Szkolenia dla pracowników i studentów w SGH w ramach programu „Welcome to Poland”

grupa osób uczetnicząca w szkoleniu - fotografia kolorowa

Zakończony pod koniec marca br. projekt #SGH4U, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, to zdecydowanie sukces całego zespołu Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH pod przewodnictwem kierownika projektu Katarzyny Kacperczyk.

#SGH4U to 26 miesięcy strategicznych i operacyjnych działań, skoncentrowanych na rozwoju kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych uczelni poprzez szkolenia: specjalistyczne, e-learningowe, trenerskie, prawne, wielokulturowe oraz zagraniczne (obejmujące szeroko rozumiany aspekt umiędzynarodowienia szkoły wyższej i budowania kultury otwartości). W projekcie „Welcome to Poland” łącznie przeprowadzono ponad 340 godzin szkoleń, podczas których 15 trenerów przeszkoliło blisko 360 uczestników. Szkolenia i warsztaty realizowane w pierwszej części projektu odbyły się w trybie stacjonarnym, pozostałe szkolenia (z uwagi na COVID-19) – w trybie on-line, czyli na platformie Microsoft Teams.

Projekt #SGH4U jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu
nr POWR.03.03.00-00-PN14/.

W roku 2019 zostały przeprowadzone dwudniowe warsztaty specjalistyczne z zakresu wielokulturowości i obsługi studenta zagranicznego, w których wzięło udział 60 pracowników naszej uczelni. W styczniu 2020 r. rozpoczęło się półroczne szkolenie trenerskie z komunikowania i zarządzania w środowisku międzykulturowym, w którym uczestniczyło 22 pracowników SGH (łącznie 160 godzin szkoleń). Latem 2020 r. na platformie „e-SGH” uruchomiono szkolenie e-learningowe dotyczące różnic kulturowych, dostępne dla wszystkich pracowników uczelni, a od marca 2021 r. – również dla studentów. Szkolenie to jest realizowane w językach polskim i angielskim. W lutym 2021 r. przeprowadzono 15-godzinne szkolenie poświęcone prawnym regulacjom w zakresie obsługi studenta zagranicznego, w którym wzięło udział 21 pracowników naszej uczelni.

W tym samym czasie dla pracowników SGH zorganizowano szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym, podczas których – z uwagi na interaktywny charakter – utworzono małe grupy szkoleniowe (do 12 osób). Tematyka szkoleń była przygotowana z uwzględnieniem potrzeby wzrostu kompetencyjnego pracowników i składała się z takich treści, jak: wystąpienia publiczne, zdolności negocjacyjne i komunikacja, protokół dyplomatyczny oraz umiędzynarodowienie – strategie budowania współpracy. W celu podniesienia atrakcyjności szkolenia część warsztatów odbyła się w języku angielskim, a część w języku polskim (łącznie 24 godziny dydaktyczne).  Ostatnio, w marcu 2021 r., Harvard Kennedy School zorganizowało pięciodniowe szkolenie on-line na temat Crisis Leadership in Higher Education (trwające 30 godzin dydaktycznych), w którym wzięło udział 6 pracowników SGH.

Bardzo dużą popularnością cieszyły się także szkolenia z zakresu wielokulturowości, przeznaczone dla studentów SGH. Cykl szkoleń obejmował trzy edycje, z których każda składała się z czterech modułów dotyczących kompetencji miękkich. W celu dotarcia do jak największej liczby studentów dwa moduły w każdej edycji zostały zrealizowane w języku angielskim. W trakcie łącznej liczby 72 godzin dydaktycznych przeszkolono aż 190 studentów w zakresie problematyki dotyczącej: zasad etykiety i savoir-vivre (w kontekście relacji międzynarodowych), sztuki wystąpień i prezentacji publicznych, różnic międzykulturowych i komunikacji międzykulturowej.

Wszystkie szkolenia realizowane w ramach wspomnianego projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników, jak i studentów SGH. Szkolenia dotyczące problematyki umiędzynarodowienia, znajdujące się w centrum zainteresowań wielu osób oraz przeprowadzone dla wielu różnych grup interesariuszy w formach stacjonarnej i on-line, odbyły się w naszej uczelni po raz pierwszy. Z uwagi na interaktywny charakter niektórych szkoleń grupy warsztatowe były nieduże i nie dla wszystkich wystarczyło miejsc. Wiemy jednak, że w celu kształtowania kultury otwartości w SGH takie szkolenia powinny się odbywać regularnie. O potrzebie ponownego przeprowadzenia szkoleń świadczą także bardzo duża liczba zgłoszeń i tempo zapełniania dostępnych miejsc w ogłaszanych naborach. To wszystko dowodzi, że tego typu szkolenia są niezbędne dla społeczności SGH, że chce się ona kształcić i rozwijać swoje kompetencje oraz że potrzebuje więcej takich projektów jak #SGH4U!

MARTA FERENC-SOCHACZYŃSKA, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

Uczesnicy seminarium - kolorowa fotografia   
Uczestnicy seminarium, które odbyło się 14–15 maja 2019 r., w kreatywny sposób poszukiwali dobrych praktyk, idei i inspiracji oraz odpowiedzi na pytanie, jak zintegrować zagranicznych studentów na uczelni wyższej i sprawić, by czuli się jak w domu
uczestnicy panelu dyskusyjnego - kolorowa fotografia
    
Panel dyskusyjny „How to make international students feel at home?” z udziałem gości zagranicznych (reprezentujących uczelnie partnerskie SGH z całego świata) uczestniczących w trwającym w tym samym czasie International Staff Training Week