Wybory rektorskie okiem studenta

FOT. Jakub Akonom; kolaż: Marta Radlińska; obróbka zdjęć: Klaudia Borowiec

Wybory rektorskie to wyjątkowy czas w kalendarzu każdej uczelni. W końcu ich wynik decyduje o losach szkoły wyższej przez najbliższe cztery lata. Jednak czy wszyscy studenci zdają sobie sprawę z tego, z czym wiążą się wybory? Czy wiedzą, jaki mają na nie wpływ i jak wynik elekcji wpłynie na studiowanie w SGH? 

Rozpoczynając przygotowania do wyborów, wiedzieliśmy, że niewielki procent studentów jest zainteresowany tym tematem, a przede wszystkim ich wiedza w tym obszarze jest mała. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć nasze działania od stworzenia platform umożliwiających nam publikowanie treści, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców. Powstała zakładka na stronie internetowej Samorządu Studentów SGH, gdzie miało się znajdować kompendium wiedzy na temat wyborów rektorskich, oraz fanpage na Facebooku, który pozwalał na publikowanie wszelkich ważnych treści na bieżąco. Pierwsze udostępniane przez nas teksty skupiały się na czysto informacyjnej kampanii na temat samej procedury wyborów. 

Jeszcze w lutym rozpoczęliśmy publikowanie serii infografik, które miały przybliżyć studentom kwestie związane z wyborami: opisaliśmy funkcje, jakie pełni rektor, wyjaśniliśmy, kto wchodzi w skład uczelnianego kolegium elektorów, oraz podkreśliliśmy rolę studentów w wyborach rektorskich. Przedstawiliśmy też sylwetki elektorów studenckich. Chcieliśmy, by studenci mieli poczucie, że reprezentują ich osoby z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą na temat funkcjonowania uczelni, a także aktywne, zaangażowane w sprawy studenckie oraz pochodzące z różnych kół naukowych, organizacji studenckich, środowiska sportowego i artystycznego oraz mediów studenckich. Jesteśmy dumni, że nasz fanpage w tych miesiącach regularnie obserwowało ponad 700 studentów, a najbardziej popularne posty zobaczyło prawie 5000 odbiorców. 

Działania w mediach społecznościowych to jednak oczywiście nie wszystko. Opracowaliśmy szereg postulatów studenckich, których celem było przedstawienie najbardziej palących problemów w naszej Alma Mater oraz pomysłów na rozwój uczelni. Dotyczyły one jakości kształcenia, administracji i spraw studenckich. Do ich stworzenia posłużyły m.in. wyniki ankiety na temat studiów magisterskich, formularza zbierającego przykłady dobrych praktyk stosowanych przez wykładowców SGH oraz ankiety „Gdybym był rektorem…”, które zostały stworzone, aby każdy student mógł podzielić się z nami swoją opinią. Ich forma miała zapewnić studentom swobodę wypowiedzi i zachęcić do szczerości. 

Mamy nadzieję, że […]współpraca z uczelnią przez najbliższe cztery lata będzie się opierała, tak jak kampania wyborcza, na szeroko pojętym dialogu i współpracy.

Bardzo przydatne okazały się także rozwiązania wypracowane wcześniej podczas Educathonu SGH. Było to wydarzenie organizowane przez Samorząd Studentów SGH, podczas którego zespoły złożone z nauczycieli akademickich, przedstawicieli biznesu oraz studentów opracowywały rozwiązania wyzwań dotyczących jakości kształcenia w SGH. Warto jednak zaznaczyć, że postulaty powstały na bazie wniosków wyciągniętych z licznych spotkań ze studentami, wykładowcami oraz władzami uczelni. Najważniejsze z postulatów dotyczących jakości kształcenia skupiły się na: umożliwieniu częstszego zaliczania przedmiotów w formie innej niż egzamin, redukcji nadmiernego rozdrobnienia przedmiotów i powtarzających się treści, reformie niektórych aspektów systemu nauczania języków obcych w SGH oraz wsparciu działalności badawczej studentów. W obszarze administracji i spraw studenckich dostrzegliśmy natomiast potrzebę stworzenia systemu informacji zwrotnej od studentów dotyczącej działalności jednostek administracyjnych, usprawnienia funkcjonowania dziekanatów oraz współpracy jednostek administracyjnych uczelni z organizacjami studenckimi.

Okazją do dyskusji nad postulatami studenckimi były spotkania online z ogółem społeczności studenckiej, zorganizowane w ostatnim tygodniu marca. Zarówno prof. dr hab. Marzenna Weresa, jak i dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, mogli zaprezentować studentom swój program i wizję uczelni, a następnie odpowiedzieć na ich pytania. Z myślą o osobach, które nie mogły być z nami na żywo, udostępniliśmy również za zgodą kandydatów nagrania z odbytych spotkań. Ponadto opublikowaliśmy odpowiedzi obojga kandydatów na te pytania, które zostały zadane przez studentów na czacie, ale na które nie zdążyli oni odpowiedzieć podczas spotkań online. Chcąc uzyskać jak najpełniejszy obraz, grono elektorów studenckich spotkało się również z kandydatami na prorektorów właściwych ds. studenckich oraz kandydatami na dziekanów, zarówno studium licencjackiego, jak i magisterskiego.

Po odbyciu ponad dziesięciu spotkań elektorów studenckich z kandydatami przyszedł czas na podjęcie decyzji. Od początku jako oficjalny blok elektorów studenckich reprezentujący większość środowisk studenckich uzgodniliśmy, że będziemy głosować wspólnie jako studenci. Miało to na celu nakierowanie dyskusji między kandydatami a studentami na wspólnie wypracowane postulaty dotyczące całej społeczności studenckiej, a nie jednostkowych grup wśród studentów. Po dyskusji blok elektorów studenckich podjął decyzję, że jednogłośnie odda swoje głosy na dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, który wygrał wybory rektorskie 15 kwietnia 2020 r.

Na wcześniej wspomnianym stworzonym w tym celu fanpage’u na Facebooku (Wybory Rektorskie SGH 2020) opublikowane zostały deklaracje rektora elekta dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, odnośnie do postulatów studenckich. Dotyczą one takich obszarów jak dialog z interesariuszami, administracja, nauka czy dydaktyka. Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z tym dokumentem.

We wszystkich działaniach zależało nam na transparentności oraz zaangażowaniu jak największej grupy studentów. Chcieliśmy, aby nasz głos był ważny i widoczny w środowisku akademickim, a przede wszystkim, żeby nasze pomysły zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę przez kandydatów na rektora. Wybory tworzą niepowtarzalną platformę do dyskusji, kiedy możemy otwarcie mówić o tym, co nam się nie podoba oraz co chcielibyśmy zmienić. Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas postulaty oraz rozwiązania posłużą za drogowskaz dla władz przyszłej kadencji, a współpraca z uczelnią przez najbliższe cztery lata będzie się opierała, tak jak kampania wyborcza, na szeroko pojętym dialogu i współpracy.