Człowiek z wizją

28 marca 2018 r. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Fransowi Willekensowi. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 23 maja 2018 r. w Auli Głównej SGH.

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Sgh prof. Fransowi Willekensowi.

Profesor Frans Willekens to człowiek z wizją, wybitny uczony i myśliciel, który poprzez rozwój metod analiz oraz reorientację perspektywy badawczej przyczynił się do zasadniczej zmiany demografii jako dyscypliny naukowej – podkreślano w laudacjach na cześć nowego doktora honoris causa SGH.

– Przyznając tytuł doktora honoris causa profesorowi Fransowi Willekensowi, rektor, senat i społeczność uczelni wyrażają swoje głębokie uznanie dla jego osiągnięć naukowych oraz trwałego wkładu w rozwój i umocnienie demografii w Europie – powiedziała w swojej laudacji prof. Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Profesor Kotowska podkreśliła, że przyznanie tytułu to spełnienie postanowienia podjętego wspólnie z nieżyjącą już rektor SGH prof. Janiną Jóźwiak, dyrektorką Instytutu Statystyki i Demografii w latach 1999–2016, by uhonorować zasługi profesora Willekensa dla rozwoju demografii, integracji środowiska badaczy europejskich i wspierania wysiłków instytutu w rozwijaniu badań ludnościowych w Polsce.

Senat Szkoły Głównej Handlowej przyjął uchwałę o nadaniu prof. Willekensowi tytułu doktora honoris causa 28 marca br. Uroczystość nadania doktoratu odbyła się 23 maja. Wziął w niej udział rektor SGH prof. Marek Rocki oraz senat uczelni, a uroczystość uświetnił występ Chóru SGH.

Frans Willekens jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Gronningen, gdzie utworzył Population Research Centre – jednostkę prowadzącą badania procesów ludnościowych, która oferowała międzynarodowy program kształcenia z demografii na poziomie magisterskim i doktorskim. Z polskimi demografami prof. Willekens nawiązał kontakty w latach 80. ubiegłego wieku. Profesor Jerzy Z. Holzer uczestniczył aktywnie w utworzeniu w 1983 r. European Association for Population Studies (EAPS), a Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) w Hadze oferował młodym demografom stypendia na pobyty naukowe. Bezpośrednie kontakty ISiD z prof. Willekensem zacieśniły się dzięki jego pobytom jako wykładowcy w ramach organizowanego kilkakrotnie przez ISiD „International Training Workshop on the Use of Population Projections for SocioEconomic Planning” – programu United Nations Fund for Population Activities skierowanego do uczestników z krajów rozwijających się. Profesor Willekens interesował się nie tylko badaniami prowadzonymi w ISiD, służąc radą w rozterkach naukowych, ale także życzliwie wspierał obecność polskich demografów w środowisku międzynarodowym.

– Ekonomista, socjolog i inżynier rolnictwa z wykształcenia, profesor Frans Willekens należy do ścisłego grona naukowców, którzy znacząco kształtowali demografię i badania ludnościowe w ciągu ostatnich 50 lat – twierdzi prof. Marek Kupiszewski, kierownik Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, recenzent dorobku naukowego kandydata na doktora honoris causa. – Jest wybitnym badaczem migracji wewnętrznych i międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie pomiaru migracji.

Główne obszary zainteresowań profesora Willekensa dotyczą modelowania demograficznego i prognozowania, w tym modeli wielostanowych dynamiki ludności oraz analizy historii zdarzeń, modeli symulacyjnych, badań migracji międzynarodowych, a także rekonceptualizacji demografii jako nauki o procesach ludnościowych. Był jednym z prekursorów stosowania perspektywy przebiegu życia (ang. life-course perspective) w badaniach procesów ludnościowych w celu zrozumienia procesów demograficznych.

– Profesorowi Willekensowi zawdzięczamy fundamentalną zmianę w kształceniu demografów w Europie – podkreśliła prof. Kotowska. – Kierował przez wiele lat (2003–2016) pracami Committee on Education w ramach European Association of Population Studies, który się zajmował standardami kształcenia specjalistów z demografii na poziomie magisterskim i doktoranckim w Europie. Był inicjatorem utworzenia European Doctoral School of Demography w 2005 r. i kieruje jej radą naukową. Jak zaznaczyła prof. Kotowska, młodych badaczy z tej dziedziny profesor kształci również poza Europą: prowadzi m.in. kursy międzynarodowe pod auspicjami UNFPA, IIASA, JOM. Jest promotorem 39 prac doktorskich, a jego podopieczni są w czołówce badaczy europejskich.

– Z największą wdzięcznością i pokorą przyjmuję ten zaszczyt – powiedział prof. Wille- kens. – Jestem wdzięczny jego magnificencji rektorowi Rockiemu, Senatowi SGH w Warszawie oraz recenzentom. Chciałbym wyrazić także szczególne podziękowania profesor Irenie Kotowskiej i współpracownikom z Instytutu Statystyki i Demografii za inicjatywę, entuzjazm i ciężką pracę nad wprowadzeniem w życie tego pomysłu. Jestem szczególnie szczęśliwy, gdyż to wydarzenie jest związane z obchodami 40-lecia Instytutu Statystyki i Demografii. […] Żyjemy w ekscytujących czasach dla demografii – podkreślał w swoim wykładzie nowy doktor honoris causa SGH. – Zainteresowanie perspektywą badawczą określaną jako population thinking jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Burzy ona bariery w obrębie nauk społecznych i nauk o życiu oraz bariery między nimi. Wyzwaniem jest implementacja tej perspektywy badawczej do oceny rzeczywistych procesów. Demografowie znajdują się w korzystnej sytuacji, by sprostać temu wyzwaniu.

Opracowała: Anna Wdowińska