FAQ nt. roku akademickiego 2020/21, czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące SGH w czasie pandemii

Autor
FAQ nt. roku akademickiego 2020/21

 Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności akademickiej wprowadzone zostały zmiany organizacyjne, związane z obowiązującym w kraju reżimem sanitarnym.

ZAJĘCIA I KONSULTACJE

 • W jakiej formie będą odbywały się zajęcia w semestrze letnim w nowym roku akademickim?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6 z 02 lutego 2021 r., zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych prowadzone są w formie kształcenia na odległość. Zajęcia realizowane są zgodnie z przyjętym w programie kształcenia harmonogramem, w czasie rzeczywistym, w postaci spotkań online – wideokonferencji w aplikacji MS Teams. Dodatkowo dopuszcza się udostępnianie studentom i doktorantom przygotowanych wcześniej autorskich nagrań, pod warunkiem jednoczesnej organizacji zajęć uzupełniających, zgodnie z terminami spotkań w ramach harmonogramu studiów.

 • Jakie narzędzia mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć w formie on-line?

Przygotowane zostały rozwiązania organizacyjne i infrastrukturalne umożliwiające realizację programu kształcenia w jak najszerszym zakresie z zastosowaniem kształcenia na odległość. Podstawowym narzędziem do realizacji zajęć online jest aplikacja Microsoft Teams. Proces kształcenia może być wspierany dodatkowo pozostałymi narzędziami pakietu Microsoft 365 oraz rozwijanymi od lat narzędziami e-learningowymi SGH – przede wszystkim Niezbędnikiem e-sgh. Dopuszcza się również stosowanie aplikacji do webinarów ClickMeeting oraz wirtualnych środowisk dla specjalistycznych laboratoriów. Ponadto wykłady widniejące w ofercie programowej jako e-learningowe prowadzone są tradycyjnie na platformie e-sgh.pl. Zachęcamy do korzystania z materiałów szkoleniowych Microsoft:
•    instrukcje oraz krótkie filmy instruktażowe,
•    filmy szkoleniowe: wersja polska, wersja angielska.

 • Czy ulegnie zmianie zakres literatury obowiązującej w ramach poszczególnych przedmiotów?

Nauczyciele akademiccy mogą zmienić literaturę podstawową i obowiązkową określoną w sylabusach prowadzonych przedmiotów w zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. W takim przypadku poinformują studentów o zmianie podczas pierwszych zajęć.

 • Czy będą odbywały się konsultacje?

Konsultacje nauczycieli akademickich w bieżącym semestrze będą odbywały się w formie zdalnej, raz w tygodniu przez jedną godzinę.

 • Jakie zmiany wprowadza się dla słuchaczy studiów podyplomowych?

Sposób organizacji zajęć w formie kształcenia na odległość dla słuchaczy studiów podyplomowych określa kierownik danych studiów, za zgodą prorektora właściwego ds. rozwoju – w przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej. Prorektor przy rozpatrywaniu wniosku kierownika studiów o realizowanie zajęć w formie stacjonarnej, bierze pod uwagę sytuację epidemiologiczną kraju oraz szczególny charakter zajęć na studiach podyplomowych.

 • Czy można nagrywać zajęcia?

Student bez zgody wykładowcy oraz uczestników zajęć nie ma prawa nagrywać ich przebiegu i rozpowszechniać nagrań. Ponadto bez zgody wykładowcy i innych studentów nie ma też prawa wykorzystywać ich wizerunku, ani głosu z przekazu audiowideo.

Wykładowca ma prawo nagrywać przebieg i rozpowszechniać zajęcia za zgodą wszystkich studentów w nich uczestniczących. Wykładowca bez zgody studentów nie ma prawa wykorzystywać ich wizerunku i głosu z przekazu audiowideo realizowanych podczas zajęć zdalnych.

 • Czy włączenie kamery podczas zajęć jest obowiązkowe?

W przypadku realizacji zajęć zdalnych, w trybie synchronicznym, z przekazem audiowideo, wykładowca ma prawo oczekiwać od studenta uczestnictwa w zajęciach z włączoną kamerą, prezentującą jego wizerunek. Otoczenie, w którym znajduje się student, może być maskowane z wykorzystaniem funkcji ustawienia tła.

ZALICZENIA, EGZAMINY, OBRONY

 • Jakie są obecnie zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów?

Egzaminy i kolokwia, prowadzone będą on-line. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do rejestrowania i archiwizowania w zasobach sieciowych SGH (Chmura SGH, platforma e-sgh,  Niezbędnik  e-sgh) przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przez okres 18 miesięcy od zakończenia semestru.

 • Czy letnia sesja egzaminacyjna będzie odbywała się on-line, czy stacjonarnie?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6 z dnia 2 lutego 2021 r. letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2020/21 odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, bez kontaktu bezpośredniego osoby przystępującej do egzaminu z nauczycielem egzaminującym.

 • W jakiej formie będą odbywały się obrony prac dyplomowych?

Od kwietnia 2020 r. obrony odbywają się w formie zdalnej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie DSL oraz DSM.

 • W jakiej formie będą odbywały się egzaminy doktorskie oraz publiczne obrony rozpraw doktorskich?

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 54 z 10 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz publicznych obron rozpraw doktorskich z wykorzystaniem technologii informatycznych.

OBSŁUGA W DZIEKANATACH, BIBLIOTECE I INNYCH JEDNOSTKACH SGH

 • Czy można osobiście przyjść do dziekanatu i innych jednostek związanych z obsługą spraw studenckich i pracowniczych?

Tak, można, jednak zaleca się kontakt z wykorzystaniem technologii informatycznych. Bezpośrednia obsługa osób niebędących pracownikami SGH we wszystkich jednostkach organizacyjnych administracji SGH,  w tym w  dziekanatach  studiów, Centrum Programów Międzynarodowych, Archiwum SGH i Bibliotece SGH, ograniczona powinna być do niezbędnego minimum i odbywa się

AKADEMIKI I PRAKTYKI STUDENCKIE

 • W jaki sposób będzie można uzyskać zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich?

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 31 z 9 kwietnia 2020 r., praktyki mogą odbywać się również w formie on-line, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zaliczania praktyk w wybranych jednostkach SGH lub skrócenia praktyk (za zgodą dziekana) albo zaliczenia ich przed wymaganym terminem. W przypadku trudności z uzyskaniem tradycyjnego potwierdzenia odbytych praktyk, akceptowane będą potwierdzenia mailowe. Dokument może zostać przesłany w formie skanu za pomocą modułu składania podań w USOS. Szczegółowe informacje znajdują się w  Zarządzeniu nr 31.

 • Czy w bieżącym semestrze funkcjonują akademiki?

Domy studenta funkcjonują, obowiązują jednak dodatkowe zalecenia. W okresie od 6 czerwca do 30 września 2021 r. odwiedziny mieszkańców domów studenta SGH mogą odbywać się z zachowaniem zasad, określonych w Zarządzeniu Rektora nr 46 z dnia 9 czerwca 2021 r.

POMOC UCZELNI

 • Czy przewidziana jest pomoc dla studentów, którzy nie posiadają komputera?

Uczelnia może wypożyczyć studentom sprzęt komputerowy pozwalający na udział w zajęciach w formie kształcenia na odległość. Zgłoszenia będą realizowane sukcesywnie, a pierwszeństwo będą mieli studenci, którym przyznano stypendium socjalne. Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na adres helpdesk@sgh.waw.pl.

INNE PROCEDURY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

 • Czy na terenie uczelni jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz konieczność zachowania dystansu fizycznego?

Tak, wszystkie osoby przebywające na terenie SGH (w przestrzeniach wspólnych gmachów SGH, w tym podczas przemieszczania się korytarzami oraz w toaletach) zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta. Ponadto należy ograniczyć do niezbędnego minimum osobisty kontakt, a w przypadku gdy jest konieczny, należy zachować bezpieczną odległość (zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 1,5 m).

 • Czy na terenie uczelni dostępne są środki do dezynfekcji rąk?

Tak, na terenie uczelni w wielu miejscach (np. łazienki, portiernie, korytarze, łączniki, kantyny) umieszone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Dodatkowo każdego dnia dezynfekowane są różne przedmioty ogólnego użytku.

 • Jak powinni się zachować członkowie społeczności akademickiej w przypadku objęcia ich kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa?

Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są niezwłocznie poinformować SGH o hospitalizacji, objęciu kwarantanną lub objęciu obserwacją sanitarną związaną z możliwością zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także o zagrożeniu zachorowaniem w związku z kontaktem z osobą, u której potwierdzono zakażenie. Informacje należy przesłać bezpośredniemu przełożonemu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (z przekazaniem do wiadomości na adres: sekretariat.kanclerza@sgh.waw.pl) albo telefonicznie. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest przekazać powyższą informację kanclerzowi wraz z informacją pracownika o historii jego kontaktów z innymi pracownikami. Studenci i doktoranci przekazują informację do właściwego dziekanatu.

PRACOWNICY

 • Czy pracownicy administracyjni mogą wykonywać swoje obowiązki w formie zdalnej?

Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 6 z 21 maja 2021 r. pracownicy administracyjni wykonują swoje obowiązki w siedzibie Uczelni. W uzasadnionych przypadkach kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wyrazić indywidualną zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników oczekujących na podanie szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zgoda wyrażana jest po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wyznaczenie daty  szczepienia  lub  dokonaniu  zapisu  na  szczepienie  w  SGH.  Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do jednostki właściwej do spraw kadr listy pracowników, którym udzielili zgody na wykonywanie pracy zdalnej.

Sprawy związane z obsługą interesantów w miarę możliwości załatwiane są za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, w tym
2za  pomocą  systemów  informatycznych  SGH,  poczty  elektronicznej i  telefonicznie,  nie  wykluczając  jednak  bezpośredniej obsługi interesantów.

 • Jakie dodatkowe procedury obowiązują pracowników powracających z urlopów?

Pracownicy zobowiązani są do noszenia w miejscu pracy maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta przez okres 7 dni od dnia powrotu z urlopu, który trwał co najmniej 7 dni kalendarzowych. Osoby te zwolnione są z tego obowiązku podczas pracy, gdy zajmują pomieszczenie samodzielnie, ale mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas kontaktu z interesantami.

 • Czy jest możliwość skorzystania z innych pomieszczeń na uczelni, aby zapewnić większe rozproszenie pracowników administracyjnych?

Tak, jest możliwość skorzystania z sal dydaktycznych do wykonywania prac o charakterze administracyjnym.

 • Czy uczelnia zapewnia maseczki ochronne?

Tak, pracownicy mogą pobierać maseczki ochronne w portierniach budynków SGH.

 • Czy dydaktycy mają możliwość wypożyczenia sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć?

Uczelnia oferuje pracownikom sprzęt komputerowy lub dostęp do odpowiednio wyposażonych sal dydaktycznych, w celu umożliwienia prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na adres helpdesk@sgh.waw.pl.
Ponadto dla nauczycieli akademickich są przygotowywane specjalnie wyposażone sale do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aplikacji MS Teams Rooms oraz innych narzędzi multimedialnych. Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć zdalnych z siedziby uczelni proszone są o kontakt z Centrum Otwartej Edukacji, e-sgh@sgh.waw.pl.

 • Jakie dodatkowe obowiązki związane są z prowadzeniem zajęć w formie kształcenia na odległość?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 69 z 31 lipca 2020 r. prowadzący zajęcia, które zaliczane są do pensum, w terminie do 19 lutego 2021 r. zobowiązani są przedstawić bezpośredniemu przełożonemu pisemny raport z realizacji zajęć. Raport ten sporządzany jest w postaci elektronicznej karty ewidencji, w systemie sprawozdania.sgh.waw.pl. Zajęcia zalicza się do pensum po akceptacji raportu przez bezpośredniego przełożonego, w sposób równoważny do ich przeprowadzenia w trybie ujętym w programie studiów.

Ponadto nauczyciel akademicki zobowiązany jest do rejestrowania i archiwizowania w zasobach sieciowych SGH (Chmura SGH, platforma  e-sgh, Niezbędnik e-sgh) przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów nauczania przez okres 18 miesięcy od zakończenia semestru.

 • Czy możliwe są grupowe spotkania pracowników w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi?

W przypadku pracy wymagającej spotkań grupowych kierownicy jednostek organizacyjnych administracji zobowiązani są do ich organizacji z wykorzystaniem narzędzi telekonferencji MS Teams.

 • Czy nastąpiły istotne zmiany w procesie obiegu dokumentacji w SGH?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 28 z 2 kwietnia 2020 r., wprowadzone zostały zasady umożliwiające m.in. zawieranie umów, obieg faktur oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, a także innych dokumentów księgowych z wykorzystaniem pracy zdalnej, pozwalające na znaczne ograniczenie konieczności kontaktów osobistych. Dokumenty pomiędzy jednostkami organizacyjnymi należy procedować za pośrednictwem systemu EZD.

 • Czy pracownicy mają obowiązek poinformowania o nałożonej kwarantannie albo izolacji?

Każdy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego drogą elektroniczną o nałożeniu na niego obowiązkowej kwarantanny albo izolacji, wraz ze wskazaniem czasu ich trwania, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie. Wiadomość należy przekazać także na adres: sekretariat.kanclerza@sgh.waw.pl.

Czy pracownicy mogą pracować zdalnie podczas kwarantanny albo izolacji?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r. w okresie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownicy mogą pracować zdalnie (jeśli pozwalają na to ich obowiązki), ale tylko po uzyskaniu zgody pracodawcy.

Jak uzyskać zgodę na wykonywanie pracy w formie zdalnej podczas kwarantanny albo izolacji?

 • W przypadku nauczycieli akademickich można wystąpić o zgodę na wykonywanie pracy zdalnej, poprzez przesłanie wniosku odpowiednio do dziekana kolegium albo kierownika jednostki pozakolegialnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdującej się w domenie sgh.waw.pl. Wniosek musi zawierać istotne informacje odnośnie kwarantanny, w szczególności datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 • W przypadku pracowników administracyjnych taki wniosek przesyłany jest do bezpośredniego przełożonego.
 • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, którego treść określa Zarządzenie Rektora nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Czy za okres kwarantanny albo izolacji przysługuje pełne wynagrodzenie?

W przypadku świadczenia pracy zdalnej podczas obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę. W przypadku nieświadczenia pracy podczas obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownikowi przysługuje odpowiednio wynagrodzenie chorobowe.

Jakich formalności należy dopełnić, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy, w związku z kwarantanną lub izolacją?

Po zakończeniu kwarantanny albo izolacji (w czasie kiedy pracownik nie świadczył pracy) pracownik składa Pracodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o zastosowaniu wobec niego obowiązkowej kwarantanny albo izolacji i ich okresie, w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Oświadczenie to należy przesłać bezpośredniemu przełożonemu oraz jednostce właściwej do spraw kadr. Okres ten stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Pracodawca może zażądać dołączenia do oświadczenia kopii decyzji administracyjnej organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo wydruku informacji o nałożeniu kwarantanny z indywidualnego konta pacjenta.

WYJAZDY I KONFERENCJE

 •  Czy można skorzystać z oferty wymian studenckich i wyjazdów dla pracowników uczelni?

Wyjazdy są możliwe, ale zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 63 z 9 lipca 2020 r., pracownicy, studenci i doktoranci SGH zobowiązani są do ograniczenia wyjazdów krajowych i zagranicznych związanych z wykonywaną pracą i procesem kształcenia.

 • Czy w ciągu najbliższego semestru będę organizowane seminaria i konferencje naukowe?

Tak, będą organizowane, ale z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo w pomieszczeniach zamkniętych, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 • Jak powinni zachować się studenci wracający do Polski z wyjazdów zagranicznych?

Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są niezwłocznie poinformować o powrocie z krajów, w odniesieniu do których po przekroczeniu granicy terytorium RP istnieje obowiązek odbycia kwarantanny.

FAQ dot. postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Zarządzenia Rektora SGH

Zarządzenie Rektora nr 46 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 6 z dnia 2 lutego 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 108 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 107 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 63 z dnia 9 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 52 z 27 maja 2020 r. (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Rektora nr 49 z dnia 19 maja 2020 r. (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 13 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 28 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Zarządzenia Kanclerza SGH

Zarządzenie Kanclerza nr 6 z dnia 21 maja 2021 r.

Zarządzenie Kanclerza nr 4 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Kanclerza nr 2 z dnia 19 marca 2021 r.

Zarządzenie Kanclerza nr 21 z dnia 1 listopada 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza nr 19 z dnia 14 października 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza nr 17 z dnia 30 lipca 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza nr 1 z dnia 12 marca 2020 r.

Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r.