Rektor SGH: skoncentrujemy się na pięciu kluczowych obszarach rozwoju uczelni

W tej czteroletniej kadencji chcemy skoncentrować się na następujących kluczowych obszarach o strategicznym znaczeniu dla naszej uczelni: potencjale naukowym, nowoczesnej dydaktyce, przyjaznym środowisku pracy, zrównoważonym rozwoju oraz integracji wspólnoty akademickiej – mówił rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak. Zapraszamy do lektury pełnego wystąpienie rektora z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021, 7 października 2020 r. 

Dostojni Goście,
Droga Rodzino SGH!

Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w niezwykle ważnej dla społeczności naszej uczelni uroczystości, jaką jest inauguracja roku akademickiego. Szczególnie serdecznie witam studentów i doktorantów pierwszego roku, którzy dziś dołączają do wspólnoty akademickiej – wspólnoty o ponadstuletniej tradycji, wspaniałej Rodziny SGH. 

Wybór uczelni i kierunku studiów jest jedną z pierwszych najważniejszych, przemyślanych decyzji. Tym bardziej jestem zaszczycony – Drodzy Studenci – że wybrali Państwo na swoją Alma Mater właśnie Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Cieszę się również, widząc dziś studentów Szkoły Doktorskiej, którzy zdecydowali się uzyskać swój pierwszy stopień naukowy w SGH i tutaj właśnie zdobywać doświadczenie badawcze oraz rozwijać warsztat naukowy. Dołączacie do grona naszych wspaniałych studentów i doktorantów, którzy są zdolni, zaangażowani, kreatywni i przedsiębiorczy.

Najważniejsze jest jednak to, że chce się im chcieć. Jesteśmy z nich dumni. Wszystkich Państwa – tak studentów, jak i doktorantów – oddaję w ręce naszych wspaniałych nauczycieli akademickich, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem będą wspierali Was w tym nie zawsze łatwym, ale fascynującym okresie życia. Nam zaś, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, życzę, aby uczestnictwo w procesie kształtowania tych młodych ludzi, którzy odnieśli sukces, dostając się na naszą uczelnię, było niewyczerpalnym źródłem satysfakcji zawodowej. Z dużym szacunkiem odnoszę się do Państwa dokonań naukowych i dydaktycznych. Cieszę się, że mam zaszczyt współpracować z tak wybitnymi osobami, które są cenione w kraju i zagranicą. 

Ciepło też witam pracowników administracji, dzięki których zaangażowaniu nasza uczelnia jest sprawnie funkcjonującą organizacją, dobrze reagującą na zmienne uwarunkowania zewnętrzne. Jako wieloletni dyrektor administracyjny i kanclerz SGH bardzo doceniam Państwa pracę.

Społeczność akademicka to także nasi emerytowani pracownicy, którzy poświęcili niejednokrotnie całe życie zawodowe, aby współtworzyć naszą Alma Mater. To, jaka jest ona dzisiaj, w dużej mierze zależało od ich ciężkiej i wytrwałej pracy. To budujące, jak wielu spośród Państwa nadal utrzymuje z nami kontakty zawodowe i przyjacielskie, świętując razem najważniejsze wydarzenia akademickie. Jesteście bardzo ważną częścią naszej akademickiej rodziny, którą szanujemy i zawsze miło gościmy.

Niezmiernie miło mi powitać absolwentów naszej uczelni. Cieszę się, że pamiętają Państwo o nas. Wiem, że jesteście najlepszymi ambasadorami SGH w kraju i zagranicą. Bardzo cenię współpracę ze stowarzyszeniami absolwenckimi. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest ona bardzo istotna dla naszej Alma Mater. 

Witam również przedstawicieli naszych partnerów biznesowych, stowarzyszonych w Klubie Partnerów SGH. Stanowią Państwo silne wsparcie 
dla naszych studentów, doktorantów i absolwentów – i tych stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu, i tych posiadających już większe doświadczenie zawodowe. Dziękuję, że są Państwo z nami.

Rektor Piotr Wachowiak przemawia w trakcie inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Auli Głównej / Fot. Monika Pieniak

Przestrzeń uczelni jest tym, co integruje, sprzyja nawiązywaniu kontaktów, wchodzeniu w relacje. Bardzo żałuję, że od marca nie może być ona efektywnie wykorzystywana.

Jednym z moich marzeń jest, aby jak najszybciej znowu cała społeczność akademicka mogła się spotykać w Auli Spadochronowej, jak to miało miejsce przed pandemią. Jednak samo miejsce – jakkolwiek istotne – nie wystarcza jednak do tego, aby z jednostek uczynić wspólnotę. Potrzeba jest czegoś więcej, co nazwałbym wspólnotą ducha czy wartości. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie niezmiennie cenimy sumienność, uczciwość i doskonałość naukową oraz wrażliwość na otaczającą nas rzeczywistość, w tym różnorodność. Dzięki wartościom tym uczelnia nasza jest przestrzenią dialogu i swobodnej wymiany myśli, tak bardzo potrzebnych nie tylko w prowadzeniu badań, ale i w procesie kształcenia. SGH od zawsze jest uczelnią autonomiczną, apolityczną i bezstronną, co jest bardzo cenione przez wszystkich członków naszej Alma Mater.

Misją naszej uczelni jest kształtowanie liderów, kształtowanie – nie tylko kształcenie przez przekazywanie wiedzy. Kształtowanie to rozwijanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, ale także formowanie właściwych postaw. To dlatego nasi studenci już w pierwszym roku nauki zaznajamiani są z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczymy, że zawsze ich działania są osadzone w pewnym kontekście, który tworzą inni ludzie. Każde zachowanie musi być zgodne z prawem i normami etycznymi. 

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak

Szanowni Państwo!

Każdy nowy początek, nowe otwarcie wymaga sporządzenia perspektywicznych planów. W tej czteroletniej kadencji chcemy skoncentrować się na następujących kluczowych obszarach o strategicznym znaczeniu dla naszej uczelni: potencjale naukowym, nowoczesnej dydaktyce, przyjaznym środowisku pracy, zrównoważonym rozwoju oraz integracji wspólnoty akademickiej. 

Mówiąc o rozwijaniu potencjału naukowego SGH, mam na myśli w pierwszej kolejności jej umiędzynarodowienie. W naszej uczelni prowadzone są badania w unikatowych obszarach, które w jeszcze większym stopniu powinny stać się częścią międzynarodowego świata nauki. Chcemy stworzyć system wsparcia w pozyskiwaniu zagranicznych grantów, chcemy, aby wyniki interesujących badań były jeszcze częściej publikowane w renomowanych wydawnictwach i czasopismach. Chcemy również nawiązać trwałą współpracę naukową i dydaktyczną z wiodącymi uczelniami, krajowymi i zagranicznymi.

Musimy również dużą uwagę poświęcić parametryzacji i budowaniu pozycji naukowej w kraju i zagranicą. Wyzwaniem jest jak najlepsze przygotowanie Uczelni do procesu ewaluacji jakości dyscyplin naukowych. Jak ważna jest to kwestia, informowałem Państwa już we wrześniu.

Chcemy, aby z procesu umiędzynaradawiania i doskonalenia nauki korzystały również młode kadry naszej uczelni. Zapewnimy im przestrzeń do nawiązywania współpracy badawczej wewnątrz uczelni oraz z ośrodkami sieci strategicznych partnerów naukowych SGH. Uruchomimy też mentoring naukowy – program doradztwa w zakresie planowania kariery naukowej. Rozwiniemy także program wspierający działalność badawczą studentów.

Wzmocnimy ponadto międzynarodową działalność Szkoły Doktorskiej, rozwijając programy prowadzone w języku angielskim, zaangażujemy również profesorów z zagranicy do współprowadzenia zajęć oraz promowania doktorantów. W procesie rekrutacji będziemy koncentrowali się na wyszukiwaniu talentów wśród absolwentów SGH i innych krajowych ośrodków akademickich oraz młodych naukowców z zagranicy.

Nowoczesna dydaktyka to drugi kluczowy obszar naszej strategii. Wymaga ona nieustannego doskonalenia programów studiów, tak aby w jak najwyższym stopniu odpowiadały potrzebom szybko zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i społecznych.

Absolwentów SGH niezmiennie od lat cenią pracodawcy, nadal jednak widzimy przed sobą ogromną przestrzeń do działania. Dlatego też zacieśnimy współpracę z liderami życia gospodarczego, aby wspólnie opracować nowoczesną ofertę kształcenia, w tym pierwsze programy studiów dualnych współorganizowanych z przedsiębiorstwami. Umocnimy również pozycję SGH jako partnera merytorycznego instytucji sektora publicznego oraz renomowanych stowarzyszeń branżowych i pracodawców. 

Nowoczesna dydaktyka wymaga od nas zastosowania innowacyjnych metod nauczania oraz pracy ze studentami. Z myślą o zapewnieniu naszym absolwentom jeszcze lepszej pozycji tak na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy, będziemy rozwijali metodę projektową oraz pracę na studiach przypadku. Korzystając z doświadczeń najlepszych światowych uczelni, jeszcze mocniej będziemy wspierali rozwój nowoczesnych form kształcenia, co – jak wiemy – dzisiaj, w czasach wymuszonej, dominującej pracy zdalnej jest szczególnie ważne i potrzebne. Zebranie doświadczeń podczas dwóch semestrów realizowanych w formule online pozwoli nam zaoferować możliwość wykorzystania nauczania na odległość jako wsparcia procesu dydaktycznego. Hybrydowe nauczanie może być dla nas wielką szansą dla podniesienia jakości oferty dydaktycznej SGH.

Nasze ambicje i zamierzenia wspierać też mają prestiżowe akredytacje. Rozpoczęliśmy już starania o uzyskanie najważniejszych certyfikatów profesjonalnych akredytatorów, będących potwierdzeniem jakości naszej działalności w międzynarodowym środowisku akademickim.

Wśród kluczowych obszarów strategii wymieniłem również przyjazne środowisko pracy, tak bardzo potrzebne całej naszej wspólnocie akademickiej.

Przede wszystkim rozbudujemy kampus akademicki, a sztandarową inwestycją będzie nowoczesny budynek dydaktyczny, który powstanie przy ulicy Batorego. Studenci, doktoranci i kadra dydaktyczna otrzymają do dyspozycji blisko 1000 miejsc w salach wykładowych i laboratoriach oraz kilkaset miejsc do pracy wspólnej.

Niezależnie od tej inwestycji będziemy pracowali nad unowocześnieniem naszej bazy dydaktycznej, między innymi udostępniając pracownikom nowe przestrzenie do konsultacji, spotkań projektowych oraz reprezentacyjne przestrzenie biznesowe.

Największym kapitałem każdej instytucji są ludzie. Jedną z podstawowych wartości, którą zawsze się kierujemy w swoim działaniu, jest dobro drugiego człowieka. I tak pozostanie. Naszym pracownikom stworzymy warunki takiej pracy, aby czerpali z niej prawdziwą satysfakcję.

W tym celu będziemy regularnie prowadzili badania ankietowe dotyczące warunków pracy oraz poziomu satysfakcji z niej. Do wzrostu tej ostatniej z pewnością przyczyni się uproszczenie procesów administracyjnych związanych z dydaktyką i prowadzeniem badań. Będziemy również wspierali inicjatywy pracowników oraz promowali i premiowali ich zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni. 

Podkreślałem już, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią otwartą i wrażliwą na sytuację w bliskim i dalszym otoczeniu. Kierując się również zasadami odpowiedzialności społecznej, chcemy w jeszcze większym stopniu skoncentrować się na jej zrównoważonym rozwoju.

Mam tu na myśli przede wszystkim odpowiedzialność ekologiczną w dydaktyce, nauce oraz w samym sposobie funkcjonowania uczelni. W programach nauczania będziemy kładli jeszcze większy nacisk na rozwijanie świadomości studentów oraz umiejętność łączenia interesów ekonomii i społeczeństwa z potrzebami środowiska naturalnego. Najlepsze prace dyplomowe na ten temat będą mogły konkurować o nagrodę Rektora.

Z kolei dla pracowników badawczych i dydaktyczno-badawczych stworzymy system grantów przeznaczonych na wsparcie badań w tym kluczowym dla naszej planety i przyszłego dobrostanu społeczeństwa obszarze.

Chciałbym też podkreślić, że w jeszcze większym stopniu będziemy angażowali się w projekty społeczne.

Stworzymy dla naszej wspólnoty akademickiej program wolontariatu, tak aby móc działać jak najbliżej naszych interesariuszy. Rozszerzymy programy przeznaczone dla lokalnej społeczności oraz młodzieży szkolnej, która już teraz chętnie bierze udział w organizowanych przez naszą uczelnię projektach edukacyjnych. Jednym z takich rozwiązań będzie powołanie Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego SGH, który pozwoli nam, między innymi, na prowadzenie jeszcze bardziej efektywnej edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak /Fot. Marcin Flis

Szanowni Państwo!

Jak wspomniałem na początku mojego wystąpienia, uczelnia nasza jest przestrzenią dyskusji i swobodnej wymiany myśli. Chcę, aby ich efekty przedostawały się poza mury SGH i trafiły do szerokiego grona odbiorców. Chcemy zwiększyć obecność naszych ekspertów w przestrzeni medialnej, tworząc system wsparcia ich aktywności w tej dziedzinie. Będziemy również organizowali w naszej uczelni debaty na najważniejsze tematy gospodarcze i społeczne.

Jestem głęboko przekonany, że dzięki wszystkim tym staraniom SGH stanie się liderem życia społeczno-gospodarczego, wspierając w ten sposób tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i postawach, o których zaraz będziemy słuchać podczas wykładu inauguracyjnego.

Wspomniałem dziś również o tym, że SGH jest nie tylko uczelnią, ale i unikalną wspólnotą. Jak każda wspólnota, relacja, także i ta wymaga pochylenia się nad nią i troski. Chcę, aby te dobre relacje pomiędzy kadrą, studentami i doktorantami oraz absolwentami jeszcze bardziej się zacieśniły, tak abyśmy stanowili w pełni zintegrowaną społeczność akademicką. 

I ostatnia rzecz, niezwykle dla mnie istotna: zależy mi na tym, aby nasi studenci nie tracili kontaktu z uczelnią w chwili otrzymania statusu absolwenta, ale utrzymali silne więzi ze swoją Alma Mater. Zapewnimy im w większym stopniu możliwość współuczestniczenia w życiu uczelni. Jeszcze bardziej rozbudujemy i uatrakcyjnimy realizowane dla nich zajęcia w formule warsztatów.

Szanowni Państwo!

Przed nami wiele wyzwań i wytężonej pracy na rzecz naszej Alma Mater. Jestem głęboko przekonany, że dzięki zaangażowaniu całej wspólnoty akademickiej urzeczywistnimy wszystkie te zamierzenia. Będziemy silnym ośrodkiem akademickim, liderem edukacji ekonomicznej i domem dla wszystkich, którym bliskie są nasze ideały. Wiem, że mogę liczyć na Państwa otwartość i wspólne działanie. Za co z całego serca dziękuję.

Razem możemy osiągnąć wiele i zapewnić trwały rozwój naszej Alma Mater. 

Dobrego roku akademickiego 2020/2021. Gaudeamus igitur!