Mateusz Szysz z SGH z III miejscem w konkursie prezesa GUS w kategorii praca magisterska

Dwóch mężczyzn w marynarkach; jeden trzyma kartkę z napisem o wygranej w konkursie; w tle widać ekran ze składem jury

Mateusz Szysz, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zajął III miejsce w konkursie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kategorii najlepsza praca magisterska. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 2 000 zł za pracę pt. „Zróżnicowanie śmiertelności związanej z pandemią COVID-19 w Unii Europejskiej. Ekonometryczna analiza danych z lat 2020-2022”, napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH. 

W pracy podjęto próbę identyfikacji przyczyn, dla których liczba zgonów związanych z pandemią COVID-19 różniła się znacząco w przekroju europejskich regionów. Uzyskane wyniki modelowania ekonometrycznego pokazują, że należy w tym celu osobno rozpatrywać dwa czynniki składające się na liczbę zgonów: odsetek przypadków (zakażeń) oraz odsetek zgonów wśród chorych. Ten pierwszy wiązał się w dużej mierze z postawą ludności wobec nakładanych restrykcji, a ten drugi – z jakością systemu ochrony zdrowia. W pracy wykorzystano metody ekonometrii przestrzennej, co pozwoliło m.in. przezwyciężyć trudności wynikające z faktu, że niektóre zmienne opisujące jakość instytucji są dostępne wyłącznie na poziomie krajowym.

Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac magisterskich oraz 12 prac doktorskich. Członkowie Komitetu Konkursowego mieli niełatwe zadanie. Prace konkursowe zostały ocenione według następujących kryteriów:

  • teorio-poznawcze znaczenie pracy,
  •  znaczenie pracy z punktu widzenia praktyki – zwłaszcza GUS,
  • znaczenie pracy z punktu widzenia wiedzy o zjawiskach społeczno-ekonomicznych,
  • stopień oryginalności opracowania tematu,
  • stopień trudności opracowania tematu,
  • układ pracy z punktu widzenia logistyki i przejrzystości,
  • stopień wykorzystania dostępnej literatury (stopień erudycji),
  • stopień wykorzystania empirycznych materiałów źródłowych,
  • poprawność językowa i stylistyczna,
  • dojrzałość pracy do druku lub innego publicznego wykorzystania.

Więcej informacji o konkursie.