[AKTUALIZACJA] Zarządzenie rektora w sprawie należności finansowych i zobowiązań

Autor:

W sprawie zasad odstąpienia od pobierania, odraczania oraz umorzenia niektórych należności finansowych i zobowiązań dla studentów, doktorantów  i kontrahentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie spowodowanych stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 386 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374)  w zw. z art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 5 i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1  

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,  i wywołaną tym trudną sytuacją gospodarczą, a także finansową osób fizycznych  i  prawnych, działając  w  interesie  publicznym, ustala  się  zasady odstępowania od pobierania niektórych należności finansowych i zobowiązań dla studentów,  doktorantów i kontrahentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ich odraczania oraz umarzania.

             
§ 2

1. Odracza się płatność rat opłat za studia przypadających na marzec i kwiecień 2020 r. do końca maja 2020 r. 

1a. Poprzez opłaty za studia, o których mowa w ust. 1, rozumie się opłaty związane z:          

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
6) kształceniem na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

2. Z tytułu odroczenia rat płatności, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę, a naliczone za okres od 12 marca 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia umarza się.

3. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej termin odroczenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony.

4. Po upływie terminu odroczenia, o którym mowa w ust. 1, student może ubiegać się o rozłożenie na raty odroczonych płatności.

§ 3  

1. Umarza się kary za nieterminowy zwrot książek do Biblioteki SGH za okres od 14 marca 2020 r. do końca miesiąca następującego po miesiącu wznowienia obsługi czytelników w Bibliotece.

2. Zwrotu zaległych książek należy dokonać niezwłocznie po ponownym rozpoczęciu obsługi czytelników w Bibliotece.

§ 4 

1. W związku z zawieszeniem, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 11 marca 2020 r., zajęć w formie stacjonarnej na terenie Uczelni począwszy od 12 marca 2020 r., student, który opuścił dom studencki SGH  w związku z zawieszeniem zajęć, wnosi opłatę za marzec 2020 r. w wysokości 40% miesięcznej opłaty za zakwaterowanie.

2. Począwszy od kwietnia 2020 r. nie pobiera się opłat za zakwaterowanie  w domach studenckich SGH za okres po ich opuszczeniu przez studenta  w związku z zawieszeniem zajęć, o którym mowa w ust. 1, do dnia ponownego zakwaterowania, po wznowieniu zajęć w siedzibie Uczelni.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku powiadomienia administracji domów studenckich o opuszczeniu domu studenckiego w związku  z okolicznościami, o których mowa w § 1.

4. Na uzasadniony wniosek studenta korzystającego nadal z zakwaterowania  w domu studenckim opłata za zakwaterowanie może zostać odroczona do końca okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego.

5.  Za okres, o którym mowa w ust. 4, nie nalicza się odsetek za zwłokę.

6. Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego student, o którym mowa w ust. 4, może się ubiegać o rozłożenie na raty odroczonych opłat za zakwaterowanie.

7. Płatności za niepełne miesiące rozlicza się proporcjonalnie, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 5

1. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego kontrahenci SGH mogą ubiegać się o odroczenie płatności lub o rozłożenie na raty należności przypadających Uczelni lub o umorzenie odsetek za zwłokę lub kar umownych, jeśli nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków i jest to uzasadnione interesem publicznym lub w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.    

1a. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do umarzania należności  o charakterze cywilnoprawnym przysługujących od kontrahentów SGH.   Kontrahent SGH może złożyć wniosek o częściowe lub całkowite umorzenie należności, wskazując w jaki sposób sytuacja epidemiologiczna negatywnie wpłynęła na jego działalność. SGH może żądać dodatkowych dokumentów  i informacji, w tym informacji księgowych, potwierdzających spadek dochodów.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, podejmuje kanclerz SGH.        

§ 6

Przepisy zarządzenia dotyczące studentów SGH stosuje się odpowiednio do doktorantów SGH.

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab. Marek Rocki, prof. SGH

Tekst ujednolicony opracowany na podstawie:
zarządzenia nr 25 z dnia 20 marca 2020 r. oraz
zarządzenia nr 26 z dnia 25 marca 2020 r.
Stan prawny obowiązujący na dzień 20 marca 2020 r.