Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2020. Dzień drugi

Przed nami drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Eksperci z SGH będą kontynuować rozmowy na temat wyzwań społeczno-gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej. Jakie zagadnienia zostaną poruszone podczas sesji?

9 września, czyli drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zapowiada się wyjątkowo intensywnie i interesująco. Od poranka do późnego wieczora będą odbywały się obrady z udziałem najwyższej klasy specjalistów ze świata nauki i biznesu. Łącznie będzie to aż 14 różnych paneli dyskusyjnych poświęconych najważniejszym i najbardziej palącym problemom i wyzwaniom regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas trwających od 20 do 60 minut sesji moderator wraz z ekspertami opowiedzą o najważniejszych wnioskach z badań i analiz poszczególnych zagadnień. Szczegółowe wyniki i szerszy opis poruszanych kwestii znajdują się w opublikowanym 8 września 2020 r. Raporcie SGH i Forum Ekonomicznego.

Obrady rozpocznie Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, który o godz. 10.30 porozmawia z dr. Stanisławem Kluzą z Zakładu Statystyki Stosowanej na temat stabilności finansowej jako dobra publicznego. To niezwykle istotna problematyka, gdyż sprawnie działający i rozwinięty rynek finansowy, a w szczególności sektor bankowy, jest jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego. Zależność ta ma zwrotny charakter przyczynowo-skutkowy. Zarówno prywatne, jak i państwowe banki mają status instytucji zaufania publicznego, a państwo jest gwarantem depozytów ludności. Zobowiązuje to państwo do aktywności w procesie tworzenia i egzekwowania zasad bezpiecznego zarządzania tymi podmiotami - ewentualne upadłości mogą angażować środki publiczne, a zatem pieniądze wszystkich podatników. Obserwacje z badań koniunktury IRG w sektorze bankowym dostarczają wniosków m.in. o tym, jak w ostatnich 20 latach rozwijał się sektor bankowy i jak równocześnie zmieniała się rola regulacyjna państwa.

O godz. 10.50 poruszony zostanie temat rolnictwa. Tomasz Kowalski, redaktor naczelny portalu Sądeczanin.info, poprowadzi sesję z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz z prof. Romana Sobieckiego, prorektora ds. rozwoju SGH. Rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się znacznym potencjałem produkcyjnym, ma również duże możliwości ekspansji eksportowej, a zatem powinno być znaczącym graczem na globalnym rynku żywności. Jego potencjał jest jednak stosunkowo mało wykorzystywany. Jakie zatem są najważniejsze wyzwania związane z rozwojem rolnictwa w regionie?

Następnie, o godz. 11.10 prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki, oraz Mateja Ribič, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans na Słowenii, zastanowią się, w jaki sposób polityka publiczna może wspierać rodziny. Jakie świadczenia, usługi dla rodzin są pożądane przez rodziny? Jaka jest efektywność poszczególnych instrumentów wsparcia?

Przedmiotem kolejnej debaty, która rozpocznie się o godz. 11.45, będzie skuteczna strategia rozwoju spółki w czasach pandemicznej niepewności. Tomasz Machała, prezes WP Wideo i WP Pilot, Wirtualna Polska, poprowadzi debatę z Jerzym Kwiecińskim, prezesem zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Bartłomiejem Pawlakiem, wiceprezesem zarządu z Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz prof. Piotrem Wachowiakiem, rektorem SGH.

Na godz. 12.15 przewidziano w programie rozmowę Andrzeja Adamczyka z Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg, redaktorką z Polskiego Radia, na temat infrastruktury.

O godz. 13.00 rozpocznie się sesja prowadzona przez Agnieszkę Majcher, dziennikarkę przedsiebiorcy@eu, z udziałem Nikodema Bończa-Tomaszewskiego, prezesa zarządu Exatel, Tomasza Nasiłowskiego, prezesa zarządu InPhoTech, dr Mariusza Strojnego, pełnomocnika rektora ds. transferu technologii w SGH, oraz Ewy Wernerowicz, prezesa zarządu VIVUS Finanse.

O godz. 14.15 o przyszłości branży gamingowej, czyli jednej z niewielu branż, które odnotowały wzrost w czasie lockdownu, będą debatowali Jakub Marszałkowski, członek zarządu Indie Games Polska, oraz Mirosław Łukasiewicz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Wraz z lockdownem otrzymaliśmy mnóstwo wolnego czasu. Jednakczy gry komputerowe to tylko forma spędzania wolego czasu, czy coś więcej? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w rozmowie „Przyszłość branży gamingowej”. Poza tym omówione zostaną następujące kwestie: W jakim kierunku podąża branża gamingowa na świecie? Jak radzą sobie Polscy producenci w światowej branży produkcji gier? Jakie globalne innowacje powstały dzięki produkcji gier?

Już o godz. 14.35 kolejnym punktem programu będzie rozmowa Tomasza Chomickiego, dyrektora ds. rozwoju biznesu – Samsung oraz prof. Rafała Kasprzaka z Katedry Badań Zachowań Konsumentów, na temat pracy zdalnej. Sytuacja pandemii wymusiła duże zmiany w wielu obszarach aktywności człowieka, w tym w pracy zawodowej. Mocno upowszechniły się rozwiązania z zakresu telepracy, które do „wczoraj” były traktowane w polskiej gospodarce jak egzotyczna ciekawostka. Okres pandemii i związany z nią czas izolacji wymusiły często dramatyczne i chaotyczne zmiany dostosowawcze w organizacji pracy oraz zagospodarowaniu przestrzeni biurowej. Można powiedzieć, że pandemia zmieniła paradygmat pracy w biurze, wymuszając procesy dostosowawcze w obszarze technologii i organizacji.

O godz. 14.55 rozmowę z Pawłem Borysem, o roli i znaczeniu wiedzy oraz o tym, jak edukować przyszłe pokolenia liderów, poprowadzi Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika Sieci, Fratria sp. z o.o. W jaki sposób zarządzać rosnącą niepewnością w zmieniającym się świecie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym?

Podczas Forum zaplanowana została na godz. 17.00 debata na temat energetyki odnawialnej – wyzwania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wezmą w niej udział Albert Gryszczak, prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii, Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy S.A., oraz Krzysztof Księżopolski z Katedry Polityki Publicznej. Dyskusję będzie moderował Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com/Grupa Defence24. Światowa dynamika wzrostu generacji OZE wskazuje, że jest to najszybciej rozwijające się w ciągu ostatniej dekady źródło pozyskiwania energii. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej istnieje duży potencjał do rozwoju energetyki odnawialnej. Niestety nie jest on objęty systemową transformacją energetyczną. Kraje regionu prowadzą raczej bierną politykę w zakresie tzw. energetyki obywatelskiej, niechętnie oddając energię odnawialną w ręce lokalnych społeczności, które powinny być właścicielami infrastruktury oraz zarządzać nią. Co więcej, szok popytowo-podażowy na rynku energii wywołany epidemią COVID-19 pokazał, że tradycyjne źródła energii są nadal bardziej konkurencyjne.

O godz. 17.45 gościem Rafała Stępniewskiego, redaktora naczelnego dziennikprawny.pl, będą Marcin Duma, prezes zarządu Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, oraz prof. Elzbieta Mączyńska-Ziemacka z SGH, a także Piotr Rogowski, członek zarządu Lidl Polska. Paneliści porozmawiają na temat konsumpcji po pandemii. Świat wciąż przyzwyczaja się do zasad „nowej normalności”. Gospodarka również wpłynęła na całkiem nowe, nieznane wody. Jak będzie wyglądał nowy ład gospodarczy po pandemii? Jak, z perspektywy czasu, należy oceniać konsekwencje zamknięcia gospodarki i czy możemy wyciągnąć wnioski przed zapowiadaną przez ekspertów drugą falą? Jak sprawdziły się programy wsparcia gospodarek i czy rzeczywiście były dla przedsiębiorców ostatnią deską ratunku? Jakie wyzwania stoją dziś przed polską i europejską gospodarką?

O godz. 18.30 prof. Dominik Jan Gajewski, kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH, poprowadzi rozmowę z Janem Sarnowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów na temat tendencji w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontrkście obowiązków podatkowych przedsiębiorców. Analizy instrumentów uszczelniania systemu podatkowego, wdrażanych po 2016 r., pozwalają wnioskować o poziomie ich efektywności rozumianej jako relacja osiąganego efektu fiskalnego do kosztów generowanych w skali całej gospodarki. Zgromadzone dane pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków dotyczących prowadzenia polityki podatkowej w badanych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie potwierdziło tezę, że polityka podatkowa w analizowanym okresie była zorientowana przede wszystkim na maksymalizację efektu fiskalnego i de facto pomijała rozważania na temat kosztów generowanych po stronie przedsiębiorców, w tym małych i średnich.

Zagadnienie, ścieżek rozwojowych krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej poruszy o godz. 19.45 Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, oraz dr Piotr Maszczyk, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego SGH. Wzrost gospodarczy w krajach EŚW doprowadził do realnego zmniejszania dystansu rozwojowego do państw Europy Zachodniej. Proces „doganiania” zachodu najszybciej postępował w Polsce. Obecny kryzys, wywołany przez pandemię COVID-19, stwarza jednak realne zagrożenie dla obecnego modelu rozwoju krajów EŚW. Kraje regionu nie zdołały stworzyć strukturalnych podwalin dla bardziej trwałej przewagi konkurencyjnej niż ta oparta na taniej sile roboczej. Wybuch pandemii przyśpieszył proces dochodzenia do punktu zwrotnego, w dotychczasowych trajektoriach rozwoju gospodarczego.

Drugi dzień obrad zwieńczy debata dotycząca obszaru CSR jako wyzwania dla przedsiębiorstw. Poprowadzi ją Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu, a  panelistami będą: Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnik S.A., Piotr Wachowiak, rektor SGH, oraz Witold Włodarczyk, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są kojarzone głownie z realizacją konkretnych celów marketingowych lub wizerunkowych przez ogromne korporacje. Jednak wzrastająca świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców sprawia, że przedsiębiorstwa zaczynają doceniać możliwości, jakie daje wdrażanie projektów społecznej odpowiedzialności biznesu. Jakie pozytywne efekty może przynieść wdrożenie projektów związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach?

Jednym z najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia będzie coroczna gala nagród, gdzie m in. rektor SGH Piotr Wachowiak ogłosi laureata Nagrody Gospodarczej SGH, czyli specjalnego wyróżnienia dla osoby, która w sposób szczególny zasłuzyła się kształtowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji ze wszystkich spotkań.

Program Strefy SGH

Stabilność finansowa jako dobro publiczne – 20 lat badań koniunktury w bankowości, dr Stanisław Kluza

Rozwój rolnictwa, prof. Roman Sobiecki 

 

Polityka rodzinna, prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak 

 

Skuteczna strategia rozowoju spółki w czasach popandemicznej niepewności, prof. Piotr Wachowiak

Rozmowa o infrastrukturze z ministrem Andrzejem Adamczykiem

 

Innowacje w dobie COVID-19, Mariusz Strojny

 

Przyszłość branży gamingowej, Mirosław Łukasiewicz

 

Praca zdalna, prof. Rafał Kasprzak

O znaczeniu wiedzy w dzisiejszym świecie – rozmowa z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju

Energetyka odnawialna – wyzwanie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dr Krzysztof Księżopolski

 

Konsumpcja po pandemii, prof. Elżbieta Mączyńska

 

Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: obowiązki podatkowe przedsiębiorców,  prof. Dominik Gajewski

 

Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej, dr Piotr Maszczyk

 

CSR wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, prof. Piotr Wachowiak

 

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH