SGH po raz pierwszy ujęta w raporcie PIR (Positive Impact Rating)

GRAFIKA

14 czerwca podczas światowego forum PRME (Principles for Responsible Management Global Forum) w Nowym Jorku o godz. 16 czasu środkowoeuropejskiego (CET) zostały podane do publicznej wiadomości rezultaty ratingu PIR, czyli Positive Impact Rating 2023, w którym po raz pierwszy została uwzględniona Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Link do transmisji z ogłoszenia wyników tutaj.

Edycja badania i raportu PIR (Positive Impact Rating) jest wspólną inicjatywą WWF, OXFAM, PRME, GBSN i UN Global Compact. Obecnie wśród uczelni, które biorą w nim udział, jest około stu szkół wyższych z całego świata – jeśli nie najlepszych, to na pewno wiodących.

Co wyróżnia to badanie, i w efekcie sam raport, to fakt, że nie jest ono wynikiem analiz i prac ekspertów czy ankiet prowadzanych wśród pracowników naukowych i kierownictwa uczelni, ale to, że skierowane jest do studentów i bazuje na ich opiniach. To studenci wypowiadają się o działaniach uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej, ESG, zrównoważonego rozwoju i działaniach na rzecz osiągnięcia celów SDG.

W efekcie uczelnie są klasyfikowane na pięciu poziomach, od początkujących w obszarze działań ESG, przez wschodzące, progresywne, transformujące, aż po pionierów na poziomie piątym.

W tym roku SGH uplasowało się na poziomie trzecim, co – jak na pierwszą w historii edycję, w której uczelnia bierze udział – należy uznać za spory sukces. Zwłaszcza, że na tym samym poziomie znalazły się łącznie 23 szkoły, w tym: ZHAW (Zuerich University of Applied Sciences) ze Szwajcarii, University of Turku z Finlandii, Concordia University z Kanady, EDHEC Business School z Francji, czy Leeds School of Business University of Colorado z USA.

Inicjatywa PIR oraz raport to unikatowa możliwość nie tylko porównania własnych działań i wyników z uczelniami z innych części świata, ale też platforma wymiany najlepszych praktyk oraz wysłuchania głosu najważniejszego podmiotu i zarazem partnera uczelni, czyli studentów, którzy bardzo często są w podobnych inicjatywach pomijani. Z wielką zresztą szkodą dla wszystkich.

Ocena PIR jest liczona od 0 do 10 punktów w siedmiu wymiarach:

  • zarządzanie
  • kultura organizacji
  • programy edukacyjne
  • metody przekazywania wiedzy
  • wsparcie studentów
  • uczelnia jako autorytet
  • zaangażowanie na rzecz interesariuszy zewnętrznych.

Wymiary te obejmują trzy główne obszary, określane jako 3 x E: „Energizing, Educating, Engaging”. Kolejne edycje uwzględniają rezultaty ankiet, które wskazują na wzrost średniego wyniku łącznego w latach 2021–2023 z 7,3 do 7,7.

W tym roku szczególnie wysokie wartości wskaźnika uczelnie osiągają w wymiarze (ang. dimension)  zarządzania (7,9), kultury organizacyjnej (7,8), programów edukacyjnych (7,7), metod przekazywania wiedzy (7,5), wsparcia studentów (7,7) i niższe w obszarach uczelnia jako autorytet (7,5) oraz zaangażowanie na rzecz interesariuszy zewnętrznych (7,5). Średnie wyniki dla poziomu, na którym została sklasyfikowana SGH wyniosły odpowiednio 7,15; 7,06; 6,90; 6,72; 6,87; 6,53 i 6,48. Ciekawym jest to, że najwyższe wyniki zdobyło pięć uczelni z Indii i po jednej z Chin oraz Peru, zaś relatywnie niższe, w tym także najniższe uczelnie z krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych – przede wszystkim europejskich.

Do bardzo ciekawych wniosków skłaniają pytania otwarte, gdzie studenci wskazują, że uczelnia powinna zreformować lub co najmniej poprawić swój sposób przekazywania wiedzy i kontynuować rozwój metod i sposobów kształtowania odpowiedzialnych liderów przyszłości. Po więcej szczegółów i cały raport można sięgnąć na stronie

Badanie było przeprowadzone w marcu br. wśród studentów SGH. Pieczę nad nim objął rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, oraz prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania innych podmiotów; szczególne podziękowania należą się Samorządowi Studentów SGH z przewodniczącą Martą Ekner, kierownictwo koła naukowego SKN Negocjator z przewodniczącą Zofią Kowalik, ale także dziekanatom studium magisterskiego i licencjackiego. Sprawne i skuteczne przeprowadzenie dystrybucji ankiet online wśród studentów nie byłoby możliwe bez ich wsparcia.

Na wysokości zadania stanęli także respondenci, którzy wypełnili ankiety w relatywnie krótkim czasie jego trwania (marzec 2023 r.) i z wielką skrupulatnością ocenili starania uczelni w badanych wymiarach jej działalności, jednocześnie udzielając wskazówek, czego by oczekiwali w kolejnych latach. Zwłaszcza, że ankieta dawała możliwość wskazania, czego uczelnia powinna zaprzestać i co winna zacząć robić.

Rezultaty tegorocznego ratingu PIR wyraźnie wskazują, że przed SGH jest jeszcze wiele wyzwań pokrywających się z obszarami „Trzech E”, ale początek należy uznać za bardzo obiecujący.