Seminarium z prof. Anettą Czaplanovą w Katedrze Studiów Politycznych SGH

trzy kobiety na tle flag Polski, Ukrainy, UE i SGH

Katedra Studiów Politycznych (KSP) ISM KES SGH zorganizowała 12 czerwca br.  seminarium z udziałem prof. Anetty Czaplanovej (cz. Anetta Čaplánova), kierowniczki Katedry Ekonomii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. W latach 2011-2015 – prof. Czaplanova pełniła funkcję prorektorki ds. badań i studiów doktoranckich.

Osobami goszczącymi były: dr Marta Pachocka i dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kierowniczka KSP.

Bezpośrednie spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się i wzajemnego zaprezentowania aktywności naukowo-badawczych Katedry Studiów Politycznych jak i Katedry Ekonomii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Rozmawialiśmy również o  możliwościach przyszłej współpracy projektowej i publikacyjnej

Ważnym elementem spotkania był wykład profesor Czaplanovej Decreasing non-compliance with the garbage collection fee payment (A case study from the intervention in a municipality in Slovakia) („Zmniejszenie niezgodności z opłatą za wywóz śmieci (studium przypadku z interwencji w gminie na Słowacji). Wystąpienie oparte było na artykule naukowym o tym samym tytule, autorstwa Anetty Czaplanovej, Evy Sirakovovej i  Estery Szakadatovej. Artykuł został przygotowany w ramach projektu Interwencje behawioralne w gminach: zwiększenie skuteczności polityk publicznych w mieście Hlohovec oraz projektu Agencji Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej (VEGA 1/0239/19) – Implikacje ekonomii behawioralnej dla usprawnienia funkcjonowania obecnych gospodarek i słowackich badań.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących podatków i opłat stanowi problem zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym w państwach na całym świecie. Doświadczenia pokazują, że interwencje behawioralne mogą być stosowane w celu zwiększenia mechanizmu podporządkowania się normom społecznym. Autorki uważają, że jest to tania opcja, która jest stosunkowo łatwa do wdrożenia. W 2021 r. autorki przeprowadziły eksperyment behawioralny skoncentrowany na zwiększeniu efektywności  opłat za wywóz śmieci w wybranej gminie na Słowacji. Użyto kategorii: normy społecznej i społecznego odstraszania. Zebrane dane analizowano metodą szacowania różnic w różnicach (ang. a difference-in-differences estimation method). Wyniki badania pokazały, że wysłanie ulotki z odwołaniem się do normy społecznej miało pozytywny i statystycznie istotny wpływ na przestrzeganie opłaty śmieciowej oraz negatywny wpływ na wartość zaległych opłat nieuiszczonych. Wysłanie ulotki odstraszającej miało negatywny wpływ na przestrzeganie opłat za śmieci, ale związek nie był statystycznie istotny.

cztery kobiety pozują do zdjęcia na tle budynku

Prof. Anetta Czaplanova spotkała się również z dr. hab. Pawłem Kubickim, przewodniczącym dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji. Podczas spotkania z   Katarzyną Kacperczyk, dyrektorką Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH, rozmawiano o dotychczasowej współpracy ze Słowacją oraz kierunkach jej dalszego rozwoju.

Profil prof. Anetty Czaplanovej.

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

dr Marta Pachocka