Nowy system kształcenia doktorantów w SGH

Senat uczelni przyjął regulamin oraz warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH w roku akademickim 2019/2020. – Niebawem ruszy pierwsza rekrutacja na studia łączące najlepsze osiągnięcia i doświadczenia pięciu kolegiów w poszczególnych dyscyplinach – zauważył w swoim wystąpieniu z okazji święta szkoły rektor, prof. Marek Rocki. – To nowa jakość, która wyróżni nas w kształceniu przyszłych kadr naukowych dla szkolnictwa wyższego oraz w aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

NOWE REGULACJE

Nowa ustawa wprowadza głęboką zmianę sposobu kształcenia doktorantów. Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkołę doktorską będzie prowadziła cała uczelnia, a nie – tak jak dotychczas w przypadku studiów doktoranckich – uprawniona jednostka uczelni. Powiązano prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej z kategorią naukową – prawo to przysługuje podmiotowi aktywnemu naukowo w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych i mającemu w nich kategorię A+, A albo B+. Zlikwidowano podział na tryby (stacjonarny i niestacjonarny) studiów doktoranckich, a kształcenie w szkole doktorskiej jest nieodpłatne dla doktorantów. Każdy uczestnik szkoły doktorskiej otrzyma stypendium. W miejsce środowiskowych studiów doktoranckich podmioty, które mają co najmniej jedną kategorię naukową nie niższą niż B+, mogą prowadzić wspólną szkołę doktorską. Zamiast ogólnouczelnianych i ogólnoinstytutowych regulaminów studiów doktoranckich wprowadza się regulaminy szkół doktorskich uchwalane odpowiednio przez senaty albo rady naukowe dla poszczególnych szkół doktorskich. To tylko część głównych zmian. Więcej informacji można uzyskać na stronie prowadzonej przez MNiSW: www.konstytucjadlanauki.gov.pl (w zakładce Kształcenie doktorantów).

STUDIA: 3 DYSCYPLINY – 5 PROGRAMÓW

Studia w Szkole Doktorskiej SGH będzie można rozpocząć w trzech dyscyplinach, na pięciu programach: ekonomia i finanse (ekonomia w języku polskim i angielskim; finanse w języku polskim), nauki o polityce i administracji (program w języku polskim); nauki o zarządzaniu i jakości (program w języku polskim).

WŁADZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ SGH

30 maja rektor SGH prof. Marek Rocki powołał prof. Wojciecha Pacho na dziekana Szkoły Doktorskiej SGH, a prof. Teresę Pakulską i prof. Marzannę Witek-Hajduk na jej prodziekanów. Pierwsza kadencja władz Szkoły Doktorskiej SGH potrwa od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Nowa jednostka uczelni powstała na mocy zarządzenia rektora z 16 kwietnia 2019 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SGH rozpocznie się w drugiej połowie czerwca 2019 r. Dodatkowe informacje dla kandydatów są dostępne na: oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie.

opracowanie: MN