Prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą: realizujemy kolejne projekty ku zwiększeniu umiędzynarodowienia SGH

zdjęcie mężczyzny w garniturze

W obszarze umiędzynarodowienia miniony rok akademicki był wyjątkowo intensywny i pełen ważnych osiągnięć. Wydarzeniem o strategicznym znaczeniu, które przez najbliższe lata może determinować rozwój naszej uczelni, jej prestiż i pozycję w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej, było przystąpienie do konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA – podsumowuje mijający rok akademicki 2022/2023 prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

W październiku 2022 r. rozpoczęliśmy kilkuletni projekt, na realizację którego pozyskaliśmy wraz z partnerami z CIVICA 14,5 mln euro. Celem projektu jest zbudowanie trwałych ram instytucjonalnych konsorcjum i zacieśnianie współpracy praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania uczelni.

Kontynuacja współpracy w ramach CIVICA

Przez ostatni rok w ramach CIVICA zrealizowaliśmy wiele działań. Utworzyliśmy wspólny program CIVICA Engage Track dla studentów studiów licencjackich, kończący się uzyskaniem certyfikatu CIVICA. W czerwcu br. grupa 10 studentów SGH uczestniczyła w corocznym wydarzeniu CIVICA European Week w Paryżu, którego wiodącym tematem w tym roku była zielona transformacja energetyczna i zrównoważony rozwój. Rozpoczęto również prace nad przygotowaniem wspólnych zajęć z partnerami z CIVICA na poziomie magisterskim. W konferencjach naukowych oraz spotkaniach CIVICA uczestniczyli doktoranci i pracownicy SGH.

Utworzono:

  • portal mycivica.eu, dostępny dla pracowników i studentów wszystkich uczelni CIVICA, w ramach którego gromadzone są wspólne zasoby dydaktyczne i naukowe.
  • internetową bazę PhD Clinic obejmującą profile naukowców i dydaktyków zainteresowanych współpracą w ramach CIVICA i gotowych wspierać doktorantów.

grafika przedstawiająca logo SGH i CIVICA

Istotną częścią aktywności w ramach CIVICA, za które odpowiada SGH, jest budowanie zaangażowania studentów uczelni CIVICA. W ramach konsorcjum SGH utworzyła Radę Studentów i Młodych Naukowców (CIVICA Student and Early-Stage Researcher Board), która stała się integralną częścią architektury zarządzania CIVICA. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadziła również program Ambasadorów CIVICA. Ambasadorowie CIVICA oraz członkowie Rady Studentów mieli okazję przebywać dwukrotnie w Warszawie, gdzie omawiali potencjalne wspólne projekty.

Z prawdziwą dumą odnotowujemy zaangażowanie Samorządu Studentów SGH w sprawy CIVICA. Samorząd powołał spośród studentów SGH specjalnego przedstawiciela ds. CIVICA, którym został Adrian Zontek Wspólnie utworzono CIVICA Think Tank at SGH oraz zorganizowano pierwszy SGH CIVICA Day w kwietniu 2023 r. W minionym roku akademickim rektorzy uczelni CIVICA spotykali się dwukrotnie: w Londynie w 2022 r. oraz w Bukareszcie w 2023 r., co wzmocniło strategiczny wymiar konsorcjum.

Wymiany międzynarodowe

Od 1 stycznia br. Centrum Współpracy Międzynarodowej realizuje dodatkowy projekt CIVICA for Ukraine, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy uczelni ukraińskich mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w ramach konsorcjum CIVICA (np. szkołach letnich, warsztatach i konferencjach). Wartość pozyskanego na ten cel grantu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) wynosi 1 mln PLN. Projekt potrwa do końca 2023 r.

W minionym roku akademickim CWM pozyskało ponad 3,5 mln euro na rozwój wymiany studenckiej i pracowniczej w ramach projektów Erasmus+ z krajami programu i krajami niestowarzyszonymi z UE. Dzięki tym projektom kolejni studenci i pracownicy zyskali możliwość zdobycia doświadczenia międzynarodowego, realizując studia i praktyki oraz wyjazdy szkoleniowe lub dydaktyczne. Warto podkreślić, że w kończącym się roku akademickim blisko 1000 studentów wyjechało na wymianę międzynarodową za granicę lub zrealizowało semestr wymiany w SGH. Blisko 600 pracowników SGH uczestniczyło w zagranicznych pobytach szkoleniowych, dydaktycznych i wydarzeniach konferencyjnych.

Dodatkowo, w ramach projektów Erasmus+ z krajami niestowarzyszonymi SGH miała możliwość przyjmowania studentów i pracowników uczelni z całego świata. W minionym roku zorganizowano trzy edycje spotkań przedstawicieli pozaeuropejskich uczelni partnerskich (tzw. International Week), w których udział wzięło ok. 60 osób. Ponadto kolejne grupy studentów z SGH, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (EUBA) oraz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (WU) ukończyły w minionym roku akademickim dwie edycje wspólnego programu trzech uczelni: Central Europe Connect, który jest cyklicznie uruchamiany w każdym semestrze już od pięciu lat.

Poszerzenie programu kształcenia

W minionym roku odbyły się również  trzy edycje Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia: New Business Leaders for the New World (Business LEAD). W projekcie tym, finansowanym przez NAWA, uczestniczyło łącznie ponad 60 studentek z uczelni partnerskich w Kenii, Senegalu, Tanzanii, Maroku i na Mauritiusie. We wrześniu 2023 r. CWM rozpocznie realizację projektu mającego na celu wzmocnienie współpracy SGH z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Na ten cel CWM pozyskało grant NAWA w wysokości 400 tys. złotych.

W kontekście umiędzynarodowienia naszej uczelni warto również wspomnieć o zacieśnieniu współpracy partnerskiej z uczelniami niemieckimi. W minionym roku zorganizowano Polsko-Niemiecką Szkołę Letnią, a także wyjazd studyjny do Niemiec dla studentów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH. W naszej uczelni  przebywała z wizytą grupa kilkunastu rektorów i kanclerzy niemieckich uczelni, którzy spotkali się z władzami SGH. Miniony rok akademicki to również szereg posiedzeń  z zagranicznymi partnerami. Trzykrotnie spotykała się Międzynarodowa Rada Doradcza (International Advisory Board - IAB) przy rektorze SGH.

SGH jest nadal wysoko oceniane w ramach sieci współpracy CEMS (Partnership in International Management) i PIM (The Global Alliance in Management Education). W minionym roku zostaliśmy wybrani drugą najlepszą uczelnią CEMS. W Nowym Jorku odbyło się posiedzenie Rady Strategicznej CEMS z udziałem rektora SGH. Kontynuowaliśmy nasze aktywne przewodnictwo w ramach sieci PIM (w okresie 2021-2024 prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą pełni funkcję przewodniczącego PIM na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki – EMEA).

Umiędzynarodowienie uczelni

Prowadziliśmy intensywne działania w zakresie utrzymania prestiżowych akredytacji EQUIS i AMBA, a także poczyniliśmy znaczne postępy w kierunku pozyskania akredytacji AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach szkół biznesu oraz poprzez przygotowanie kolejnego raportu o osiągnięciach naszej uczelni w obszarze umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki. Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki uzyskanej akredytacji EQUIS udało nam się wrócić jesienią 2022 r. (po paroletniej przerwie) na listę rankingową 100 najlepszych programów Master in Management, publikowanej corocznie przez brytyjski dziennik „The Financial Times”.

O wzroście pozycji międzynarodowej naszej uczelni świadczy również fakt, że nie tylko podlegamy opiniowaniu przez instytucje akredytujące, ale jesteśmy również zapraszani do gremiów oceniających inne czołowe szkoły biznesu. W mijającym roku akademickim, prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą był przewodniczącym trzyosobowego zespołu CEMS oceniającego Szkołę Biznesu University College Dublin (Irlandia) oraz był w składzie czteroosobowego zespołu EQUIS oceniającego najlepszą chińską Szkołę Biznesu Guanghua (Pekin).

Nadal poszerzamy zasięg geograficzny naszej współpracy międzynarodowej. Pozyskaliśmy nowych partnerów, w tym American University w Waszyngtonie oraz Université Mohammed VI Polytechnique w Maroku. Rozwijamy programy podwójnych dyplomów, m.in. sfinalizowaliśmy podpisanie umowy podwójnego dyplomu z Uniwersytetem w Porto (Portugalia) i rozszerzyliśmy o nowy kampus umowę z EDHEC (Francja) oraz wznowiliśmy po pandemii COVID-19 program podwójnego dyplomu ze wspomnianą wcześniej Szkołą Biznesu Guanghua.

Plany na przyszły rok akademicki

Nadchodzący rok akademicki zapowiada się równie ekscytująco i intensywnie. Oczekujemy na realizację kolejnych projektów mających na celu zwiększenie umiędzynarodowienia SGH. Potwierdzeniem wysokiej jakości podejmowanych przez nas działań na rzecz umiędzynarodowienia jest uzyskanie piątego miejsca wśród wszystkich polskich uczelni w tegorocznym rankingu Perspektyw w kategorii „umiędzynarodowienie”.

Wszystkim Państwu, studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom, dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do dalszego włączania się w działania i projekty mające na celu tworzenie nowych możliwości współpracy międzynarodowej i budowanie międzynarodowego prestiżu naszej uczelni oraz wysoką pozycję w rankingach.

dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH

Prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą