Edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży

Najmłodszych „studentów” SGH czekają w tym roku akademickim zmiany – na lepsze!

Programy i projekty edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży są realizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie z powodzeniem od wielu lat. W roku akademickim 2018/2019 najmłodsi studenci SGH będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim ze wzbogaconej i unowocześnionej oferty.

Do wprowadzenia zmian i nowości w bieżącym roku akademickim kluczowe okazało się uzyskanie dofinansowania w ramach programu PO WER (oś III, działanie 3.1 – projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji). Dzięki dofinansowaniu można będzie poszerzyć zasięg zajęć: w 15 szkołach województwa mazowieckiego zrealizowanych zostanie 30 wyjazdowych warsztatów dla dzieci i młodzieży pt. Innowatorium Ekonomiczne. Ponadto w ramach dofinansowania wznowienia doczekało się czasopismo „Ekonopedia. Magazyn Młodego Menedżera”, a także powstanie portal edukacji ekonomicznej BizON – włączeni na przedsiębiorczość. Na portalu, w trzech obszarach tematycznych: „Biznes”, „Pieniądz”, „Ludzie”, publikowane będą artykuły dotyczące zjawisk gospodarczych, materiały edukacyjne z testami wiedzy, filmowe miniwykłady oraz działać będzie interaktywny kącik eksperta. Dotychczas prowadzone wykłady dla rodziców, na które zapraszani byli opiekunowie małych studentów EUD i AME, zyskają nową postać tzw. Krótkich Aktywnych Wykładów Angażujących KAWA. Tematyka wykładów, prowadzonych przez uznane w swojej dziedzinie autorytety, ma się skupiać na wspieraniu rozwoju społecznego, poznawczego oraz wolicjonalnego dzieci i młodzieży oraz pomagać rodzicom w pełnieniu ich funkcji wychowawczej. Co istotne – jak zapowiada skrót nazwy wykładów – wykłady będą dla rodziców czasem wytchnienia i jednocześnie pobudzą do działania jak dobra, świeżo parzona kawa. Wszystkie wyżej opisane działania realizowane będą w ramach projektu pt. „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”.

Zostały także zmienione zasady organizacji i przebieg jednej z największych ogólnopolskich olimpiad – Olimpiady Przedsiębiorczości, której historia liczy już 13 lat. Celem wprowadzonych udoskonaleń (poprzedziły je konsultacje i zbieranie opinii od zawodników, ich opiekunów merytorycznych oraz sympatyków olimpiady) jest przede wszystkim zwiększenie udziału metod sprawdzających umiejętności i postawy zawodników (zmiana założeń i formuły niektórych etapów zawodów) przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości współzawodniczenia większej liczby zawodników podczas finałów olimpiady (zmiana zasad kwalifikacji). W odmienionej formule rywalizacji zawodnicy eliminacji okręgowych podczas drugiego ich etapu koncentrowali się będą na zespołowym rozwiązaniu tylko jednego, za to bardzo rozbudowanego zadania sytuacyjnego oraz późniejszej jego obronie. Dzięki temu już na etapie eliminacji okręgowych, ocenie poddawana będzie umiejętność argumentowania i obrony własnego stanowiska. Także w przebiegu finału olimpiady organizatorzy dokonali rewolucyjnych zmian: zawodnicy nie będą pisali już eseju, za to zmierzą się z pytaniami problemowymi. Dotychczasowe prezentacje drugiego etapu przebiegały będą w formule elevator pitch polegającej na krótkiej, esencjonalnej prezentacji pomysłu na „własny biznes” – wylosowanego z puli pomysłów przygotowanych przez komisję. Novum jest wprowadzenie trzeciego etapu finału Olimpiady realizowanego w formule quizu „1 z 10”. Tu zawodnicy będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także umiejętnością udzielania odpowiedzi w sytuacji presji czasowej oraz uczciwej rywalizacji. Ponadto zwiększono liczbę zawodników eliminacji centralnych oraz zasady ich kwalifikacji – do finału dostaje się po 15 zawodników z każdego okręgu oraz dodatkowych 25 zawodników spośród pozostałych startujących, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu. Co istotne, wprowadzenie zasady kwalifikacji pozwalającej na udział w finale niezależnie od wyników pracy zespołowej zwiększa poczucie sprawstwa zawodników – kluczowe w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Liczymy na to, iż oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyciągnie kolejnych uczestników zajęć i konkursów, a tym samym – wykształci kolejne pokolenia entuzjastów ekonomii i zarządzania. Tradycją staje się bowiem, iż dzieci uczestniczące w zajęciach EUD, rosnąc, biorą udział w kolejnych projektach SGH, a w efekcie stają się studentami uczelni. SGH dokłada wszelkich starań, aby ten trend rozwijać.