Naukowcy SGH w grupach roboczych w Procesie Bolońskim

Naukowcy SGH w grupach roboczych w Procesie Bolońskim

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki naukowcy z SGH będą przedstawicielami resortu w grupach roboczych i tzw. peer support group w Procesie Bolońskim.

Celem Bologna Follow-Up Group (BFUG) jest wypracowywanie rekomendacji dla EHEA, które służą do uchwalania Komunikatów Ministrów. W każdej z grup są przedstawiciele wszystkich 49 krajów należących do European Higher Education Area and Bologna Process EHEA

Doktor Jacek Lewicki będzie przedstawicielem pro bono Polski w grupie roboczej A przy Bologna Follow-Up Group ds. ram kwalifikacji i ECTS (Group Peer Support A – for qualifications frameworks and ECTS). Zespół A monitoruje wdrażanie systemu ram kwalifikacji oraz systemu ECTS (na poziomie rozwiązań krajowych).

Prof. Jakub Brdulak będzie przedstawicielem zespołu C, który monitoruje wdrażanie europejskich wytycznych dla zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym tj. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) oraz zajmuje się kwestią podejścia do akredytacji np. studiów wspólnych. 

Zespoły A, B, C mają wypracować rekomendacje dla polityk europejskich w wyżej wymienionych obszarach oraz szukać wspólnych wytycznych dla innych form edukacji oferowanej przez szkoły wyższe.

Nasza praca z jednej strony polega na reprezentowaniu Polski w tych gremiach, a z drugiej strony wypracowywaniu rozwiązań akceptowalnych przez wszystkie kraje EHEA. Praca ta ma charakter koncepcyjny, nie polega na stanowieniu prawa - mówi profesor Jakub Brdulak. 

Naukowcy z SGH zostali powołani na do grup roboczych na okres maj 2021 – czerwiec 2024.