Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego. Fot. Archiwum SGH

Spotkanie inaugurujące realizację projektu Gospostrateg

11 lutego 2019 roku w SGH odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu Gospostrateg pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz konsorcjum – rektor SGH prof. Marek Rocki, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Wincenciak, prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. Tomasz Dołęgowski, a także członkowie zespołu realizującego projekt. Prof. Mariusz-Jan Radło z SGH, który kieruje projektem, zaprezentował jego założenia i cele.

Realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2019 i potrwa do końca 2021, a całkowita wartość podejmowanych działań to ponad 3,35 mln zł. Projekt składa się z dwóch faz: badawczej oraz przygotowania do wdrożenia – każda potrwa 18 miesięcy. Faza badawcza obejmie diagnozę sytuacji gospodarczej województwa i czynników jego rozwoju. Stanowić ona będzie podstawę sformułowania szczegółowych rekomendacji dla regionalnej polityki rozwojowej. W fazie przygotowania do wdrożenia zaproponowane zostaną nowe oraz dostosowane będą istniejące instrumenty i kierunki polityki rozwojowej, która będzie realizowana na obszarze województwa mazowieckiego w perspektywie 2021-2027.

Naukowcy w szczególności wezmą pod uwagę takie kwestie jak: (1) wyzwania związane z polaryzacyjno-dyfuzyjnym charakterem rozwoju gospodarczego Mazowsza, (2) konieczność zwiększenia trwałości polityki rozwojowej w kontekście zmiany klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w województwie mazowieckim, a także (3) perspektywa nowej fazy programowania regionalnej polityki rozwojowej związanej z nową perspektywą finansową UE oraz wyczerpywanie się bezzwrotnej pomocy rozwojowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej i konieczność wzmacniania autonomicznych instrumentów polityki rozwojowej (w tym instrumentów zwrotnych).

Projekt Mazovia_20 otrzymał w I konkursie Programu Strategicznego – Gospostrateg najwyższą ocenę w obszarze tzw. pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu. Zajął ósmą pozycję na ogólnej liście rankingowej na 78 projektów, które wpłynęły na konkurs, w tym 29 rekomendowanych do dofinansowania.