Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 19 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w świetle doświadczeń członkowskich Polski w Unii Europejskiej”.
 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu ENACTED współfinansowanego z programu Erasmus+ Jean Monnet. W projekcie ENACTED bierze udział dwanaście instytucji naukowych z sześciu krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego (PW). Polskę reprezentuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z zespołem projektowym w składzie: prof. SGH dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz i dr Honorata Nyga-Łukaszewska.
 
Podobne seminaria odbywają się w pozostałych jedenastu instytucjach współpracujących w projekcie. W seminarium udział wzięli reprezentanci instytucji i ośrodków naukowych z Ukrainy (Lwowski Instytut Narodowy im. Iwana Franki) i Polski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowej z Lublina i SGH).
 
Seminarium otworzyła kierująca projektem ENACTED w SGH dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz, która syntetycznie zaprezentowała założenia seminarium. Prelegentem wprowadzającym uczestników w dyskusję była prof. Natalia Horin z Lwowskiego Instytutu Narodowego im. Iwana Franki. W wykładzie plenarnym prof. Horin skoncentrowała się na omówieniu relacji handlowych UE – Ukraina w ramach umowy o wolnym handlu. Ponadto omówiła wyniki własnych badań nad intensywnością handlu produktami rolno-spożywczymi Ukrainy z Polską i Ukrainy z UE oraz nad konkurencyjnością produktów rolno-spożywczych Ukrainy i Polski.
Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przedstawił nową wizję Partnerstwa Wschodniego po 2020 r. Wystąpienie nawiązywało głównie do aspektów politycznych współpracy w ramach PW. Prelegent szczegółowo omówił różne warianty przyszłej współpracy państw PW. Wśród założeń towarzyszących projektowaniu nowej architektury PW wymienia się głównie utrzymanie obecnej struktury PW oraz wzmocnienie gospodarczego wymiaru współpracy. Prelegent zwrócił uwagę, że kluczowym czynnikiem decydującym o przyszłości PW byłaby poprawa otoczenia instytucjonalnego, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Reprezentujący Instytut Europy Środkowej dr Roman Romantsov w wystąpieniu „Partnerstwo Wschodnie dla Białorusi 2009–2019” omówił współpracę Białorusi z UE. Prelegent skoncentrował się na przedstawieniu perspektywy białoruskiej wobec współpracy w ramach PW. Kwestie związane z jednej strony z otoczeniem instytucjonalnym, jak również niewielki poziom finansowania z UE dla PW zostały przez dr Romantsova ocenione jako główne przeszkody we współpracy Białorusi z PW.
Jako ostatni wystąpił dr Przemysław Biskup z Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, który zaprezentował wpływ brexitu na przyszłość projektu Partnerstwa Wschodniego.
Dyskusja zamykająca seminarium poświęcona była przyszłości PW. Zamykając spotkanie, dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz podziękowała uczestnikom za aktywny udział w seminarium i wyraziła jednocześnie nadzieję na kontynuację współpracy w ramach projektu ENACTED w przyszłości. 
 

DR HONORATA NYGA-ŁUKASZEWSKA, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH