Instrumenty „contingent convertibles” w Polsce? Konferencja KNF i SGH

14 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez SGH oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poświęcona instrumentom zwanym contingent convertibles (tzw. CoCos), zaliczanym do kategorii kapitałów bankowych warstwy AT1 (Additional Tier 1) i kapitałów ubezpieczeniowych warstwy RT1 (Restricted Tier 1).

Konferencję otworzyli rektor SGH Marek Rocki oraz przewodniczący KNF dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW.

Instrumenty AT1 i RT1 znalazły zastosowanie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyczyniając się do wzmocnienia bazy kapitałowej oraz podniesienia zdolności absorpcji strat przez funkcjonujące tam banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Żaden z podmiotów z siedzibą w Polsce nie podjął się jak dotąd emisji papierów AT1 ani RT1.

Konferencja była poświęcona możliwościom i kierunkom rozwoju zastosowania tego typu instrumentów przez banki mające siedzibę w Polsce oraz zastosowaniu ich w Europie. Termin konferencji był podyktowany planami rozpoczęcia w Polsce działań regulacyjnych dotyczących wprowadzenia instrumentów AT1 do polskiego porządku prawnego. Przeprowadzone podczas konferencji dyskusje i poczynione wnioski będą mogły przyczynić się istotnie do stworzenia wysokiej jakości regulacji w zakresie contingent convertibles.

Rektor SGH, prof. Marek Rocki. Inauguracja konferencji

Instrumenty AT1 i RT1 

Emitowane przez banki i ubezpieczycieli warunkowo zamienne instrumenty, to „hybrydy” łączące w sobie cechy obligacji (brak rozpraszania struktury właścicielskiej i korzyści podatkowe) i kapitału własnego (zdolność do absorbcji strat). Podobnie jak akcje mają wieczysty charakter, chociaż po 5 latach od ich emisji emitent ma prawo do przedterminowego wykupu. Z instrumentami AT1 i RT1 związane są płatności kuponowe, pod warunkiem jednak, że emitent dysponuje odpowiednimi środkami (wypłaty z zysków dokonywane wyłącznie z pozycji „podlegających podziałowi” – Available Distributable Items). W określonych warunkach - kiedy kapitały emitenta, spadną poniżej określonego progu – instrumenty podlegają umorzeniu lub konwersji na kapitał akcyjny.

Dzięki instrumentom AT1 bankom łatwiej sprostać jest oczekiwaniom regulatorów rynku, żeby w kryzysowej sytuacji były stanie uratować się bez korzystania z pomocy publicznych pieniędzy. Na rynku europejskim AT1 pojawiły się w 2009 roku, chociaż ich intensywny rozwój nastąpił od 2014 roku, po wejściu w życie unijnego pakietu CRR/CRDIV. Pierwsze emisje RT1 CoCos datują się na rok 2016 w związku z obowiązywaniem pakietu Solvency II.

Uczestnicy konferencji

Polska powinna szybko podjąć kroki w celu wprowadzenia ram prawnych dla instrumentów AT1

Gościem specjalnym konferencji był prof. Wim Schoutens z Uniwersytetu w Leuven w Belgii – uznany autorytet w dziedzinie wyceny i modeli ryzyka CoCos. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele banków - emitentów posiadających doświadczenie w strukturyzacji i aranżacji emisji instrumentów typu CoCos: Kapil Damani - Managing Director, Global Head of Capital Products, BNP Paribas oraz Tamara Atanasova – Director, Capital Solutions Group, Deutsche Bank. 

Dojrzały rynek i niższy koszt niż w przypadku kapitału akcyjnego, to jedne z podstawowych argumentów, dla których Polska powinna szybko podjąć kroki w celu wprowadzenia ram prawnych dla instrumentów AT1 i umożliwić ich emisję krajowym bankom.

To dobry moment. Rentowności na AT1 spadły, rynek dojrzał, a koszt jest znacznie niższy niż w przypadku kapitału akcyjnego – mówił dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie KNF w swoim referacie pt. „Zdolność absorpcji strat banku przez instrumenty contingent convertibles (CoCos) emitowane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Europie”.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski dodał:

Chcemy, żeby ta konferencja przyniosła odpowiedź na pytanie, w jaki sposób CoCos mogą stabilizować rynek finansowy w Polsce. Naszym głównym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa na rynku finansowym i jego dalszy rozwój.

 

Panel ekspercki

Na co czekają krajowe banki?

Na rozwiązania legislacyjne, umożliwiające emitowanie instrumentów AT1, oczekują krajowe banki. Bożena Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego, oceniła, że władze mogłyby w pierwszej kolejności stworzyć przepisy dla instrumentów opartych na mechanizmie odpisów aktualizujących wartość kapitału, a następnie zająć się instrumentami zakładającymi konwersję zobowiązań na kapitał akcyjny.

Jak zwrócił uwagę podczas jednego z paneli dyskusyjnych prezes PFR Paweł Borys, wadą instrumentów typu AT1 jest ich skomplikowanie i tym samym nie powinny być one dostępne dla inwestorów indywidualnych.

W panelach dyskusyjnych towarzyszących konferencji, które były moderowane przez Jacka Jastrzębskiego – przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Marcina Liberadzkiego – profesora SGH,  oprócz gości zagranicznych, udział wzięli: Anna Trzecińska, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Mirosław Panek – prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Paweł Borys – prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Bożena Graczyk – wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, Jakub Niesłuchowski, dyrektor zarządzający w PKO BP, Andrzej Gałkowski – partner, Head of Banking Sector w KPMG oraz Adam Stopyra z Wydziału Prawa i Administracji UW.