Regulamin wyborczy

Załącznik do uchwały nr 668 Senatu SGH z dnia 29 stycznia 2020 r.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
 
I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Wybory oraz odwoływanie organów z funkcji (pozbawienie mandatu) odbywają się według zasad i trybu przewidzianego w dziale VIII statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dalej powoływane jako „statut” i „SGH”).
 2. Niniejszy regulamin, przewidziany w § 141 ust. 2 statutu, określa szczegółowy tryb wyborów:
  1) przedstawicieli wspólnoty Uczelni w Senacie;
  2) członków rad naukowych;
  3) Rektora;
  4) przedstawicieli wspólnoty Uczelni w Uczelnianym Kolegium Elektorów.
 3. W sprawach szczegółowych, nieuregulowanych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, statutem oraz niniejszym regulaminem rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych na jej posiedzeniu.

§ 2

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza powołana uchwałą Senatu oraz okręgowe komisje wyborcze powołane uchwałami Uczelnianej Komisji Wyborczej organizują wybory zgodnie z zadaniami powierzonymi im przez statut (§ 151 ust. 1, § 153 ust. 1 statutu), przestrzegając zasad określonych w ustawie.
 2. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej określa § 152 statutu. W skład okręgowych komisji wyborczych, powoływanych dla każdego okręgu wyborczego wchodzą osoby określone w § 154 ust. 1 statutu.
 3. Komisje wyborcze prowadzące wybory w okręgach wyborczych samorządu studentów i samorządu doktorantów są powoływane zgodnie z regulaminami samorządu studentów i samorządu doktorantów.

§ 3

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza, ustalając szczegółowy kalendarz czynności wyborczych, o którym mowa w § 153 ust. 1 pkt 2 statutu, kieruje się ramowym kalendarzem wyborczym przyjętym przez Senat zgodnie z § 144 statutu.
 2. Szczegółowy kalendarz wyborczy zachowuje następującą kolejność:
  1) powołanie okręgowych komisji wyborczych;
  2) ustalenie i ogłoszenie rozdziału mandatów w trybie § 158 ust. 1 statutu;
  3) zgłaszanie kandydatów na Rektora i elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów;
  4) ogłoszenie listy kandydatów na Rektora;
  5) wyrażenie opinii przez Senat w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych kandydatur na Rektora;
  6) przedstawienie przez kandydatów na Rektora wspólnocie Uczelni programów wyborczych oraz propozycji osób, które zamierzają powołać do pełnienia funkcji prorektorów i ramowego zakresu ich zadań, a także osób, które zamierzają powołać na dziekanów studiów i dziekana szkoły doktorskiej;
  7) wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów;
  8) spotkania kandydatów na Rektora z wyborcami;
  9) wybory Rektora;
  10) zgłaszanie kandydatów oraz wybory członków Senatu;
  11) zgłaszanie kandydatów oraz wybory do rad naukowych;
  12) zasięgnięcie opinii pracowników kolegiów o kandydatach na dziekana kolegium.
 3. W przypadkach uzasadnionych Uczelniana Komisja Wyborcza ma prawo do stosownej zmiany terminów i kolejności wykonywania poszczególnych czynności.

§ 4

 1. Sporządzenie list wyborców, o których mowa w § 153 ust. 1 pkt 3 statutu, następuje na podstawie danych przekazanych przez właściwą komórkę administracyjną SGH. Na listy wyborców z poszczególnych okręgów wyborczych, z wyjątkiem okręgów,  o których mowa w § 157 ust. 2 pkt 1 lit. f i g statutu wpisywane są osoby, które spełniają warunki przewidziane w § 146 ust. 1 statutu w terminie sporządzania danej listy.
 2. O sposobie sporządzania list wyborców w okręgach, o których mowa w § 157  ust. 2 pkt 1 lit. f i g statutu, decydują regulaminy samorządu studentów i samorządu doktorantów.

§ 5

 1. Wyborów dokonują organy wyborcze, którymi są: Uczelniane Kolegium Elektorów  i zebrania wyborcze, wymienione w § 157 ust. 2 statutu, z zastrzeżeniem § 157  ust. 4 statutu.
 2. Listę osób uprawnionych w Uczelnianym Kolegium Elektorów do udziału  w wyborach sporządza Uczelniana Komisja Wyborcza, natomiast do udziału  w zebraniach wyborczych – właściwe komisje wyborcze.
 3. Czynne prawo do udziału w zebraniu wyborczym mają wyłącznie osoby umieszczone na liście wyborczej, poświadczonej przez właściwą komisję wyborczą.
 4. Pracownicy, studenci i doktoranci, którzy nie są wymienieni w dniu głosowania na liście wyborczej, mogą być na niej umieszczeni, jeżeli właściwa komisja wyborcza nie ma wątpliwości, co do posiadania przez nich czynnego prawa wyborczego.

§ 6

 1. Uczelniane Kolegium Elektorów wybierane jest w składzie określonym w § 159 statutu.
 2. Podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, przeznaczonych dla przedstawicieli samorządu studentów i przedstawicieli samorządu doktorantów, między samorząd studentów i samorząd doktorantów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z § 159 pkt 4 statutu, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadza się wybory organów nowej kadencji; przy czym doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.
 3. Podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza, przyznając co najmniej jeden mandat pomiędzy poszczególne, odpowiednio, kolegia i kurie wyborcze oraz jednostki ogólnouczelniane i międzykolegialne, o których mowa w § 157 ust. 2 pkt 1 lit. b-d statutu. Podziału mandatów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje się w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów. Uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzednim, zatwierdza Senat.
 4. W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów, Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały ustala podział ogółu uprawnionych wyborców na okręgi wyborcze, z uwzględnieniem postanowień  § 157 statutu.
 5. W przypadku gdy w grupie, o której mowa w § 157 ust. 2 pkt 1 lit. b-d statutu, zatrudnieni będą nauczyciele akademiccy na stanowiskach profesora albo profesora uczelni, dołącza się tych nauczycieli do Kurii I w kolegium o najmniejszej liczbie nauczycieli akademickich zatrudnionych na tych stanowiskach. 
 6. Listy osób uprawnionych do udziału w zebraniach wyborczych sporządzają właściwe okręgowe komisje wyborcze w oparciu o dane sporządzone przez jednostkę Uczelni właściwą do spraw kadr. 

§ 7

Wyboru elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonują wszyscy pracownicy SGH zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych danego okręgu, spełniający w dniu dokonywania wyborów warunki określone w § 146 ust. 1 statutu.

§ 8

 1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje Uczelniana Komisja Wyborcza oraz okręgowe komisje wyborcze – co najmniej 7 dni przed datą głosowania. Ogłoszenia dokonuje się przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń SGH i/lub danej jednostki organizacyjnej oraz na stronie internetowej SGH.
 2. Właściwe komisje wyborcze przesyłają ponadto pisemne zawiadomienia o czasie  i miejscu przeprowadzenia wyborów do jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników danego okręgu wyborczego.
 3. Okręgowe komisje wyborcze zawiadamiają Uczelnianą Komisję Wyborczą  o miejscu i terminach przeprowadzania czynności wyborczych nie później niż na 3 dni przed wskazanym terminem.
 4. Uczelniana Komisja Wyborcza, w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów (§ 153 ust. 1 pkt. 8 statutu), może delegować członków komisji do uczestniczenia bez prawa głosu w zebraniach wyborczych.

§ 9

 1. Wybory odbywają się w trybie ustalonym w § 156 i 157 statutu.
 2. Uczelniana Komisja Wyborcza w przypadku, kiedy uprawnionych do głosowania  w danym okręgu jest więcej niż 500 osób, może w drodze uchwały postanowić  o przeprowadzeniu wyborów w trybie referendum (wybory do urny) − przy odpowiednim zastosowaniu postanowień statutu i niniejszego regulaminu. 
 3. Wybory w okręgach, o których mowa w § 157 ust. 2 pkt 1 lit. f i g statutu, przeprowadzane są z upoważnienia art. 157 ust. 4 statutu według postanowień regulaminów samorządu studentów i samorządu doktorantów, w sposób uzgodniony z Uczelnianą Komisją Wyborczą.

 
II. Wstępne czynności wyborcze

§ 10

 1. Kandydatów do sprawowania funkcji Rektora można zgłaszać wyłącznie w okresie  i terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w kalendarzu wyborczym.
 2. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora oraz na funkcję przedstawiciela  w organach kolegialnych (Senat i rady naukowe) może być dokonane wyłącznie  w formie pisemnej. Zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli zawiera pisemną zgodę kandydata. Warunek ten nie dotyczy zgłoszeń kandydatów na Rektora, których zgodę (w przypadku braku pisemnego oświadczenia kandydata na zgłoszeniu) uzyskuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
 3. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na ręce sekretarza lub członka właściwej komisji wyborczej, który jest zobowiązany pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia.

