracownicy i studenci nieprzerwanie są informowani o najważniejszych wydarzeniach na uczelni. W maju 1993 r. ukazało się pierwsze wydanie „Gazety SGH”, która od blisko 30 lat jest „barometrem” życia szkoły i bez której nie wyobrażamy sobie codzienności w SGH. Studenci także mają swoje pismo – w grudniu 1995 r. wydano pierwszy numer czasopisma „Magiel”, poświęconego życiu studenckiemu.

Istotne zmiany w strukturze i organizacji uczelni dokonały się od 1 października 2019 r., zgodnie z nową ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat SGH 29 maja 2019 r. przyjął nowy statut uczelni, a 15 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni SGH – nowego organu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanego na mocy wymienionej ustawy.

Nasza uczelnia jest miejscem, gdzie są prowadzone badania naukowe i gdzie przede wszystkim kształcą się studenci – osoby bardzo młode i nieco starsze. W roku 2000 zostało utworzone Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH (od 2006 r. funkcjonuje w strukturach Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych). W roku 2006 odbyła się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a oferowane zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem seniorów. W trosce o kształcenie najmłodszych i rozwijanie ich pasji ekonomicznych w 2008 r. rozpoczęły działalność Akademia Młodego Ekonomisty i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.

1906–1908 – Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego
1908–1915 – Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego
1915–1933 – Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie
1933–1940 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1940–1941 – Kursy Gospodarcze
1941–1942 – Miejska Szkoła Handlowa
1942–1943 – Miejska Szkoła Handlowa II stopnia
1943–1944 – Miejskie Kursy Handlowe
1944–1945 – Kursy Akademickie w Częstochowie
1945–1949 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1949–1991 – Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
od 1991 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Senat SGH 28 kwietnia 2021 r. przyjął Uchwałę w sprawie strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032. Strategia ta określa ramy priorytetów dla całej uczelni (jej kluczowych obszarów działania), a także kolegiów i jednostek administracyjnych.

Nasza uczelnia posiada najwyższe akredytacje, a szczególne są: akredytacja instytucjonalna EQUIS (European Quality Improvement System), która jest wiodącym międzynarodowym systemem oceny jakości kształcenia i warunków studiowania w szkołach biznesu, a także akredytacja Association of Masters in Business Administration (AMBA), która potwierdza najwyższą jakość usług edukacyjnych wśród programów MBA.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uczestniczy w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju/Karpaczu, a od 2020 r. jest głównym partnerem merytorycznym.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest bardzo wysoko oceniana. W Rankingu Szkół Wyższych 2021 miesięcznika „Perspektywy” po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w kategorii „uczelnie ekonomiczne”.

Ważnym przedsięwzięciem jest także rozbudowa kampusu SGH. We wrześniu 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i firma ERBUD GROUP podpisały umowę dotyczącą budowy nowego gmachu dydaktycznego SGH przy ulicy Batorego 8 w Warszawie.

Okresem wielkich wyzwań dla organizacji procesu studiów była wiosna 2019 r., gdy pandemia COVID-19 spowodowała konieczność podjęcia decyzji o zdalnym studiowaniu. Jednak dla SGH ostatnie dwa lata były czasem szybkiego osiągania cyfrowej biegłości na wielu poziomach – dydaktycznym, administracyjnym i kulturowym, a wdrożenie systemu obsługi procesu dydaktycznego i pracy dziekanatów (USOS) pozwoliło na jakościowy skok w stronę e-administracji.

Od 115 lat każdy kolejny rok przynosi nowe wyzwania, z którymi SGH mierzy się i zawsze wychodzi zwycięsko. To wielka zasługa władz uczelni. Rektorami naszej uczelni od początku lat dziewięćdziesiątych byli profesorowie: Aleksander Müller (1990–1993), Janina Jóźwiak (1993–1999), Marek Rocki (1999–2005), Adam Budnikowski (2005–2012), Tomasz Szapiro (2012–2016), Marek Rocki (2016–2020), a 15 kwietnia 2020 r., na lata 2020–2024, został wybrany prof. Piotr Wachowiak.


dr BARBARA TRZCIŃSKA, Katedra Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH