Równe traktowanie – poznaj swoje prawa i procedury

na grafice kolorowe dłonie

Podstawą rozwoju każdej organizacji jest system wartości. Równe traktowanie ludzi – niezależnie od płci, wieku, rasy, narodowości, poglądów, religii i innych kryteriów – jest zaś fundamentem kultury organizacyjnej naszej Uczelni.

W strategicznych dokumentach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie widnieją kluczowe wartości, takie jak prawda, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. Deklarujemy ponadto wolność badań naukowych, wolność nauczania i swobodę wyrażania poglądów przy wzajemnej życzliwości i tolerancji oraz poszanowaniu standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki.

Wolność w nauczaniu i wyrażaniu poglądów może jednak spowodować naruszenie zasady równego traktowania, zwłaszcza jeśli pozycja osoby korzystającej z owej wolności jest uprzywilejowana w stosunku do innych. Dlatego warto znać swoje prawa i obowiązujące procedury.

Jako pełnomocniczka rektora SGH ds. równego traktowania chciałabym przekazać informacje dotyczące regulacji prawnych obowiązujących na uczelni oraz procedur pozwalających zarówno na zgłoszenie niewłaściwego zachowania, jak i zabezpieczenie się przed jego dalszym występowaniem.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie równego traktowania jest Zarządzenie Rektora Nr 77 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W załączniku do tego dokumentu, czyli w formularzu zgłoszenia, jest wskazany zakres rozpatrywanych dyskryminacji, takich jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, religia i wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkowa, orientacja seksualna. Można zgłosić też inne formy dyskryminacji.

Warto wiedzieć, że takie zdarzenie powinno zostać udokumentowane na podstawie opisu zachowań dyskryminacyjnych. Ponadto należy wskazać osobę/osoby, która/-e mogą potwierdzić wystąpienie opisanej sytuacji.

Zgłoszenie należy złożyć w zaadresowanej zaklejonej kopercie (z dopiskiem „do rąk własnych”) we właściwym sekretariacie, odpowiednio do:

  1. rektora – w przypadku, gdy w zgłoszeniu osobą wskazaną jako mobber jest nauczyciel akademicki (w tym prorektor lub dziekan), a także kanclerz lub jego zastępca;
  2. kanclerza – w przypadku, gdy w zgłoszeniu osobą wskazaną jako mobber jest pracownik niebędący nauczycielem akademickim; przypadki dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego można zgłosić w formie anonimowego pisma, wrzucając je do skrzynki antymobbingowej, która jest w kolorze czerwonym i znajduje się w budynku G na III piętrze (naprzeciwko pomieszczenia socjalnego, w korytarzu w okolicach Biura Kadr SGH); zgłoszenia można również przesyłać na adres antymobbing@sgh.waw.pl.

W razie potrzeby też służę pomocą, zwłaszcza jeśli mogę wyczulić innych na zachowania wątpliwe pod względem równego traktowania.

Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że czasem działania oceniane jako mobbingowe mogą wynikać z wadliwej komunikacji interpersonalnej. Dlatego wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że żart może zranić rozmówcę i wywołać serię nieprzewidzianych zdarzeń wzmacniających agresję. Trzeba się zatem zastanowić, czy naszym zdaniem niewinny żart lub nawet sprytnie dobrana ilustracja na egzamin na pewno jest nieobraźliwa i nie krzywdzi innych osób.

 


prof. dr hab. HANNA GODLEWSKA-MAJKOWSKA, pełnomocniczka rektora ds. równego traktowania, wicedyrektorka Instytutu Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH