Raport badaczy z SGH wyróżniony przez Erasmus+

W ostatnich dniach Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaakceptowała raport końcowy projektu DASCHE przygotowany przez badaczy z SGH. Ocena wyników projektu była tak wysoka, że Agencja przyznała raportowi i towarzyszącym mu materiałom status „dobrej praktyki”.

W ostatnich dniach Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaakceptowała raport końcowy projektu DASCHE „Development, assessment and validation of social competences in higher education”. Ocena wyników projektu była tak wysoka, że Agencja przyznała raportowi i towarzyszącym mu materiałom status „dobrej praktyki”, co oznacza, że mogą być one przykładem i źródłem inspiracji dla innych projektów Erasmusa i są opublikowane na platformie informacyjnej Programu.

Oprócz elementów należących do kanonu dobrego badania, takich jak ważność problematyki, zgodność działań z założeniami i celami projektu, przyjęcie właściwej metody badawczej czy zgromadzenie cennego materiału empirycznego, szczególnie wysoko oceniony został unikalny zespół i aktywność partnerów stowarzyszonych z projektem, wysoka wartość dodana dla krajowych i europejskich strategii rozwoju szkolnictwa wyższego oraz wskazówki dla uczelni w krajach uczestniczących w projekcie.

Projekt był osadzony w Instytucie Gospodarstwa Społecznego KES. Ze strony SGH w projekcie uczestniczyły następujące osoby: dr hab. Ewa Chmielecka (kierownik projektu), dr hab. Jakub Brdulak, dr Jacek Lewicki i mgr Katarzyna Matuszczak, zaś opiekę nad stroną administracyjną i finansową sprawowała Olga Pankiv z DOP. DASCHE od początku był silnie stowarzyszony z drugim projektem Erasmusa+ kierowanym przez SGH, a mianowicie z projektem TRACK-VET, i współpracował z jego uczestnikami, przede wszystkim z mgr. Horacym Dębowskim.

Celem projektu DASCHE było rozpoznanie dobrych praktyk w kształtowaniu kompetencji społecznych wyższych oraz sformułowanie rekomendacji dla władz europejskich, krajowych i instytucjonalnych, a także dla kadr akademickiej i studentów dotyczących potrzeby i sposobów formowania kompetencji społecznych studentów. Badania prowadzone były metodą analiz przypadku w 26 uczelniach w wymienionych krajach. Partnerami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która była liderem DASCHE, były uczelnie i centra badawcze z Niemiec (Uniwersytet w Bremie), Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Durham), Holandii (Uniwersytet Twente), Czech (Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym) i Łotwy (Akademickie Centrum Informacyjne). Projekt rozpoczął prace we wrześniu 2017 roku, zdążył wykonać większość badań empirycznych i analitycznych oraz zorganizować końcową konferencję tuż przed wybuchem pandemii i ostatecznie zakończył działania w lipcu 2020 r.

Czy szkoły wyższe świadomie i kompetentnie rozwijają kompetencje społeczne studentów?

Wszyscy respondenci w kraju i zagranicą stwierdzali, że kształtowanie kompetencji społecznych jest ważnym celem edukacji wyższej, ale zarazem uważali, że zbyt mało uwagi poświęca się temu, czym one są i jakimi metodami je kształtować. Uważali, że należy to zmienić, rozpoczynając od debaty konceptualizującej zagadnienie kompetencji społecznych na poziomie krajowym i instytucjonalnym. Tylko w niektórych krajach i uczelniach takie dyskusje się odbyły i podjęto działania służące wprost, świadomie i celowo kształtowaniu kompetencji społecznych. W większości pozostawia się to indywidualnemu zaangażowaniu nauczycieli i studentów, którzy nie są właściwe przygotowani do tego zadania.

Wbrew temu pesymistycznemu obrazowi, badania DASCHE pokazują przykłady dobrych praktyk. Praktyk bardzo różnych: od budowy wyspecjalizowanych centrów rozwoju kompetencji społecznych, po uznanie ich za efekt towarzyszący aktywnym metodom nauczania innych przedmiotów.

Na tle tych wypowiedzi rekomendacja główna projektu DASCHE jest dość oczywista: „Należy stworzyć zachętę i platformę do refleksji nad projektowaniem, rozwijaniem i oceną kompetencji społecznych studentów w szkołach wyższych oraz prowadzić stałą debatę pomiędzy uczelniami, ich stowarzyszeniami, stowarzyszeniami studenckimi, agencjami zapewniania jakości, pracodawcami, NGO-sami, krajowymi i europejskimi ciałami decydującymi o strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, która dotyczyć będzie koncepcji i sposobów kształtowania kompetencji społecznych w uczelniach”.

Raporty krajowe, broszurę zawierającą główne konkluzje i rekomendacje projektu DASCHE, a także materiały z konferencji projektu można znaleźć na www.dasche.eu

Raport końcowy DASCHE wraz z aneksami można znaleźć na stronie Erasmusa+.