Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo

Konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obchody 50-lecia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie trwały trzy dni. Na początek 23 maja 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady KES z udziałem władz rektorskich SGH, przedstawicieli władz dziekańskich kolegiów, pracowników SGH i zaproszonych gości. Podczas uroczystości wręczono nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla KES, Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego i indywidualnie dla prof. dr. hab. Jacka Szlachty. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej Paweł Grata wręczył Nagrodę im. Franciszka Bujaka dr. Jerzemu Łazorowi.

Merytoryczny charakter miała konferencja naukowa pt. „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo” zorganizowana w Sierpcu 24–25 maja 2018 r. Otwierając obrady, dziekan KES, prof. dr hab. Wojciech Morawski nawiązał do tematyki konferencji dotyczącej określenia trendów rozwoju Polski w przyszłości, co jest zagadnieniem wymagającym podejścia interdyscyplinarnego. Badania prowadzone w KES na pograniczu nauk ekonomicznych i społecznych mogą tu być wyjątkowo przydatne.

Obrady przebiegały w czterech panelach. Moderatorem pierwszego, poświęconego zagadnieniom polityki ekonomicznej, był dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH. Najważniejsze w dyskusji było pytanie, jakie decyzje lub zjawiska zauważalne po 2015 r. wskazywałyby na zmianę paradygmatu polityki gospodarczej realizowanej w Polsce od 1989 r. Uczestnikami panelu byli: dr hab. Robert Ciborowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, oraz przedstawiciele KES: prof. dr hab. Wojciech Morawski, prof. dr hab. Andrzej Zybała, dr Joanna Marczakowska-Proczka i mgr Adam Rogoda. W wystąpieniach wskazywano na szanse i zagrożenia związane z poszukiwaniem własnej drogi rozwoju gospodarczego, jak też z wykorzystywaniem wzorców rozwoju wobec aktualnych zjawisk regulacji gospodarki, stosowanego modelu rządzenia w państwie oraz kierunków wydatków z budżetu państwa w Polsce, w tym np. związanych z celami polityki naukowej.

Drugi panel moderowała dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH, wskazując jako temat dyskusji zagadnienia zrównoważonych finansów w różnych aspektach rozwoju. Uczestnikami panelu byli: dr hab. Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej, dr hab. Marzanna Poniatowicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz przedstawiciele KES: dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. SGH, dr Benedykt Opałka, dr Łukasz Gębski i dr Dariusz Malinowski. W dyskusji przedstawiono obserwacje związane z równowagą finansową, deficytem budżetowym i długiem publicznym w Polsce oraz wyzwania dotyczące regulacji rynków finansowych, systemu podatkowego i szkodliwej konkurencji podatkowej. Dyskutowano też o współdziałaniu sektora publicznego i prywatnego, roli banków i funduszy inwestycyjnych w osiąganiu celów publicznych wobec zróżnicowań rozwojowych i osłabiania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w Polsce.

Trzeci panel, moderowany przez prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego, dotyczył problemów społecznych. Uczestnikami byli dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz przedstawiciele KES: prof. dr hab. Piotr Błędowski, dr hab. Maciej Cesarski, prof. SGH, dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH, dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH, i prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. W dyskusji wskazano problemy kształtowania funkcji państwa w rozwoju społeczno-gospodarczym, zjawiska etatyzmu i zmian własności państwowej w gospodarce, problemy wydolności systemu emerytalnego oraz rozwoju przestrzeni zamieszkania. Wypowiedzi dotyczyły też zagrożeń spójności społecznej w Polsce związanych z rozproszeniem kierunków polityki społecznej oraz narastaniem konfliktów społecznych wpływających na postrzeganie patriotyzmu i wspólnoty.

Czwarty panel, moderowany przez prof. dr hab. Katarzynę Żukrowską, dotyczył współczesnych problemów gospodarki. W dyskusji uczestniczyli: dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Mieczysław Groszek z Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz przedstawiciele KES: prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski i dr Radosław Malik. W wystąpieniach zaprezentowano obserwacje dotyczące międzynarodowych uwarunkowań i scenariuszy rozwoju Polski na tle relacji z innymi państwami UE, w wymiarze m.in. przyszłego finansowania polityki spójności z budżetu UE oraz zaangażowania Polski we współpracę rozwojową. Dyskusja objęła również rolę innowacji w gospodarce na przykładzie branży finansowej, globalne uwarunkowania rynków pracy, przyszłych form pracy oraz kształtowanie marki Polski w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych.

Podsumowując konferencję, dziekan KES, prof. dr hab. Wojciech Morawski zauważył, że zaprezentowane zagadnienia wskazują na występowanie w Polsce zjawisk kryzysowych dotyczących nie tyle problemów ściśle ekonomicznych, ile kryzysu polityk publicznych, kryzysu świadomości i spójności społecznej. Polska, aspirując do grupy państw wysokorozwiniętych, powinna zaakceptować panujące w tej grupie reguły i wyższy poziom odpowiedzialności wykraczający poza własny interes narodowy.

Patronem honorowym konferencji był Marszałek Województwa Mazowieckiego, partnerem wydarzenia była Fundacji Polska Bezgotówkowa, wsparcia jako sponsorzy udzielili Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Fundacja PKO BP. Organizacja obchodów to dzieło komitetu jubileuszowego pracującego pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego.