Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Librowiczowi

wręczanie dyplomu doctora honoris causa na auli w uczelni

23 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Michelowi Librowiczowi, profesorowi Uniwersytetu Quebec w Montrealu, a także ceremonia wręczenia dyplomów Kanadyjskiego Programu MBA (CEMBA). Twórcą programu jest profesor Librowicz.

Tytuł doktora honoris causa SGH profesorowi Mieczysławowi (Michelowi) Librowiczowi nadał Senat SGH uchwałą nr 733 z 24 czerwca 2020 r.

Z wnioskiem o nadanie tytułu 7 czerwca 2019 r. wystąpił prof. dr hab. Marek Gruszczyński z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Wniosek wsparła dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH, z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. 13 czerwca 2019 r. kolejny wniosek złożył prof. dr hab. Jacek Miroński z Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Recenzentami byli: prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Marian Gorynia i dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH.

Podczas uroczystości laudację wygłosił rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH:

Wysoki Senacie, Dostojny Panie Profesorze, Szanowni Recenzenci dorobku naukowego i osiągnięć Nominata, Szanowni Państwo!

Laudacja, którą mam zaszczyt wygłosić w związku z nadaniem Panu Profesorowi Michelowi Librowiczowi przez Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tytułu doktora honoris causa, jest nie lada wyzwaniem. Zgodnie z § 8 Statutu SGH tytułu doktora honoris causa jest nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki i współpracy międzynarodowej. Nie ulega wątpliwości, że Nominat wypełnia te kryteria. Naukowe i dydaktyczne dokonania Profesora Librowicza oraz jego wybitny wkład w rozwój edukacji biznesowej w Polsce, a w szczególności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zasługują na najwyższe uznanie.

Zarazem jednak wskazanie najważniejszych prac i omówienie imponującego dorobku naukowego Profesora Michela Librowicza, choć konieczne, byłoby niewystarczające, jeśliby nie uwzględnić innych jego zasług. Wizerunek uczonego, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń studentów i doktorantów, organizatora wielu konferencji naukowych byłby niepełny, gdyby zabrakło w nim elementów odnoszących się do pionierskich osiągnięć Profesora Librowicza, jeśli chodzi o rozwój i organizację programów MBA w Polsce. Nie sposób też pominąć roli Nominata jako jednego z inicjatorów wewnętrznej reformy SGH, dzięki której u schyłku transformacji ustrojowej w Polsce Szkoła Główna Handlowa wyrosła na czołową placówkę edukacji ekonomicznej i biznesowej zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej. Z całą pewnością można powiedzieć, że Profesor Librowicz jest twarzą sukcesu programów MBA w SGH.

Kontakty Profesora z naszą uczelnią sięgają 1989 r., gdy z 35 osobową grupą kanadyjskich studentów przyjechał do Warszawy na staż w ramach wymiany. Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia dydaktyczne i organizatorskie, w 1990 r. kanadyjski uczony zainicjował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie finansowany przez Kanadę program Canadian Management Training and Development Program for Poland, przekształcony w 1995 r. w Canadian Executive MBA (CEMBA), który wkrótce stał się wzorcowym programem edukacji biznesowej w Polsce. Subsydiowany początkowo przez rząd w Ottawie, program ten w 2001 r. uzyskał niezależność finansową i jako niezależny jest kontynuowany po dziś dzień.
Dzięki zaangażowaniu Profesora kilkudziesięciu wykładowców z Polski, głównie z SGH, mogło odbyć całą serię staży w Kanadzie. Michel Librowicz, który położył nieocenione zasługi, gdy chodzi o akademicką współpracę między Kanadą i Polską, okazał się zarazem wielkim orędownikiem powołania do życia własnego programu MBA w naszej uczelni. Zawsze podkreślał, że „uczelnia tej rangi, co SGH, powinna mieć swój własny, odrębny program studiów MBA”.

Profesor Michel Librowicz jest wybitnym ekonomistą i uznawanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie biznesu międzynarodowego, specjalistą do spraw kanadyjskich i polskich stosunków gospodarczych. Jest autorem wielu książek i podręczników, a także kluczowych artykułów z zakresu international business. Był pomysłodawcą i kierownikiem wielu projektów badawczych; wiele z nich było prowadzonych we współpracy z SGH. Profesor jest też aktywnym członkiem stowarzyszeń gospodarczych. Pełni m.in. funkcję przewodniczącego Kanadyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Współpracownicy Profesora Librowicza znają często przezeń cytowane powiedzenie, że „dzień wczorajszy to historia, jutro jest za¬gadką, a teraźniejszość podarunkiem” („Yesterday is a history, tomorrow is a mistery, present is a gift”). Pamiętając, że w języku angielskim gift znaczy podarunek, ale zarazem też talent, jakim została obdarzona dana jednostka, podczas dzisiejszej uroczystości chcielibyśmy uhonorować dotychczasowe dokonania Nominata, wyrażając przy tym wdzięczność za możliwość korzystania z wielkich talentów naukowych i organizatorskich Profesora Michela Librowicza, które istotnie postrzegamy jak wielki dar dla SGH.

Jeśli zaś chodzi o owianą mgłą tajemnicy przyszłość, może¬my tylko żywić nadzieję, że Pan Profesor będzie jeszcze długo z nami w naszej wędrówce ku nowym wyzwaniom i coraz wyższej poprzeczce, jaką stawia przed sobą SGH. Na moment powróćmy jeszcze do przeszłości, która w pragmatycznym podejściu Profesora Michela Librowicza wprawdzie nie jest równie ważna jak bieżący moment, ale bez obejrzenia się na nią trudno byłoby przecież zrozumieć wyjątkowość drogi, jaką przebył Profesor Librowicz.

Absolwent prestiżowej Wyższej Szkoły Handlowej w Paryżu (HEC Paris), która w 2019 r. zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych uczelni biznesowych w Europie, oraz Columbia Business School w Nowym Jorku, a następnie studiów doktoranckich (DEES) na Sorbonie (Université de Paris 1 – Sorbonne), gdzie w 1981 r. obronił pracę doktorską poświęconą światowemu rynkowi nasion oleistych, przyszedł na świat w Katowicach, stolicy Górnego Śląska, w dniu 27 sierpnia 1946 r. Po przeprowadzce do Warszawy, gdzie ukończył szkołę podstawową, w 1961 r. wyjechał z Polski do Francji. Odbył tam studia, kontynuowane następnie w Stanach Zjednoczonych. W 1975 r. podjął pracę jako wykładowca na Uniwersytecie Quebecu w Montrealu.

Mimo że kluczowy etap edukacji Mieczysława Librowicza – nazywanego „Michelem” przez kolegów, współpracowników i studentów ze względu na trudności z polską wymową – przypadł na kraje zachodnie, związki Nominata z Polską i Warszawą okazały się odporne na upływ czasu. Profesor Librowicz, który oprócz kanadyjskiego posiada również polskie obywatelstwo, wszystkie kluczowe projekty i inicjatywy w zakresie szkolnictwa MBA związał z Polską.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajmuje w nich centralne miejsce, a o silnej więzi łączącej Profesora Librowicza z SGH krążą legendy. Profesor jest tak bardzo związany z naszą uczelnią, że prawie jej nie opuszcza i można go tu spotkać o każdej porze: zarówno o 9 rano, jak i o 9 wieczorem, w dni powszednie i weekendy. Mało jest rzeczy pewnych w dzisiejszym świecie. Jedną z nich są podatki, a drugą to, że jeśli jest niedziela, to Profesor Librowicz jest na SGH.

„Dorobek naukowy Profesora Mieczysława Librowicza jest wzorcowym przykładem kariery zawodowej w szczególnej sferze działalności, jaką są badania i edukacja wyższa w szeroko rozumianych naukach ekonomicznych, a jeszcze bardziej w naukach o zarządzaniu” – napisał w recenzji rekomendującej przyznanie tytułu doktora honoris causa Michelowi Librowiczowi dr hab. Piotr Płoszajski, prof. em. SGH. Podkreślając, że „nauki o zarządzaniu należą do gatunku »praktycznych«, co różni je zasadniczo – tak pod względem założeń poznawczych, jak i metodologii oraz etosu naukowca” – od innych nauk, a generowaniu nowej wiedzy towarzyszy „nieustanne sprzężenie zwrotne z jej od¬biorcami”, profesor Płoszajski uznał Librowicza za naukowca, który jest bliski ideałowi (modelowego) „praktycznego akademika”. W jego ocenie działalność akademicka Michela Librowicza nie ogranicza się wyłącznie do produkcji wiedzy, lecz także obejmuje „elementy jej transferu i upowszechniania, jak również wartościowania, budowania modeli normatywnych i działalności eksperckiej”. Profesor Płoszajski podkreślił przy tym, że „wymaga to świetnego, wielokierunkowego przygotowania i różnorodnych kwalifikacji”.

Jak zaznaczył z kolei inny recenzent – prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, pełniący funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauki Organizacji i Zarządzania PAN – z wielkim uznaniem piszący o wkładzie Michela Librowicza w „proces głębokich reform programowych i strukturalnych SGH”, a także „w organizację i rozwój kierowanego do polskich menedżerów systemu edukacji menedżerskiej na najwyższym poziomie w postaci studiów MBA w Polsce”, ścieżka zawodowa Nominata jest niezwykle interesująca i wyjątkowa.

„Od 1975 r. jest profesorem handlu międzynarodowego w największej uczelni ekonomicznej w Kanadzie, mianowicie w Université du Québec w Montrealu (UQAM)” – relacjonuje w swej recenzji profesor Nogalski. „W latach 1978–1982 był dyrektorem Wydziału Zarządzania. Z kolei w 1985 r. utworzył Wydział Handlu Zagranicznego, którym kierował przez 22 lata (do 2007 r.). W latach 1995–2011 kierował – finansowaną przez 11 firm i banków kanadyjskich – Katedrą Agro-Biznesu” w Uniwersytecie Québecu, obejmującym sieć 10 uczelni publicznych w tej prowincji.

Podczas swej wieloletniej i bogatej w wydarzenia kariery akademickiej Profesor Librowicz wykładał na wielu uniwersytetach poza granicami Kanady i Polski, m.in. w Burundi, Chinach, na Dominikanie, w Ekwadorze, Meksyku, Peru i Stanach Zjednoczonych. „Lista tych uniwersytetów jest zaiste imponująca” – napisał w swej recenzji profesor Marian Gorynia z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Profesor podkreślił przy tym wszechstronność dorobku publikacyjnego Profesora Librowicza.

„Znajdują się w nim zarówno książki, rozdziały w książkach, jak i liczne publikacje artykułowe. Podstawową oś problemową stanowią w tym dorobku zagadnienia związane z szeroko rozumianym handlem międzynarodowym, a w szczególności z eksportem” – na¬pisał w recenzji, zaznaczając, że wśród tekstów w języku francuskim i angielskim znajdują się publikacje o charakterze teoretycznym i prace z dużym udziałem aspektów praktycznych. „Oprócz wątku związane¬go z handlem międzynarodowym w twórczości Profesora Librowicza uwagę zwraca nurt związany z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w kontekście biznesu międzynarodowego i globalizacji, a także publikacje dotyczące branży określanej jako agrobiznes” – zaznaczył profesor Marian Gorynia.

Wszyscy recenzenci, a wraz z nimi wnioskodawcy nadania Profesorowi Michelowi Librowiczowi tytułu doktora honoris causa SGH, z największym uznaniem podkreślają Jego zasługi w dziele reformy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Działania podejmowane przez Profesora Michela Librowicza w ramach Kanadyjskiego Programu Pomocy dla SGH stały się jednym z czynników umożliwiających przeprowadzenie przełomowej reformy studiów w uczelni i stały się niedoścignionym wzorem dla wielu innych szkół wyższych.

„W istotnym stopniu skuteczna realizacja inicjatywy Profesora Librowicza przesądziła o dominującej roli SGH jako promotora zmian w sektorze edukacji wyższej oraz o kluczowej pozycji, jaką pod względem jakości i zakresu oferty i form kształcenia Uczelnia zajmuje na rynku edukacji wyższej w Polsce od wielu lat” – zaznaczył w swej recenzji profesor Bogdan Nogalski. Ze swej strony, jako rektor SGH, pragnę podkreślić, że zbudowanie na światowym poziomie merytorycznym i organizacyjnym programu CEMBA, który należy do najwyżej ocenianych programów edukacji menedżerskiej na świecie, było możliwe dzięki stałej i bliskiej współpracy Nominata z kolejnymi rektorami naszej uczelni: Aleksandrem Müllerem (1990–1993), Janiną Jóźwiak (1993–1999), Markiem Rockim (1999–2005, 2016–2020), Adamem Budnikowskim (2005–2012) i Tomaszem Szapiro (2012–2016). Współpraca ta jest kontynuowana z taką samą intensywnością i zaangażowaniem również w odniesieniu do obecnej ekipy rektorskiej, której mam zaszczyt przewodniczyć. Tak samo jak moi wspaniali poprzednicy, żywię ogromną wdzięczność wobec Profesora Michela Librowicza za rady oraz inspiracje, jakimi się z nami dzieli.

To dzięki Nominatowi, który był pierwszą osobą zachęcającą SGH do ubiegania się o zagraniczne akredytacje, nasza uczelnia ma akredytację AMBA dla wszystkich programów MBA, akredytację EQUIS przyznaną w 2021 r.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pierwszy krok, jakim był EPAS (EFMD Programme Accreditation System), jaki uzyskał program CEMBA. W procesy akredytacyjne dla MBA Profesor był osobiście zaangażowany – czytał i poprawiał kolejne wersje raportów, dawał wskazówki zespołom przygotowującym się do wizyt akredytacyjnych i zwracał uwagę na wszelkie niespójności. Jego doświadczenie na pewno uczyniło proces akredytacyjny łatwiejszym.

Program CEMBA wykształcił już blisko 800 absolwentów. Każdy z tych liderów biznesu miał osobisty kontakt z Profesorem Librowiczem, czy to w trakcie rekrutacji, czy to w trakcie zajęć i wy¬darzeń na uczelni. Profesor zawsze chętnie spotyka się ze studentami i absolwentami. Traktuje te rozmowy jako cenne źródło dla dalszego udoskonalania programu CEMBA. Ten ludzki wymiar w działalności akademickiej Nominata wydaje mi się szczególnie godny uwypuklenia. Profesor Michel Librowicz zaskarbił sobie opinię osoby koncyliacyjnej w przypadku nieporozumień, konfliktów interesów czy w rozwiązywaniu problemów wychodzących poza schemat lub procedury regulujące działanie programu. Gdy zdarzają się sytuacje konfliktowe, Profesor za¬wsze w pierwszej kolejności pyta o to, co można zrobić, by pogodzić wszystkie sprzeczności. Taka postawa świadczy o niezwykłych kwalifikacjach Nominata, w którym profesor Piotr Płoszajski widzi realizację modelu „akademickiego ewangelisty” ułatwiającego transfer wiedzy teoretycznej w sferę praktyki organizacyjnej.
Lista zasług Profesora Michela Librowicza wobec SGH jest tak długa, że wymienienie wszystkich zajęłoby czas do rana. Skoncentruję się na najważniejszych. To dzięki Michelowi Librowiczowi na początku lat 90. biblioteka SGH została wyposażona w komputery, następ¬nie otrzymywała zagraniczne publikacje i dostępy do baz danych dla naszych studentów. Pracownicy biblioteki byli w UQAM i wzorowali komputeryzację zbiorów i obsługi na systemie UQAM.

Profesor Michel Librowicz był też inicjatorem tłumaczenia i adaptowania do polskich warunków materiałów dydaktycznych – kejsów i gier symulacyjnych. Osobistą zasługą Profesora było to, że zachęcał profesorów kanadyjskich do pisania materiałów dydaktycznych w oparciu o doświadczenia polskich przedsiębiorstw. Tym samym promował polskie sukcesy gospodarcze, a zarazem dbał o bliską więź wiedzy teoretycznej i praktyki biznesowej.

Profesor Michel Librowicz, który był zaangażowany w realizację umowy o współpracy podpisaną między rządami Kanady i Polski na początku lat 90., na mocy której na staże w uczelniach kanadyjskich wyjeżdżali młodzi polscy pracownicy naukowi, nie tylko z SGH, lecz także z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Uniwersytetu Szczecińskiego, jest mistrzem konwersacji. Jednym z elementów selekcji na te staże były rozmowy kwalifikacyjne, które Profesor Librowicz prowadził zazwyczaj osobiście. Nie była to klasyczna rekrutacja. Wątki, jakie się przewijały w tych rozmowach, wykraczały daleko poza wiedzę specjalistyczną. Na ogół były to rozmowy pozwalające ocenić wiedzę ogólną, podejście do życia, znajomość filozofii, socjologii, polityki itp. Rozmowy te trwały, trwały i trwały. Ale po wyjściu, gdy zakończyła się już wymiana myśli z Profesorem Librowiczem, rozmówca zachowywał w pamięci to niezwykłe doświadczenie. Potwierdzają to świadectwa licznych absolwentów studiów MBA w SGH.

Powstanie w 1995 r. programu CEMBA nie zahamowało wcześniejszej wymiany kadry, jaka była typowa dla pierwszych lat działalności Canadian Management Training and Development Program for Poland na mocy umowy polsko-kanadyjskiej. W pierwszych latach polscy naukowcy korzystali głównie z doświadczeń kanadyjskich – do każdego przedmiotu przyporządkowana była polsko-kanadyjska para wykładowców. Młodzi polscy badacze wyjeżdżali na kanadyjskie uczelnie, by tam się szkolić, podpatrywać, przejmować dobre praktyki i wspólnie przygotowywać zajęcia. Wymiana doświadczeń jest stałym elementem działalności CEMBA.

Podsumowując. Uchwała nr 733 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa SGH Profesorowi Mieczysławowi (Michelowi) Librowiczowi zobowiązuje nas do uhonorowania wybitnego ekonomisty, zasłużonego promotora współpracy kanadyjsko-polskiej, duchowego ojca edukacji biznesowej typu MBA w Polsce, doświadczonego nauczyciela akademickiego i wspaniałego kolegi, który zarazem jest partnerem stawiającym najwyższe wymagania tak sobie, jak i współpracownikom.

Wszyscy, którzy mieli przywilej pracować z Profesorem, wiedzą, że nie jest to zadanie łatwe, bo oznacza dopracowywanie szczegółów – i to w nieskończoność, implikuje zmiany i opracowywanie kolejnych wersji dokumentów, raportów, umów, a nawet maili. Perfekcyjność ma swoją cenę i przyzwyczailiśmy się już, że dopóki coś nie jest wysłane, podpisane i zaakceptowane przez władze uczelni, dopóty sprawa nie jest wciąż zamknięta i wszystko może się jeszcze zmienić. Doskonałe dla naszego dzisiejszego doktora honoris causa nie istnieje. Zawsze może być lepiej.

Zarazem zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby nie to dążenie do doskonałości i ciągłe podwyższanie poprzeczki, nasza uczelnia nie osiągnęłaby tych wszystkich sukcesów, które stały się powodem dzisiejszej uroczystości. Życząc Profesorowi Michelowi Librowiczowi kontynuacji wielkich osiągnięć na wszystkich polach, które wymieniłem w niniejszej laudacji, pod adresem wspólnoty SGH kieruję też życzenie, by postawa, jaką zademonstrował Profesor Michel Librowicz, tworząc program CEMBA, a potem rozwijając go przez lata i wynosząc na wyżyny sukcesu, stała się udziałem całej uczelni.

„Osiągnęliśmy sukces? – zwykł mawiać Profesor Michel Librowicz, gdy dowiadywał się o kolejnym powodzeniu uruchomionego przez siebie programu CEMBA. – Fajnie, ale bierzmy się do roboty, by wybiec do przodu przed konkurencję”. Jak mawiają współpracownicy Pana Profesora: „Nawet gdy dzieje się niedobrze, Profesor z szelmowskim uśmiechem i mrugając okiem, zapewnia, że damy radę”.

Niemożliwe nie istnieje – i to jest najważniejsza lekcja, jaką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dumna z programu CEMBA, powinna wyciągnąć ze swej 33 letniej współpracy z Profesorem Michelem Librowiczem, w podzięce za którą nadała swój honorowy doktorat.

Życzę Profesorowi Michelowi Librowiczowi dużo zdrowia i wielu sukcesów. Jeszcze raz dziękuję w imieniu całej społeczności SGH za wiele lat bardzo intensywnej współpracy z naszą Alma Mater, prosząc o dalsze w nią zaangażowanie.
Dziękuję Państwu za uwagę.

dyplom doctora honoris causa dla profesora Michela Librowicza

Profesor Michel Librowicz wyjechał z Polski mając 14 lat i od tamtego czasu przebywa na stałe za granicą. Posiada obywatelstwo Kanady oraz obywatelstwo Polski. Profesor ukończył studia MBA na University of Columbia. Następnie obronił doktorat na Université de Paris I – Sorbonne. Obecnie pracuje jako profesor w Université du Québec à Montréal, École des sciences de la gestion (ESG UQAM).

