SGH w The Partnership in International Management

na zdjęciu prof. Jacek Prokop, przewodniczący PIM na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Prorektor SGH prof.  Jacek Prokop przewodniczącym PIM na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

W dniu 1 października br. zarząd prestiżowego konsorcjum uczelni biznesowych The Partnership in International Management (PIM) ogłosił wybór nowego przewodniczącego, odpowiedzialnego za region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Został nim prof. SGH dr hab. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą.

Wybór prorektora Jacka Prokopa na stanowisko przewodniczącego PIM jest wyrazem zarówno uznania dla jego ogromnego zaangażowania na forum konsorcjum, jak i międzynarodowego prestiżu naszej uczelni.  

Prorektor Jacek Prokop jest pierwszym przedstawicielem SGH (jedynej polskiej uczelni w PIM) na tym stanowisku. Przejął funkcję przewodniczącego dla naszego regionu po prof. Stefano Casellim, prorektorze ds. współpracy z zagranicą w Università Bocconi.

Główne cele, jakie nowy przewodniczący PIM Jacek Prokop wytyczył do osiągnięcia w czasie swojej kadencji, obejmują:

  • kontynuację i wzmocnienie wymiany studentów;
  • zaoferowanie uczelniom członkowskim unowocześnionych możliwości wymiany pracowników akademickich i realizacji wspólnych projektów badawczych;
  • zapewnienie PIM uznawalności jako najbardziej partycypacyjnej, przejrzystej i efektywnej sieci szkół biznesu na świecie.

Oficjalne objęcie funkcji przewodniczącego przez Jacka Prokopa nastąpiło podczas dorocznej konferencji PIM (13–15 października), organizowanej przez Kellog School of Management Northeastern University. Podczas tego wydarzenia SGH miała również możliwość zaprezentowania wypracowanych dobrych praktyk w ramach zrealizowanego projektu Welcome to Poland – #SGH4U NAWA. Prezentację w ramach sesji Expanding Global Mindset without Travel poprowadziła dyrektor CWM SGH Katarzyna Kacperczyk.


MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

The Partnership in International Management (PIM) – elitarne konsorcjum liczące obecnie 65 członków, którymi są zaproszone i rekomendowane uczelnie biznesowe z całego świata. Są to uczelnie wiodące w regionie, reprezentujące najwyższy stopień doskonałości w obszarach edukacji związanej z biznesem i zarządzaniem, oferujące programy magisterskie oraz realizujące wymianę studencką w skali globalnej (głównie w ramach programów MBA). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest członkiem PIM od 2001 r.
U podstaw stworzenia PIM leżało przekonanie, że internacjonalizacja studiów w wymiarze globalnym przynosi olbrzymie wielowymiarowe korzyści studentom i pracownikom naukowym. Korzyści te ujawniają się w sferze wymiany naukowej i doświadczeń dydaktycznych. Możliwość studiowania za granicą ma istotne znaczenie dla rozwoju intelektualnego studentów i wyrabiania ich wrażliwości międzykulturowej. Do tej pory z wymiany w ramach PIM skorzystało kilkanaście tysięcy studentów. The Partnership in International Management stawia sobie również za zadanie rozwijanie wymiany pracowników naukowo--dydaktycznych oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych.
W ramach struktury organizacyjnej PIM jest powoływanych trzech przewodniczących (nominowanych przez członków konsorcjum) dla poszczególnych regionów: 1) Azji i Pacyfiku, 2) Ameryk oraz 3) Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Podział taki ma na celu zapewnienie reprezentacji wszystkich interesariuszy geograficznych. Każdy przewodniczący jest wybierany większością głosów na trzy lata, przy czym co roku jeden przewodniczący odchodzi na emeryturę (nie kwalifikuje się on do natychmiastowego ponownego wyboru). Przewodniczący są odpowiedzialni za: realizację strategii proponowanych przez członków podczas walnego zgromadzenia; zarządzanie budżetem; decydowanie o strukturze i treści dorocznej konferencji; rozwiązywanie głównych problemów konsorcjum.