§ 11

 1. Obrady Uczelnianego Kolegium Elektorów, zwołane w celu przeprowadzenia wyborów, otwiera przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 2. Uczelniane Kolegium Elektorów wyłania ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, który w głosowaniu jawnym przeprowadza wybór pozostałych członków prezydium obrad, tj. zastępcy przewodniczącego i sekretarza, jak również 3-5 osobowej komisji skrutacyjnej. W skład prezydium i komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, na które oddawane są głosy.
 3. Zebrania wyborcze w okręgach wyborczych, zebrania kurii wyborczych oraz zebrania nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni prowadzących działalność naukową w poszczególnych dyscyplinach naukowych, otwierają przewodniczący właściwych komisji wyborczych, albo upoważnieni przez nich członkowie tych komisji. Do zebrań tych znajduje odpowiednie zastosowania ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

III. Procedura głosowania

§ 12

 1. Osoba kierująca posiedzeniem organu wyborczego (zebraniem wyborczym) zarządza rozdanie obecnym na posiedzeniu kart do głosowania, które w zależności od tego, czy na daną funkcję zgłoszonych jest kilka czy tylko jedna kandydatura powinny spełniać warunki określone w ust. 2 i 3.
 2. W przypadku głosowania na jedną z kilku kandydatur, nazwiska i imiona kandydatów bez podawania stopni naukowych należy umieścić na karcie  w porządku alfabetycznym, a sama karta powinna być przez właściwą komisję oznaczona:
  a) informacją o przedmiocie głosowania,
  b) datą głosowania,
  c) odpowiednim numerem głosowania (numerem tury),
  d) stemplem właściwej komisji wyborczej.
 3. W przypadku głosowania na jedną tylko kandydaturę, na karcie poza danymi przewidzianymi w ust. 2 zamieszcza się wyrażenia „tak" i „nie".

§ 13

 1. Przewodniczący zebrania, zarządzając głosowanie zapoznaje obecnych na zebraniu wyborczym z warunkami ważności głosów, informując, że w przypadku głosowania na kartach zawierających większą liczbę kandydatów niż jeden, głos jest oddany na tego kandydata, którego nazwisko nie zostało skreślone, natomiast przy głosowaniach na kartach z nazwiskiem tylko jednego kandydata, wyboru dokonuje się przez skreślenie jednego z dwóch wyrażeń „tak" albo „nie". Głos jest oddany na kandydata, jeżeli dokonano skreślenia wyrażenia „nie", a pozostawiono nieskreślone wyrażenie „tak".
 2. Głos jest nieważny jeśli:
  a) oddany został na karcie niespełniającej warunków określonych w § 13 niniejszego regulaminu,
  b) zaznaczenie dokonane na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów nie pozwala ustalić jednoznacznie woli wyborcy,
  c) wyborca pozostawił na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów więcej nazwisk bez skreśleń, niż wynosi liczba mandatów do obsadzenia,
  d) wyborca na karcie zawierającej nazwisko tylko jednego kandydata nie skreślił ani wyrażenia „tak", ani wyrażenia „nie".
 3. Głosem wstrzymującym jest:
  a) w przypadku karty do głosowania z nazwiskami kilku kandydatów, skreślenie wszystkich nazwisk,
  b) w przypadku karty do głosowania z nazwiskiem tylko jednego kandydata, skreślenie zarówno wyrażenia „tak” , jak i wyrażenia „nie”.

§ 14

 1. Głosowanie na zebraniu wyborczym może zostać przeprowadzone w kilku turach, w łącznej liczbie do czterech tur. Kolejne tury zarządza przewodniczący zebrania.
 2. II turę przeprowadza się w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów  w wyniku głosowania w I turze; kandydują osoby, które w I turze otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów nie może być wyższa niż  o dwie osoby od liczby wolnych mandatów.
 3. III turę przeprowadza się w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów  w wyniku głosowania w II turze; kandydują osoby, które w II turze otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów nie może być wyższa niż  o jedną osobę od liczby wolnych mandatów.
 4. IV turę przeprowadza się w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów  w wyniku głosowania w III turze; kandydują osoby, które w III turze otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów musi być równa liczbie wolnych mandatów.
 5. Nieobsadzenie wszystkich mandatów w IV turze powoduje, że mandaty do organów kolegialnych pozostają nieobsadzone. 
 6. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na funkcję Rektora, mogą zostać przeprowadzone tylko dwa głosowania. W przypadku nieobsadzenia mandatu Rektora, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zamyka głosowanie  i Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza rozpoczęcie od nowa procedury wyłaniania kandydatury i głosowania na nieobsadzony mandat. 

§ 15

 1. W przypadku uchwalenia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą przeprowadzenia wyborów w trybie referendum (wybory do urny) oraz w sytuacji, o której mowa  w § 166 ust. 2 lub § 54 ust. 1 pkt 1 lit. g statutu, okręgowe komisje wyborcze przedkładają do zatwierdzenia nazwiska członka komisji odpowiedzialnego za przeprowadzenie referendum oraz nazwiska 3 do 5 członków komisji skrutacyjnej.
 2. Członek okręgowej komisji wyborczej odpowiedzialny za przeprowadzenie głosowania w trybie referendum informuje Uczelnianą Komisję Wyborczą, z wyprzedzeniem na piśmie, o czasie i miejscu przeprowadzania głosowania.
 3. Urna, do której oddawane są głosy jest opieczętowana i nadzorowana przez członka właściwej komisji skrutacyjnej.
 4. Jeżeli głosowanie w trybie referendum odbywa się sukcesywnie w ciągu określonego przedziału czasowego, urna do której oddawane są głosy, jest zabezpieczana przez jej zdeponowanie w miejscu uzgodnionym z Uczelnianą Komisja Wyborczą.

§ 16

 1. Po zakończeniu każdego głosowania, na zebraniu wyborczym komisja skrutacyjna oblicza głosy oraz sporządza protokół zawierający:
  a) liczbę oddanych głosów „za”, „przeciw", „wstrzymujących się",
  b) liczbę głosów ważnych,
  c) liczbę głosów nieważnych,
  d) liczbę głosów spełniających warunek bezwzględnej większości,
  e) liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, a w przypadku głosowania na jednego kandydata liczbę głosów oddanych za kandydaturą, liczbę głosów przeciw oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
  f) wyniki głosowania.
 2. Protokół podpisuje cały skład komisji skrutacyjnej i przekazuje przewodniczącemu zebrania, który odczytuje go zgromadzeniu, a następnie stosownie do wyników:
  a) zarządza kolejną turę głosowania albo
  b) ogłasza zakończenie głosowania.

§ 17

Po zakończeniu wszystkich głosowań objętych porządkiem zebrania, cały skład prezydium podpisuje protokół z przebiegu wyborów. Protokół ten wraz z protokołami komisji skrutacyjnej przekazywany jest właściwej komisji wyborczej, która po stwierdzeniu prawomocności wyborów składa go Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 18

 1. Po zakończeniu głosowania w trybie referendum, właściwa komisja skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i obliczenia głosów. Czynności te są wykonywane przy obecności osób, o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Z obliczenia głosów sporządzany jest protokół zawierający dane wymienione  w § 16 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Protokół podpisuje komisja skrutacyjna w pełnym składzie i przekazuje go odpowiedzialnemu za przeprowadzenie głosowania członkowi okręgowej komisji wyborczej, który zapoznaje z nim pozostałych członków komisji.
 4. W odniesieniu do czynności wyborczych w przypadku obsadzenia wszystkich mandatów, okręgowa komisja wyborcza po stwierdzeniu prawomocności wyborów sporządza protokół z przebiegu wyborów, który składa Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 5. W odniesieniu do czynności wyborczych w przypadku nieobsadzenia w wyniku referendum wszystkich mandatów lub przy równej liczbie głosów oddanych na kilku kandydatów, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej zarządza następną turę wyborów, podając miejsce i czas, w którym odbędą się kolejne wybory przez złożenie głosów do urny. § 14 regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Okręgowe komisje wyborcze, które przeprowadzają wybory w trybie referendum są zobowiązane do ustalenia i ogłoszenia przed I turą harmonogramu ewentualnych kolejnych wyborów przez złożenie głosów do urny.

§ 19

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza, na podstawie dokumentów otrzymanych  w przewidzianym trybie, sporządza akt stwierdzający wybór na objęcie funkcji Rektora.
 2. Akt z wyników wyboru Rektora podpisuje przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów i przesyła go do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 20

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje i przeprowadza uzupełniające wybory do organów SGH wybieranych przez Uczelniane Kolegium Elektorów, wynikające ze zmian w strukturze organizacyjnej SGH lub z wygaśnięcia mandatu.
 2. Okręgowe komisje wyborcze organizują i przeprowadzają uzupełniające wybory do organów wybieranych na poziomie okręgów wyborczych, spowodowane potrzebą uzupełnienia składu danego organu wynikającą ze zmian strukturalnych lub  z wygaśnięcia mandatu.
 3. Uzupełniające wybory są organizowane i przeprowadzane zgodnie z § 8 i § 9 niniejszego regulaminu.
 4. Okręgowe komisje wyborcze informują z odpowiednim wyprzedzeniem Uczelnianą Komisję Wyborczą o wyborach uzupełniających oraz przekazują jej protokoły z przeprowadzonych wyborów.