Zrównoważony biznes i finanse na studiach licencjackich w SGH

grafika przedstawiająca sylwetki osób w biurze pełnym roslin; z przodu napis " Zrównowazony biznes i finanse" - Nowy kierunek na studiach licencjackich; w lewym górnym roku logo SGH

W zbliżającym się roku akademickim 2024/2025 SGH proponuje studentom aktualnego pierwszego roku studiów licencjackich nowy kierunek na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych: zrównoważony biznes i finanse.

Program kierunku obejmuje zagadnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu, widzianego z perspektywy zarządzania, ale też finansów i rachunkowości. Program kierunku stanowi odpowiedź zarówno na bieżące wyzwania biznesu, jak i regulacji współczesnych gospodarek zgodnie z polityką realizowaną na szczeblu krajowym i międzynarodowym (Unia Europejska, ONZ). Jego celem jest kształcenie przyszłych menedżerów świadomych zasad zrównoważonego rozwoju.. Jest to szczególnie ważne ze względu na rosnące znaczenie wyzwań środowiska naturalnego (kurczące się zasoby, ograniczenie bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska i emisje gazów cieplarnianych) oraz problemów społecznych (nierówności społeczne, migracje).

Najbliższe lata będą czasem redefinicji celów biznesowych i reorientacji wielu podmiotów gospodarczych w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych, zapewniających oszczędność zasobów i uwzględniających zmiany regulacyjne mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych. Dodatkowo, wraz ze wzrostem świadomości problemów w miejscu pracy (dyskryminacja i mobbing, łamanie praw człowieka, działania nieetyczne, korupcja) rośnie presja na przedsiębiorstwa do większej przejrzystości i ujawniania ich działań oraz wdrażania ukierunkowanych polityk w tych obszarach.

Kierunek zrównoważony biznes i finanse obejmuje obszary odpowiedzialnego zarządzania, społecznie odpowiedzialnego marketingu oraz zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie finansów wspieranych rachunkowością, w której oprócz wyników finansowych uwzględnia się także wyniki niefinansowe (oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko naturalne).

W ramach kierunku realizowane są przedmioty z zarządzania, komunikacji marketingowej, finansów i rachunkowości, koncentrując się na bardzo współczesnych i ważnych zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, przywództwa, zarządzania relacjami z inwestorami i interesariuszami, raportowania niefinansowego (raportowania ESG, raportowania zrównoważonego rozwoju), strategii i modeli biznesowych, odpowiedzialnego inwestowania oraz zarządzania wartością w przedsiębiorstwie.

Kadra realizująca zajęcia na kierunku zrównoważony biznes i finanse to doświadczeni pracownicy naukowi SGH specjalizujący się w obszarach zarządzania, finansów oraz rachunkowości, a zajęcia będą realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami.

Związek kierunku studiów z misją SGH i strategią jej rozwoju

Kierunek zrównoważony biznes i finanse wpisuje się w działania podejmowane zarówno przez przedsiębiorstwa różnej wielkości, jak i politykę Polski i Unii Europejskiej polegające na zmianie obecnej roli biznesu poprzez większe uwzględnienie oczekiwań interesariuszy. W szczególności wysiłki te wpisują się w zmianę modeli biznesowych, strategii, polityki inwestycyjnej, pomiaru wyników finansowych oraz praktyk z zakresu szeroko rozumianego zarządzania (zarządzanie kadrami, przywództwo, komunikacja) w celu transformacji gospodarek w kierunku rozwiązań ekonomicznych i społecznie odpowiedzialnych.

Program kierunku powstał przy współudziale praktyków z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości, zarządzania finansami i inwestowania oraz odpowiada na sygnalizowane przez nich oczekiwania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku to menedżer odważnie i innowacyjnie reagujący na wyzwania współczesnego świata. To świadomy i odpowiedzialny lider, który doskonale wie, że założenia zrównoważonego rozwoju pilnie wymagają zdecydowanych i kreatywnych wdrożeń w praktykę biznesową. Absolwent kierunku zrównoważony biznes i finanse ma wiedzę i kompetencje, aby sprostać wymaganiom przedsiębiorstw prowadzących i raportujących działania zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju funkcjonujących w poczuciu odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Absolwent rozwija kompetencje obejmujące krytyczne myślenie, elastyczność, jak również umiejętności komunikacyjne. Umie analizować najważniejsze procesy biznesowe, dostrzegać szanse i zagrożenia wynikające z działalności firm oraz rozwiązywać problemy związane z odpowiedzialnym wykorzystanie zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych oraz informacji. Ponadto posiada praktyczne umiejętności pozwalające na planowanie strategii CSR w organizacji, a także jest świadomy wagi wartości etycznych w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Absolwent ZBiF przygotowywany jest do pracy w różnych działach dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działów strategii, marketingu, księgowości czy nadzoru właścicielskiego, a także komórek zajmujących się corporate citizenship. Możliwe są także jednostki administracji publicznej, a także organizacje pozarządowe. Studia stanowią też świetne przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty i menedżera CSR. Kierunek daje podstawy do kontynuacji kształcenia w ramach studiów podyplomowych oraz studiach II stopnia.

Czytaj więcej o kierunku

Autorzy opracowania: 
Zespół Kolegium Zarządzania i Finansów i Zespół Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH