Sieci współpracy umiędzynaradawiają SGH

sieć z pinami

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie międzynarodowa współpraca w dziedzinie edukacji i badań jest kluczowa dla rozwoju uczelni wyższych. Uniwersytety na całym świecie, w tym SGH, coraz częściej uczestniczą w międzynarodowych sieciach współpracy, które pozwalają na wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów.

Międzynarodowe uniwersyteckie sieci współpracy to platformy, na których uczelnie z różnych krajów współpracują w zakresie edukacji, badań naukowych i rozwoju instytucji. Sieci te pozwalają na nawiązywanie partnerstw, wymianę studentów i kadry naukowej, a także prowadzenie wspólnych projektów badawczych. Dzięki nim uczelnie mogą poszerzać swoje horyzonty, korzystać z różnorodnych perspektyw i dostępnych zasobów, a także zwiększać swoją widoczność w świecie.

SGH odgrywa aktywną rolę w międzynarodowych sieciach współpracy1, co przyczynia się do umiędzynarodowienia uczelni i podnosi jej prestiż w świecie. Do najważniejszych sieci pod kątem strategii umiędzynarodowienia SGH należą:

 

logo CIVICA

CIVICA – The European University of Social Sciences to strategiczny sojusz europejskich uczelni nauk społecznych, którego celem jest tworzenie synergii w obszarze edukacji, badań naukowych i działalności społecznej. To nowoczesne partnerstwo obejmuje dziesięć wiodących europejskich uczelni (Bocconi University, Central European University, European University Institute, Hertie School, IE University, National University of Political Studies And Public Administration, Sciences Po, Stockholm School of Economics, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The London School of Economics and Political Sciences), które razem dążą do przekształcenia się w międzynarodowy ośrodek doskonałości w dziedzinie nauk społecznych.

CIVICA oferuje studentom i pracownikom naukowym uczestniczących uczelni dostęp do interdyscyplinarnych programów edukacyjnych, projektów badawczych i inicjatyw społecznych, które skupiają się na rozwiązaniu najważniejszych wyzwań społecznych, gospodarczych i politycznych Europy i świata. Uczelnia kładzie nacisk na międzynarodową mobilność studentów, umożliwiając wymianę między partnerami.

CIVICA jest przykładem europejskiej współpracy, która promuje wartości akademickie, kulturowe i społeczne. To innowacyjna inicjatywa, mająca na celu kształtowanie przyszłych liderów i generowanie wiedzy, która ma wpływ na przyszłość Europy i świata.

 

logo CEMS

 

CEMS – The Global Alliance in Management Education to globalna sieć uczelni biznesu (34), partnerów korporacyjnych (69) oraz partnerów społecznych (7), które współpracują w celu zapewnienia najwyższej jakości edukacji zarządzania oraz rozwijania przyszłych liderów biznesu. CEMS jest jednym z najbardziej renomowanych międzynarodowych programów magisterskich z zakresu zarządzania i biznesu na świecie.

Program CEMS oferuje studentom możliwość zdobycia tytułu MIM (Master’s in International Management) i jednocześnie zapewnia dostęp do globalnej sieci partnerskich uczelni i firm. Studenci CEMS uczestniczą w wymianie międzynarodowej, realizują projekty praktyczne w renomowanych przedsiębiorstwach i korzystają z zasobów akademickich na całym świecie.
CEMS jest znany z wyjątkowej jakości programów, intensywnego rozwoju międzykulturowego i silnego nacisku na umiejętności miękkie i praktyczne. To również platforma umożliwiająca nawiązywanie trwałych kontaktów międzynarodowych, co jest niezwykle cenne dla przyszłych karier zawodowych studentów.

Dla studentów i absolwentów CEMS to nie tylko dyplom, ale także przepustka do globalnego rynku pracy i szansa na rozwijanie się w międzynarodowym środowisku biznesowym. Program CEMS przyczynia się do kształtowania liderów, którzy są gotowi na wyzwania globalnego rynku.

 

logo PIM

 

Partnership in International Management Network, powszechnie znane jako PIM, to prestiżowe globalne konsorcjum wiodących szkół biznesu i instytucji zajmujących się edukacją w zakresie zarządzania. Założone w celu promowania międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji menedżerskiej, PIM służy jako platforma dla instytucji członkowskich do angażowania się w szeroki zakres działań i inicjatyw.

Szkoły członkowskie PIM oferują różnorodne programy, w tym studia licencjackie, magisterskie i menedżerskie, i podzielają zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości edukacji w zakresie zarządzania, która ma globalne znaczenie. Kluczowe aspekty misji PIM obejmują wspieranie wymiany wykładowców i studentów, ułatwianie wspólnych projektów badawczych i zachęcanie do międzykulturowych doświadczeń edukacyjnych.

Siła sieci leży w jej zróżnicowanym i rozległym członkostwie, które obejmuje różne kontynenty i kultury. Różnorodność ta wzmacnia międzynarodową perspektywę w edukacji menedżerskiej i promuje szersze zrozumienie globalnych praktyk biznesowych.

PIM odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości edukacji w zakresie zarządzania, zapewniając możliwości współpracy, dzielenia się wiedzą i wymiany kulturowej. Poprzez swoje inicjatywy i partnerstwa PIM przyczynia się do rozwoju przyszłych liderów biznesu o globalnym nastawieniu, gotowych stawić czoło wyzwaniom i możliwościom w dzisiejszym połączonym świecie.

logo GBSN

GBSN (Global Business School Network) to międzynarodowa organizacja non profit, która została założona w celu wspierania i promowania współpracy między szkołami biznesu na całym świecie. Jej głównym celem jest zwiększenie wpływu edukacji biznesowej na rozwój społeczno-gospodarczy w krajach rozwijających się.

GBSN oferuje swoim członkom dostęp do sieci partnerów, ekspertów i zasobów, które umożliwiają szkołom biznesu rozwijanie programów edukacyjnych, badań naukowych oraz działań społecznych skoncentrowanych na wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w krajach o mniejszym stopniu zaawansowania gospodarczego. Organizacja przygotowuje liczne wydarzenia, warsztaty i konferencje, które umożliwiają wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między uczelniami biznesu z różnych regionów.

GBSN ma silne powiązania ze szkołami biznesu, instytucjami akademickimi, przedsiębiorstwami i organizacjami międzynarodowymi, co pozwala na tworzenie partnerskich projektów i inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Działania GBSN wpisują się w ideę globalnej współpracy w dziedzinie edukacji biznesowej, mając na celu kształcenie przyszłych liderów gospodarczych i wspieranie rozwoju społecznego na całym świecie.

Warto dodać, że SGH jest jedyną polską uczelnią będącą członkiem PIM oraz GBSN.

Udział SGH w międzynarodowych sieciach współpracy przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia to studentom SGH uczestnictwo w programach wymiany zagranicznej, co pozwala im zdobyć międzynarodowe doświadczenie i poszerzyć horyzonty. Ponadto SGH ma dostęp do najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie edukacji i badań naukowych, co przekłada się na jakość oferowanych programów studiów i badań. Uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy zwiększa także atrakcyjność SGH dla studentów i kadry naukowej z innych krajów, co przyczynia się do zróżnicowania środowiska akademickiego.

Warto podkreślić, że międzynarodowe sieci współpracy są korzystne nie tylko dla SGH, ale również dla całego społeczeństwa. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi, SGH może przyczyniać się do rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej, wymiany kulturowej i budowania mostów między różnymi krajami.

W zglobalizowanym świecie międzynarodowa współpraca w edukacji i badaniach jest nieodzowna. Dla SGH udział w międzynarodowych uniwersyteckich sieciach współpracy stanowi nie tylko szansę na rozwijanie się i podnoszenie jakości nauczania i badań, ale także na budowanie mostów między kulturami i wspieranie rozwoju społecznego na skalę międzynarodową.  


MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

1  Lista wszystkich sieci współpracy, do których należy SGH znajduje się na stronie https://www.sgh.waw.pl/sieci-wspolpracy

Foto: Freepik