SGH w gronie liderów

Spotkanie zespołu wdrażającego strategię HRS4R w SGH. FOT. ARCHIWUM SGH/MACIEJ GÓRSKI

Wdrażamy standardy HR Excellence in Research.

SGH opracowana została strategia na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych – The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Uczelnia otrzymała od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research we wrześniu 2018 r.

HRS4R – ten skrót pojawia się okazjonalnie w informacjach o aktywności akademickiej SGH, lecz jeszcze nie każdy potrafi podać kryjącą się za nim pełną nazwę, a przede wszystkim docenić wagę podejmowanych działań prowadzących do otrzymania przez SGH wyróżnienia HR Excellence in Research. Jest ono nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R). Dwa dokumenty, które zakreślają obszar HR Excellence in Research, to Europejska karta naukowca (European Charter for Researcher) i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

W następstwie wdrożenia strategii HRS4R placówki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców te instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

W SGH pod kierunkiem prof. Jany Pieriegud opracowana została strategia wdrażania HRS4R. Obecnie trwa sam proces wdrażania. Uczestniczy w nim wiele jednostek uczelnianej administracji  – od Działu Nauki i Działu Obsługi Projektów przez Dział Spraw Pracowniczych, Centrum Programów Międzynarodowych aż po Kwesturę, Oficynę Wydawniczą oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. W te działania włączeni są również pracownicy naukowo-dydaktyczni. Celem prac jest dostosowanie obowiązujących na uczelni regulacji do norm wynikających z HRS4R oraz – co często okazuje się trudniejsze – wdrożenie tych nowych rozwiązań. Jeśli wziąć pod uwagę, że okres implementacji strategii HRS4R zbiega się z wejściem w życie ustawy 2.0, do której także trzeba dostosować uczelniane regulacje, nietrudno sobie wyobrazić, że zadania stojące przed wykonawcami nie są proste.

Niektóre z działań przewidzianych w programie wymagają m.in. dostosowania do strategii uczelni, inne – wprowadzenia nowych zasad realizacji polityki kadrowej. Przykładem może być zamiar utworzenia stanowiska ds. zawodowego rozwoju naukowców. Oczywiście wiemy, że każdy z nas rozwija się najlepiej pod własnym nadzorem i bez rad innych osób, ale doświadczenia wielu uczelni zagranicznych wskazują, że taki doradca – doświadczony naukowiec – może odgrywać ważną rolę przy planowaniu ścieżek awansu naukowego. W SGH pierwszym doradcą ds. rozwoju pracowników będzie prof. Irena Kotowska.

W ramach działań ułatwiających mobilność pracowników zaktualizowane zostaną zasady i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów. Opracowany zostanie przewodnik zarządzania prawami autorskimi, co nabiera szczególnej wagi wobec starań o to, by nasze publikacje były jak najłatwiej dostępne w repozytorium czy na różnych platformach internetowych. Inny materiał, który na pewno okaże się przydatny, zwłaszcza dla młodych pracowników, to przewodnik rozwoju kariery naukowej. Będzie zawierał m.in. informacje o mechanizmach finansowania działalności badawczej oraz możliwościach podnoszenia kompetencji na uczelni i poza nią.

Rzecznik ds. etyki, który obejmie swój urząd, także będzie miał wpływ na przejrzyste formułowanie zasad i realizację polityki kadrowej w SGH.

Uzasadnieniem implementacji przez SGH postanowień Europejskiej karty naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest art. 32 Umowy grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte w karcie i kodeksie. Zatem wcześniej czy później strategia HRS4R musi być wprowadzona.

Nad realizacją programu czuwa komitet sterujący, w skład którego wchodzą: rektor prof. SGH Marek Rocki, prorektor ds. nauki i zarządzania prof. SGH Piotr Wachowiak, prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. SGH Jacek Prokop, kanclerz dr Marcin Dąbrowski oraz kwestor Jolanta Ausz. Koordynatorem prac jest prof. Piotr Błędowski, a jego zastępczynią Anna Ulatowska. Zespół wdrożeniowy i grupa monitorująca liczą sobie kilkadziesiąt osób. Mamy poczucie, że wykonywana praca nie tyle ma na celu sprostanie biurokratycznym pomysłom Brukseli, ile będzie służyć nam wszystkim, przyczyniając się do ułatwienia pracy poprzez uproszczenie i objaśnienie procedur oraz uniknięcie wyważania drzwi, które już dawno stoją otworem.

Warto zaznaczyć, że jak dotychczas w Polsce niewiele uczelni wdrożyło standardy HRS4R. SGH od dwóch lat znajduje się w elitarnej grupie instytucji naukowych, które mogą poszczycić się posiadaniem nadanego przez KE logo.

W przyszłości jednak stosowanie zasad HR Excellence in Research stanie się standardem warunkującym dobrą atmosferę pracy naukowej. Im wcześniej te standardy osiągniemy, tym większa może się okazać nasza przewaga konkurencyjna nad innymi szkołami wyższymi. 

HR Excellence in Research – to europejski znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnieniu prowadzącej je kadry.