Porozumienie między SGH i miastem Lublin

dwóch mężczyzn siedzi przy stole po podpisaniu porozumienia

12 października br. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i miasto Lublin zawarły porozumienie w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych, badań, analiz, konferencji oraz działań mających na celu wzajemną promocję. Porozumienie podpisał prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk i rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Porozumienie ma charakter inicjujący współpracę. Jego celem jest promowanie i rozwijanie wspólnych działań pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem.

„Dotychczasowa współpraca miasta Lublin ze środowiskiem akademickim koncentrowała się na podejmowaniu szeregu ważnych inicjatyw realizowanych zarówno z publicznymi, jak i prywatnymi uczelniami Lublina. Podpisane dzisiaj porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie potwierdza otwartość Lublina na nowe przedsięwzięcia i rozpoczyna współpracę ponadregionalną. Świadczy również o silnej pozycji miasta jako ośrodka naukowego i akademickiego. W ostatnich latach szczególnie ważna jest współpraca na linii samorząd – uczelnie – biznes, która przynosi wymierne korzyści w postaci innowacyjnych projektów docenianych na całym świecie” – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i miasto Lublin zdecydowały o wzmocnieniu działań w zakresie budowania międzyregionalnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także rozwoju samorządności. Postanowienia podpisanego porozumienia realizowane będą m.in. poprzez organizację wspólnych inicjatyw, takich jak konferencje i publikacje naukowe oraz specjalistyczne badania i analizy. Zgodnie z przyjętymi założeniami podejmowane będą także działania na rzecz promocji obydwu środowisk. Podjęta współpraca umożliwi nie tylko połączenie potencjału naukowo-badawczego obydwu ośrodków, ale także obustronną promocję aktualnych i przyszłych projektów.

„Podpisanie porozumienia między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a miastem Lublin jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy między samorządami a instytucjami szkolnictwa wyższego. Krok ten wpisuje się w szerszy kontekst. Od ponad roku SGH współpracuje z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Studenci SGH, podobnie jak studenci lubelskich uczelni, będą mieli możliwość odbycia stażu w Urzędzie Miasta Lublin. SGH będzie także wspierać i dzielić się swoim doświadczeniem przy wdrażaniu Strategii Lublin 2030” – powiedział rektor prof. Piotr Wachowiak.

Współpraca na linii nauka–biznes–samorząd stanowi jeden z fundamentów rozwoju współczesnych miast akademickich, a także jest jedną z misji współczesnych uniwersytetów. Akademickość oraz wzmacnianie potencjału naukowego miasta zostały uznane za jeden z kluczowych obszarów Strategii Lublin 2030. Porozumienie między SGH i miastem Lublin wpisuje się w działania strategiczne Lublina, które mają na celu zwiększenie ponadregionalnego zasięgu oddziaływania ośrodka lubelskiego.