Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska powołana na Pełnomocnika Rektora ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej

portret uśmiechniętej kobiety w krótkich blond włosach

20 września br. decyzją rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołano prof. dr hab. Elżbietę Marciszewską na Pełnomocnika Rektora do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Pełnomocnika powołano na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do zadań pełnomocnika należy reprezentowanie SGH w Radzie Akademickiej Sieci Kosmicznej oraz koordynowanie działań podejmowanych przez uczelnię w ramach Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Pełnomocnik współpracuje w zakresie realizacji zadań z prorektorem właściwym do spraw rozwoju oraz z właściwymi jednostkami organizacyjnymi SGH.

Pełnomocnik przedkłada rektorowi, uzgodnione z prorektorem właściwym do spraw rozwoju:
•    analizy, oceny, wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań;
•    półroczne sprawozdania ze swojej działalności – w terminie miesiąca od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

Pełnomocnik Rektora do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej będzie pełnił swoją funkcję do 31 sierpnia 2024 r.

Akademicka Sieć Kosmiczna to jest inicjatywa 20 uczelni, politechnik, uniwersytetów  oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN i WAT. Inicjatorem i głównym organizatorem tej współpracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. To są uczelnie, której do tej pory miały w swojej działalności, w formie niszowej, problematykę rozwoju sektora kosmicznego i technologii kosmicznych – mówi "Gazecie SGH" prof. Elżbieta Marciszewska.

Jestem pomysłodawczynią powołania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podyplomowych studiów Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce. Opracowałam program tych studiów. Pierwsza edycja tych studiów odbyła się przy bardzo dużym wsparciu i entuzjastycznym podejściu wówczas nowo utworzonej Polskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dobrze współpracowało mi się wówczas z kilkoma instytucjami, które działały już na polskim rynku i które budowały zręby polskiej strategii kosmicznej i rozwoju sektora kosmicznego poprzez rozwój kadr tego sektora. Specjalistów potrzebują bowiem zarówno firmy, jak i instytucje naukowe z branży technologii kosmicznych. Ale także - jak się okazuje - administracja publiczna, bo to ona wdraża całą koncepcję rozwoju sektora kosmicznego, przy ogromnym wsparciu sektora prywatnego. Właśnie takie małe firmy startupowe z tej branży są istotne, bo to one skupiają entuzjastów tego sektora  i opracowują różne rozwiązania oparte o technologie kosmiczne, które odgrywają ogromną rolę w naszym życiu codziennym – podkreśla prof. Marciszewska.

Dlatego trzeba rozwijać studia w obszarze zarządczym i ekonomicznym z zakresu gospodarki kosmicznej, ażeby umiejętnie i racjonalnie zarządzać przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce, żeby umiejętnie dokonywać komercjalizacji technologii kosmicznych, ażeby wdrażać je w nasze codzienne życie poprzez budowę wspólnych projektów, jak np. w ramach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej czy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z instytucjami unijnymi – tłumaczy ekspertka SGH.

Wydaje się, że sektor kosmiczny to jest taka dziedzina, którą warto zainteresować młode pokolenie w kontekście rozwoju zawodowego, możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia, współpracy w międzynarodowych organizacjach, jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Dzisiaj branża kosmiczna naprawdę daje szanse i perspektywy sukcesu zawodowego w przyszłości jako nowej dziedziny, gdzie są potrzebni sprawni ekonomiści i menadżerowie.

Z ostatniego projektu, w którym brałam udział – panelu eksperckiego poświęconego głównym procesom i zadaniom realizowanym w branży lotniczo-kosmicznej oraz stanowiskom i kompetencjom kluczowym ze względu na te procesy i zadania – wynikało, że jest potrzeba kształcenia ludzi i określania konkretnych potrzeb poprzez opisy stanowisk pracy, możliwości, jakie daje ta branża i potrzeby szybkiego kształcenia, nie tylko jeśli chodzi o same technologie czy aspekty ekonomiczne, ale też postawy ludzkie w tym sektorze. (Ów panel organizowany był na zlecenie PARP przez ECORYS, jedną z najstarszych firm zajmujących się badaniami ekonomicznymi i konsultingiem w Europie – przyp. red.). Profil kompetencji bowiem to nie tylko kompetencje ściśle zawodowe, ale i społeczne, etyczne.  Również i dzisiaj można nieetycznie zachować się przy eksploatacji, eksploracji przestrzeni kosmicznej, np. pojawia się pytanie o własność intelektualna w kosmosie, czyje są satelity, kto może być beneficjentem danych, które poprzez te satelity docierają na Ziemię. Jest to więc wieloaspektowe, wielowymiarowe działanie na rzecz całej gospodarki, ale i też światowej społeczności. Dzisiaj bez kosmosu i technologii z nim związanych nie jesteśmy w stanie funkcjonować, a myślę, że jeszcze bardziej się od tego uzależnimy w przyszłości.

Elżbieta Marciszewska - profesor, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności, Katedra Biznesu w Transporcie.

Od 1975 roku zatrudniona w SGH. W 2014 r. uzyskała tytuł profesora. Pełniła funkcję kierownika Katedry Biznesu w Transporcie (KZiF). Sprawowała funkcję prodziekana KZiF, prodziekana  Studium Licencjackiego. Była Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. studentów SGH, członkiem Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Współtwórca i kierownik podyplomowych studiów w tym: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego oraz Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce.

Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020. Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, także w zespołach międzynarodowych. Autor ponad 175 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim, poświęconych rynkowi transportowemu, a w szczególności rynkowi lotniczemu. Członek rad programowych i organizator wielu  konferencji m.in. EURO-TRANS, European Transport Congress. Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz, m.in. na zlecenie ministerstwa skarbu, ministerstwa transportu, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego.

Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe przez ministrów transportu i rektora SGH. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu w Pardubicach oraz Croatian Scientific Society for Transport.

W 2017 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.