Prof. SGH Małgorzata Pawłowska o swej monografii "Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego ‒ nowe techniki, nowe wyzwania"

okładka książki

Monografia Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego ‒ nowe techniki, nowe wyzwania dotyczy wpływu zmieniającej się struktury sektora bankowego na rozwój kredytu, w kontekście relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną. Wiele miejsca poświęcono w niej nowym konkurentom działającym na rynku kredytowym, związanym z nowymi technologiami, które wpływają na rozwój kredytu bankowego.

W monografii skupiłam się na analizie trzech kategorii kredytów bankowych (mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla przedsiębiorstw), przy obsłudze których ewentualne problemy mogą prowadzić do kryzysów systemowych. Przedstawiłam również wyniki badań własnych dotyczących determinant różnych kategorii kredytu bankowego w UE, z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych (model GMM, pVAR), w tym wpływu nowych technik cyfrowych na rynek kredytowy. W pracy umieściłam także rozważania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na rynek kredytu bankowego.

Doświadczenia z kryzysów, w tym globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. i kryzysu związanego z pandemią COVID-19, pokazały, jak ważne jest badanie związków między sektorem finansowym a gospodarką realną, oraz uwidoczniły ogromne znaczenie banków w gospodarce, wynikające z roli, jaką odgrywają w procesie pośrednictwa finansowego. Dodatkowo pandemia COVID-19 spowodowała przyspieszanie wykorzystania nowych technologii. Wykorzystanie technik cyfrowych i sztucznej inteligencji może powodować, że będą zacierały  się różnice między przedsiębiorstwami finansowymi i niefinansowymi. A tradycyjne banki, aby przetrwać z narastającą konkurencją z sektora FinTech, muszą działać dynamicznie i zdecydowanie w nowych warunkach rynkowych.

Niniejsza monografia składa się z pięciu rozdziałów. We wstępie sformułowałam cel monografii, hipotezy i pytania badawcze. Całość kończy się podsumowaniem badań jakościowych i ilościowych przedstawionych w rozdziałach oraz wnioskami.

Mam nadzieję, że książka okaże się interesująca dla różnych grup czytelników – zarówno pracowników naukowych, zajmujących się problematyką sektora bankowego, pragnących uzyskać wiedzę o charakterze praktycznym, jak i studentów kierunku finanse i bankowość. Oczywiście, ocenę, na ile jest to istotny wkład w analizę relacji między sektorem bankowym a gospodarką realną, oraz ocenę wpływu struktury rynku na tę relację pozostawiam czytelnikom. W obecnej szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej kładzie się większy nacisk również na relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakość życia, co z kolei ma wpływ na popyt na nowe produkty finansowe. Co więcej, na skutki pandemii COVID-19 związane ze wzrostem wykorzystania technik cyfrowych i na sektor FinTech można spojrzeć również w kontekście przenikania się sektora finansowego i niefinansowego, co stawia przede mną nowe wyzwania badawcze.

Monografia Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego ‒ nowe techniki, nowe wyzwania (2021, C.H. Beck, Warszawa) powstała w wyniku prac związanych z realizacją grantu NCN Relacje i mechanizmy oddziaływań między sektorem finansowym a gospodarką realną w warunkach niestabilności, 2017/25/B/HS4/02227.

Małgorzata Pawłowska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Zakładu Bankowości Tradycyjnej w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych, Kolegium Zarządzania i Finansów. Autorka posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych dotyczących sektora bankowego i regularnie publikuje wyniki swoich analiz w wiodących periodykach naukowych.