W 1989 prof. Librowicz nawiązał kontakty z ówczesną Szkołą Główną Planowania i Statystyki w Warszawie organizując przyjazdy naukowe studentów kanadyjskich do Polski. W roku 1991 podjął inicjatywę nawiązania współpracy z Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH) i udzielenia jej pomocy ze strony Kanady w związku z rozpoczętą wtedy głęboką reformą programową i strukturalną w SGH. Prof. Librowicz reprezentował Konsorcjum Kanadyjskich Szkół Biznesu (CCMS) skupiające około 40 uniwersytetów i działał na rzecz uzyskania przez SGH pomocy rządu Kanady, co zaowocowało wprowadzeniem największego kanadyjskiego programu pomocy Polsce.

W ramach tego programu w latach 1991-1993 w uniwersytetach kanadyjskich odbyły się staże dydaktyczne w zakresie nauk o zarządzaniu prawie 40 młodych wykładowców z Polski. Jednocześnie kilkudziesięciu profesorów z uniwersytetów kanadyjskich prowadziło w SGH wykłady z ekonomii i zarządzania dla polskich studentów i wykładowców. Zdaniem ówczesnych władz uczelni, a przede wszystkim Rektora prof. Aleksandra Mullera, reforma w SGH na początku lat 90. była w dużej mierze możliwa dzięki aktywności programu kanadyjskiego w SGH, w szczególności dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Librowicza, dzięki jego serdeczności wykazanej wobec SGH, jej pracowników i studentów.

mężczyzna w todze i w birecie wygłasza wykład na katedrze w auli uczelni

Profesor Librowicz jest twórcą Kanadyjskiego Programu MBA przeznaczonego dla kształcenia aktywnych menedżerów. Program Canadian Executive MBA (CEMBA) powstał w SGH w 1995 roku we współpracy z ESG UQAM, reprezentowanym przez prof. Librowicza oraz z University of Calgary. Od roku 2000 Program CEMBA jest prowadzony wyłącznie we współpracy SGH oraz ESG UQAM.

Profesor Librowicz do dzisiaj kieruje programem CEMBA ze strony partnera kanadyjskiego. W 28 edycjach (kohortach) program wykształcił już prawie 800 absolwentów, którzy zajmują wysokie pozycje w organizacjach biznesowych w Polsce i za granicą, bądź kierują własnymi firmami. Program CEMBA jest od wielu lat w czołówce programów MBA w Polsce. Program CEMBA zdobywał pierwsze miejsce w rankingu „Wprost”, jest także zaliczony do Klasy Mistrzowskiej w ratingu MBA przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, jest najlepszym programem w pełni anglojęzycznym w rankingu „Perspektyw”.

Współkierowany przez profesora Librowicza program CEMBA zdobył w 2009 roku pierwszą dla SGH akredytację międzynarodową. Była to akredytacja EPAS przyznana przez European Foundation for Management Development w Brukseli. W roku 2015 i 2020 profesor Librowicz brał aktywny udział w przygotowaniu SGH do akredytacji i reakredytacji AMBA. Pomagał też przy uzyskaniu przez SGH akredytacji EQUIS.

Profesor Librowicz jest aktywnym działaczem Kanadyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Montrealu. Od roku 2005 jest prezesem tej Izby, w latach 1998-2004 był zastępcą prezesa.

grupa absolwentów studiów MBA siedzi na auli; wszyscy mają na sobie togi i birety

Po uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa profesorowi Librowiczowi odbyła się graduacja CEMBA. Dyplomy otrzymało 105 osób. Wyróżnionych zostało 11 osób: Radosław Borowski, Julia Grunwald, Wojciech Jakubowski, Justyna Lorenc-Wieczorkiewicz, Michał Mazurek, Aleksandra Osikowska, Jakob Saga, Sandra Spinkiewicz, Rafał Szefer, Michał Wielowieyski i Dariusz Zieliński.

Całe wydarzenie uświetnił występ Chóru SGH.