Piotr Wachowiak jedynym kandydatem na rektora

mężczyzna w todze rektorskiej siedzi w ławie na auli

Zgodnie z uchwałą nr 17 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGH z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wpisu na listę kandydatów na Rektora na liście kandydatów UKW postanowiła umieścić dr. hab. Piotra Grzegorza Wachowiaka, prof. SGH. Rektor SGH jest zatem jedynym kandydatem na rektora w kadencji 2024-2028.

W liście do społeczności SGH rektor Piotr Wachowiak napisał:

„Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora w kadencji 2024–2028, mając na uwadze kontynuację Strategii rozwoju SGH, której realizacji będzie przyświecać kluczowa idea: Wspólna SGH. Z tradycją w przyszłość.

Program działania, który przedstawiłem wspólnocie akademickiej, zakłada kontynuację działań podjętych w kadencji 2020–2024 oraz wypełnienie poszczególnych postanowień Strategii wraz ze strategiami przekrojowymi – umiędzynarodowienia, transformacji cyfrowej, społecznej odpowiedzialności oraz współpracy z absolwentkami i absolwentami.

Zależy mi szczególnie na dalszym umacnianiu pozycji naukowej naszej Alma Mater poprzez realizację przyjętej Polityki Naukowej SGH. W nadchodzącej kadencji chciałbym skupić się przede wszystkim na wsparciu pracowniczek i pracowników w pozyskiwaniu grantów międzynarodowych oraz rozwijaniu działalności międzykolegialnych centrów badawczych, których działalność oparta jest na grantach wpisujących się w strategiczną inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz budowy i funkcjonowania europejskich infrastruktur badawczych.

Chciałbym też w dalszym ciągu doskonalić dydaktykę przede wszystkim poprzez wprowadzanie coraz większej liczby aktywnych form zajęć dydaktycznych oraz uruchamianie nowych kierunków, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy i umożliwiają uzyskanie certyfikatów zawodowych, a także wprowadzanie kierunków realizowanych wspólnie z biznesem tzw. studiów dualnych. Ważną kwestią będzie również dla mnie aktualizowanie programów obecnych kierunków.

Istotnym obszarem jest także wzmocnienie pozycji międzynarodowej SGH, między innymi  poprzez międzynarodowe uznanie naszej działalności dzięki najbardziej prestiżowym akredytacjom akademickim. Kluczowymi zamierzeniami w tej sferze są: dalsze umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej, pozyskanie większej liczby studentek i studentów studiów licencjackich i magisterskich z zagranicy oraz nauczycielek i nauczycieli akademickich z innych krajów, a także wzmocnienie pozycji naszej Uczelni w Europejskim Uniwersytecie Nauk Społecznych CIVICA.

W dalszym ciągu będę też inicjował działania mające na celu zwiększenie satysfakcji członków naszej społeczności. Zamierzam kontynuować dotychczas przeprowadzane badania dotyczące satysfakcji. To na ich podstawie będą podejmował decyzje związane z dobrostanem  naszej społeczności.

Dalsza rozbudowa kampusu oraz upraszczanie procedur administracyjnych w sferze funkcjonowania Uczelni jest również dla mnie priorytetem w działaniach w następnej kadencji.
Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować członkiniom i członkom naszej wspólnoty akademickiej, którzy zgłosili moją kandydaturę na funkcję rektora w nowej kadencji: prof. Marii Aluchnie, prof. Izabeli Kowalik, prof. Hanie Godlewskiej-Majkowskiej, prof. Małgorzacie Zaleskiej, dr Renacie Nowickiej, dr Marcie Pachockiej, mgr Annie Wielądek, prof. Gabrielowi Główce, prof. Bogumiłowi Kamińskiemu, prof. Romanowi Sobieckiemu oraz przewodniczącemu Samorządu Studentów SGH Piotrowi Borczyńskiemu. Dziękuję również Senatowi SGH za pozytywne zaopiniowanie mojej kandydatury oraz Radzie Uczelni za wskazanie mojej osoby jako kandydata na rektora SGH.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za dotychczasowe wsparcie i współpracę. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu w większości został zrealizowany program działania na kadencję 2020–2024, za co jestem wszystkim Państwu bardzo wdzięczny. Mogę stwierdzić, że wspólnie odnieśliśmy sukces.


Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach. Zobowiązuję się do nadal rzetelnego wykonywania zadań i zapewnienia dalszego rozwoju naszej Alma Mater. Zdaję sobie sprawę z tego, że ponoszę odpowiedzialność za funkcjonowanie naszej Uczelni. Tak jak do tej pory, będę się kierował podstawowymi wartościami SGH jakimi są: prawda, szacunek, uczciwość, współpraca i profesjonalizm. Będę nadal dbał, żeby pracowniczki, pracownicy, doktorantki, doktoranci, studentki, studenci, absolwentki oraz absolwenci SGH tworzyli samorządną wspólnotę. Troska o SGH oraz naszą społeczność jest moim priorytetem. Jestem przekonany, że nadal będziemy razem odnosili sukcesy i nasza Alma Mater będzie umacniać swą pozycję znanej i cenionej uczelni w kraju, w Europie i na świecie.

Z wyrazami szacunku 
Piotr Wachowiak"

Wybory w SGH są organizowane i przeprowadzane przez komisje wyborcze – Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), która powoływana jest przez Senat SGH, a także Okręgowe Komisje Wyborcze powoływane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i jej podlegające.

Więcej na temat wyborów 2024