Święto uczelni: SGH kształtuje liderów

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora  podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni z okazji Święta SGH, 11 kwietnia 2018 r.

Uroczyste posiedzenie senatu rozpoczęło tegoroczne obchody Święta SGH, które zostało ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH 2 kwietnia 1925 roku.

Wieloletnia, sięgająca 112 lat tradycja Szkoły Głównej Handlowej sprawia, że w kolejną rocznicę pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH mam przywilej przedstawić społeczności akademickiej oraz zaproszonym gościom nasze dokonania, ale również zdiagnozowane wyzwania i zadania, które podejmujemy po to, by tym wyzwaniom sprostać. Do podstawowych obowiązków uczelni należy określenie misji i wizji oraz opracowanie strategii rozwoju w wieloletniej perspektywie. Przede wszystkim jednak szkoła wyższa, mająca ambicję przywództwa w obszarze nauki i edukacji ekonomicznej, powinna wokół tego zagadnienia integrować całą społeczność akademicką oraz podejmować inicjatywy, które sprzyjają realizacji takiego zadania. Jesteśmy uczelnią ambitną, o ugruntowanej pozycji nie tylko wśród wyższych szkół ekonomicznych w Polsce, lecz także w regionie, tak więc skupienie swoich wysiłków wokół skonstruowania misji, wizji i strategii rozwoju uznaję za naszą podstawową powinność.

To rzecz oczywista, że rozwój cywilizacyjny, postęp gospodarki i dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni kształtują dla niej jakościowo i treściowo odmienne warunki funkcjonowania od tych, które obserwowaliśmy w przeszłości – także tej nieodległej. Jak podkreślałem podczas inauguracji roku akademickiego dwa lata temu: kończąc kadencje rektorskie w 2005 roku, nie spodziewałem się, że tak głęboko i tak wielokrotnie zmieni się prawo regulujące funkcjonowanie szkół wyższych. W naszych działaniach zawsze była obecna pogłębiona refleksja nad tymi zagadnieniami, stanęło więc teraz przed nami konkretne wyzwanie: skoncentrowania się w sposób szczególny na zdefiniowaniu katalogu zadań, którym musimy się poświęcić w najbliższej przyszłości.

Przez ostatni rok, o czym informowałem w wystąpieniach na poprzednich uroczystościach (Święto SGH i inauguracja roku akademickiego), w murach naszej uczelni pracował powołany przeze mnie zespół ds. strategii SGH, składający się z reprezentantów wszystkich kolegiów, administracji, studentów i doktorantów. Zespół ten wykonał ogromną pracę na rzecz zbudowania strategii rozwoju, przeprowadzając wywiady i badania ankietowe wśród członków naszej społeczności oraz dokonując analizy strategicznej SGH. Senat uczelni na ostatnim posiedzeniu przyjął i jednomyślnie uchwalił w nowym kształcie misję SGH, którą widzą Państwo na tej tablicy. Wobec poprzedniej jej postaci, przyjętej 10 lat temu, znacząco dobitniej podkreślono otwartość uczelni na nowe wyzwania, a także mocno zaakcentowano osadzenie SGH i jej rolę lidera w otoczeniu gospodarczym, społecznym i działalności publicznej. Dlatego też hasło naszej uczelni brzmi: SGH kształtuje liderów.

Jednocześnie Senat SGH przyjął wytyczne do skonstruowania wizji i strategii rozwoju uczelni. Założenia te przygotowaliśmy w toku szerokich konsultacji środowiskowych, przeprowadzonych zarówno wśród członków naszej społeczności akademickiej, jak i naszych partnerów gospodarczych. Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję.

Założyliśmy, że strategia rozwoju ma dotyczyć okresu do 2030 roku, a więc obejmować ponaddziesięcioletnią perspektywę. Zdefiniowanie stojących przed nami wyzwań uznaliśmy za niezwykle istotne i determinujące dalsze działania. Te wyzwania bowiem wyznaczają kierunki wszelkich poczynań we wszystkich obszarach działalności uczelni, choć wiele z czynników to niezależna od uczelni sytuacja zewnętrzna. Należą do nich turbulencje w gospodarce, jak też reformy i gospodarcze zmiany systemowe tak w kraju, jak i poza jego granicami. Obserwowana i postępująca globalizacja i współzależność gospodarcza w świecie także ma bezpośredni i niebagatelny wpływ na kondycję szkolnictwa wyższego: znikają bądź nabierają nowego kształtu bariery w edukacji akademickiej, rozwijają się programy wymiany studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ale również dynamicznie się powiększa konkurencja pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi. Wahania demograficzne, różnorodne wpływy kulturowe, mobilność na niespotykaną dotychczas skalę, nowe, nieraz niezwykle interesujące i atrakcyjne modele karier, ale także związana z tym i wypływająca z tego niepewność co do wykonywania określonego zawodu, segmentacja rynków pracy, jak też zmiany charakteru pracy poprzez jej zautomatyzowanie i robotyzację – wszystko to wywiera i będzie nadal w coraz większym stopniu wywierać wpływ na tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej koniecznej do wyposażenia absolwentów w nowe kompetencje, a w konsekwencji atrakcyjny, a więc ceniony przez przyszłych pracodawców dyplom ukończenia studiów.

Efekty podjętych przez SGH w minionym roku działań postrzegamy jako początek przekształcania uczelni w najnowocześniejszy akademicki ośrodek intelektualnej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.

prof. SGH dr hab. Marek Rocki, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Niezwykle istotnym wyzwaniem jest przygotowywana i nadchodząca reforma prawa w obszarze szkolnictwa wyższego. Trzeba się spodziewać wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania uczelni, ale również jeszcze większej roli parametryzacji nauki i szkolnictwa, a co za tym idzie – wzrostu liczby wskaźników monitorujących efektywność pracy i świadczonych usług edukacyjnych oraz w obszarze badań naukowych.

Spodziewamy się zatem, a nawet jesteśmy pewni, iż takim wyzwaniom będziemy musieli stawić czoła. Nie tylko im sprostać, lecz wyprzedzać i przewidywać nadchodzące zmiany. Uchwałę dotyczącą przywołanych kwestii, którą Senat SGH przyjął jednomyślnie, odbieram jako ważny sygnał i zdecydowane poparcie dla prowadzonych działań. Kwestia konstrukcji docelowego dokumentu jest problemem tak ważnym, iż uznałem za celowe przedstawienie założeń, które pozwolą nam na skonstruowanie strategii rozwoju na miarę śmiałej wizji i formułowanych pod naszym adresem oczekiwań. Budowanie strategii postrzegam jako nadrzędny cel najbliższej przyszłości. Dumny jestem z tego, że wokół strategii zbudowaliśmy dobrze działający zespół, uzyskaliśmy wsparcie Senatu SGH, zdobyliśmy zaufanie i pomoc otoczenia uczelni, a co najważniejsze: określiliśmy poprzez przyjęcie wytycznych ramy przyszłych dokumentów.

Wizja powinna więc uwzględniać, że SGH jest elitarną uczelnią ekonomiczną o akademickim charakterze i stawiającą wysokie wymagania swej społeczności, kształcącą na najwyższym poziomie, że powinna łączyć cechy uniwersytetu ekonomicznego i praktycznej szkoły biznesu. Charakterystyczne dla SGH jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, także w wymiarze międzynarodowym.

SGH jest uczelnią zorientowaną na potrzeby otwartej gospodarki, współpracującą z praktyką gospodarczą, administracją publiczną i organizacjami społecznymi, kooperującą i prowadzącą stały dialog z kluczowymi interesariuszami, będącą liderem inicjatyw integrujących środowiska ekonomiczne tak w kraju, jak i za granicą, a przede wszystkim uczelnią otwartą i wspierającą nowe idee społeczne.

Sama strategia natomiast budowana będzie wokół kluczowych wartości. W ramach obszaru nauki i badań: interdyscyplinarnych, podstawowych, stosowanych o szerokim zakresie, w zespołach krajowych i międzynarodowych, jak też wdrożeniowych i zamawianych przez różne grupy interesariuszy. Ważną rolę w tym obszarze odgrywać winna poprzedzająca kolejne badania popularyzacja wyników i efektów badań wcześniejszych, w tym także wydawanie czasopism naukowych o międzynarodowym zasięgu, jak również pozyskiwanie dochodów z tytułu prowadzonych badań i ekspertyz.

Kolejnym obszarem o zakreślonych ramach jest obszar dydaktyki: strategicznym celem jest prowadzenie jej na światowym poziomie, w tym stałe potwierdzanie jej jakości m.in. prestiżowymi akredytacjami czy wysokimi lokatami w rankingach o zasięgu międzynarodowym. Oferta dydaktyczna winna zawierać programy dostosowane do przyszłych, prognozowanych potrzeb gospodarki, przygotowane w odniesieniu do szerokich konsultacji – także przy współudziale przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Następnym obszarem o zakreślonych ramach jest współpraca międzynarodowa, zaś jej znaczenie podkreślać ma wysoki stopień umiędzynarodowienia badań naukowych i dydaktyki, zwiększenie liczby zagranicznych pracowników naukowych oraz dydaktycznych, studentów i doktorantów, zdecydowane rozszerzenie współpracy i otwarcie na jej różne formy.

W strategii zamierzamy uwypuklić problem efektywnej, przynoszącej wielowymiarowe korzyści współpracy z partnerami biznesowymi, społecznymi i administracją publiczną, tworząc i dostosowując dla tych partnerów atrakcyjną ofertę w możliwie jak najszerszych obszarach aktywności. Tym samym uczelnia zamierza przyswajać i kształtować nowe idee, innowacyjne pomysły, wyzwalać kreatywność, wspierać przedsiębiorczość i aktywność twórczą.

Strategia ma też dotyczyć kształtowania, doskonalenia i modernizowania sposobów zarządzania uczelnią, wykorzystywania nowoczesnych technologii, tak by SGH była uczelnią otwartą na oczekiwania interesariuszy, doskonalącą procesy decyzyjne, efektywnie wykorzystującą inicjatywy pracownicze, a także sprawną w pozyskiwaniu funduszy, w racjonalnym gospodarowaniu środkami i powierzonym majątkiem oraz realizującą oczekiwane inwestycje. Gdy myślimy o strategii, jej celach, spodziewanym kształcie, jak również o zakresie objętych nią zagadnień, zależy nam na kontynuowaniu i pielęgnowaniu tradycji, która od lat umożliwia SGH utrzymanie najlepszej pozycji nie tylko wśród uczelni krajowych. Ale zależy nam też na dynamicznym rozwoju opartym na kapitale ludzkim, organizacyjnym, a także rynkowym, którymi uczelnia dysponuje.

Chcemy poszerzać zakres oddziaływania na otoczenie, korzystać w pełni z jego doświadczeń, być uczelnią potrzebną, pożyteczną, wrażliwą, kształtującą właściwe postawy etyczne i społeczne. Pozostajemy wierni wartościom, którymi są: integrowanie społeczności akademickiej, doskonałość naukowa, przywództwo w edukacji ekonomicznej, otwartość SGH, przedsiębiorczość akademicka i sprawność organizacyjna. I to pozwala kreślić nam tak wizję, jak i strategię rozwoju.

Miniony rok był okresem szczególnie wytężonej pracy. Dokonania naszej społeczności w tym czasie były imponujące. Władze uczelni wspierały inicjatywy społeczności SGH, jak choćby zgłaszane w ramach budżetu pracowniczego. Zapoczątkowaliśmy również szereg działań, które bardzo pomogą w osiągnięciu projektowanej strategii. Wymienię tylko przykładowe: rozpoczęcie inwestycji na ulicy Batorego, podpisanie przez SGH (zrobiliśmy to jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce) Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz rozpoczęcie procedury uzyskania certyfikatu Logo HR – dzisiaj podpisałem odpowiedni dokument w tej sprawie. Efekty tej pracy skłaniają do optymizmu, ale postrzegamy je jako początek przekształcania uczelni w najnowocześniejszy akademicki ośrodek intelektualnej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Chcemy też na podstawie racjonalnych przesłanek śmiało wybiegać myślą w przyszłość. Dla takiej perspektywy warto nadal pracować. Nie zwalniamy tempa. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużo wyzwań stoi przed nami.

Chciałbym raz jeszcze tym wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu misji, założeń wizji i strategii, najserdeczniej podziękować. Zachęcam wszystkich, którym leży na sercu pomyślność Szkoły Głównej Handlowej, by dołączyli do nas, abyśmy wspólnie wzięli udział w tworzeniu uczelni na miarę naszych ambicji, dumy i oczekiwań.

Takiej uczelni Państwu i sobie w dzień Święta Szkoły Głównej Handlowej gorąco życzę.

prof. sgh dr hab. MAREK ROCKI, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

28 marca 2018 r.
Senat SGH przyjął treść misji oraz wytyczne do opracowywanych wizji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.