Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w gospodarce polskiej – I kwartał 2024

na grafice koncepcja biznesowa z holografią graficzną

Poprawa koniunktury w polskiej gospodarce

wykres:PKB niewyrównany sezonowo, PKB za IV kwartał 2023 r. tzw. szybki szacunek

Uwaga: PKB niewyrównany sezonowo, PKB za IV kwartał 2023 r. tzw. szybki szacunek.
Źródło: opracowanie na podstawie danych IRG SGH i GUS.

 

W I kwartale 2024 r. koniunktura w gospodarce poprawiła się. Taka zmiana jest nietypowa dla tej pory roku, zwykle poprawa następuje później, w drugim kwartale i trzecim kwartale, ze względu na pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych. Wartość barometru, -6,4 pkt, jest wyższa od wartości z IV kwartału ub.r. (o 0,7 pkt), wyższa od wartości sprzed roku (o 6,1 pkt), jak również od wieloletniej średniej dla tego okresu (o 3,9 pkt).

Największy wpływ na wzrost wartości barometru w ciągu kwartału miała poprawa koniunktury w handlu i poprawa nastrojów gospodarstw domowych. Przyczyniły się one do wzrostu wartości barometru łącznie o 2,2 pkt. Poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym spowodowała wzrost wartości barometru o kolejne 0,37 pkt. Spadki wartości wskaźników koniunktury w budownictwie i sektorze finansowym obniżyły wzrost wartości barometru o 1,87 pkt. 

Wzrost wartości barometru w skali roku jest skutkiem poprawy koniunktury we wszystkich badanych sektorach, poza sektorem finansowym. Największy wpływ na roczny wzrost wartości barometru miała poprawa nastrojów gospodarstw domowych, przyczyniając się do wzrostu wartości barometru o 5,67 pkt. Wzrost wartości wskaźnika koniunktury w przemyśle spowodował dalszy wzrost wartości barometru o 1,7 pkt. Wzrosty wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie i handlu przyczyniły się do zwiększenia wzrostu wartości barometru łącznie o 1,34 pkt. Spadek (w skali roku) wartości wskaźnika koniunktury w sektorze finansowym zmniejszył wzrost wartości barometru o 2,64 pkt.

Wyniki badań koniunktury w I kwartale 2024 r. wskazują na wzrost aktywności gospodarczej. Wynika on przede wszystkim z pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych. Oceny uczestników działalności gospodarczej, zarówno w odniesieniu do stanu bieżącego jak i przewidywań dotyczących najbliższej przeszłości, są coraz bardziej optymistyczne. Jednocześnie przedsiębiorcy silnie odczuwają bariery o charakterze administracyjnym, dotyczące niestabilnej sytuacji prawnej i zmieniających się regulacji podatkowych. Mimo pewnych sygnałów spowolnienia dynamiki cyklicznej należy spodziewać się poprawy koniunktury w kolejnym kwartale (z uwagi na pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych).

 

Fot. Freepik