Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – styczeń 2024

ciężka maszyna w fabryce

Koniunktura w przemyśle przetwórczym umacnia się

 

Z początkiem roku koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawia się. Grudniowe pogorszenie się koniunktury było sezonową korektą tendencji wzrostowej. Wartość wskaźnika IRGIND wzrosła w styczniu o 3,4 pkt, do wysokości -4,4 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 6,0 pkt.

Poprawa koniunktury jest niemal powszechna. Jej pogorszenie się odnotowały jedynie przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające do 50 pracowników, oraz producenci dóbr konsumpcyjnych. Zmiany wartości głównych sald bilansowych, dotyczących: produkcji, zamówień, zatrudnienia i sytuacji finansowej, są ujemne. Mimo to zakłady produkcyjne spodziewają się poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce w najbliższym okresie. Te optymistyczne prognozy przełożyły się na wzrost wartości wskaźnika koniunktury i najpewniej zapowiadają sezonowe ożywienie w przemyśle przetwórczym w marcu i kwietniu. Co więcej, zmiany wartości wszystkich sald bilansowych w skali roku są dodatnie, wskazując na pozytywne oddziaływanie czynników cyklicznych. Spodziewany, korzystny wpływ czynników sezonowych w drugim kwartale nakazuje optymistycznie oceniać najbliższą przyszłość w branży. 

W porównaniu z październikiem zmalała konkurencyjność importu. Zmniejszył się także (o 11,3 p.p.) stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Odnotowano wzrost uciążliwości barier działalności gospodarczej. Producentom najbardziej doskwiera niedostateczny popyt krajowy – informuje o tym 90,6% uczestników badania – ale również obciążenia podatkowe (80,1%) i niestabilność prawa (77,8%). W dalszej kolejności ankietowani wymieniają: brak wykwalifikowanej siły roboczej (74,7%), niedostateczny popyt zagraniczny (72,3%), konkurencyjny import (67,2%) oraz niską płynność finansową (52,4%) i problemy z zaopatrzeniem w surowce i materiały (36,4%).


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH, publikowanym na stronie www.sgh.waw.pl/irg: Koniunktura w przemyśle. Styczeń 2024 (Badanie okresowe nr 424)