Informacja sygnalna IRG: koniunktura w przemyśle - lipiec 2022

wnętrze fabryki i pracujących maszyn

W lipcu koniunktura w przemyśle przetwórczym ponownie się pogorszyła. O pogorszeniu się koniunktury informują firmy prywatne i publiczne.

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w lipcu zmniejszył swoją wartość o 4,3 pkt. Obecnie wynosi ona -12,2 pkt.  W skali roku wartość wskaźnika obniżyła się o 14,7 pkt.

Na wykresie wskaźnik koniuntury w przemyśle - lipiec 2022

Przedsiębiorstwa informują o spadku wielkości zamówień krajowych, zatrudnienia i pogorszeniu się ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrósł natomiast poziom produkcji, zapasy wyrobów gotowych i ich ceny. Poprawiła się sytuacja finansowa producentów. W dalszym ciągu narasta uciążliwość barier dla działalności gospodarczej. W największym stopniu nasiliła się dotkliwość barier finansowych. O 21,7 punktów procentowych zwiększył się odsetek firm sygnalizujących trudności w dostępie do kredytu i o 13,6 pkt proc. odsetek ankietowanych, którzy wskazują na niekorzystne warunki kredytowe.
Pogorszenie się koniunktury w lipcu odnotowali wszyscy producenci, poza wytwórcami nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Najbardziej pogorszyła się koniunktura na rynkach dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, a najmniej w produkcji półproduktów. Wartości wskaźnika obniżyły się odpowiednio o: 17 i 0,9 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia spadku wartości wskaźnika nie odnotowano tylko dla zakładów zatrudniających do 50 pracowników. Największy spadek, o 11,7 pkt, zanotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników. Najwyższą wartość, 0,0 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem od 250 do 500 i ponad 500 pracowników, a najniższą, -17,7 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników. Koniunktura poprawiła się w dwóch makroregionach: południowym (wzrost wartości IRGIND o 2,5 pkt) i  województwie mazowieckim (o 3,3 pkt). Najbardziej pogorszyła się koniunktura w makroregionie centralnym (o 14,1 pkt).

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Lipiec 2022 (Badanie okresowe nr 406).