Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w rolnictwie - I kwartał 2024

roślina wyrastająca z ziemi

„Ponura” sytuacja w polskim rolnictwie, ale widać oznaki nadchodzącego ożywienia. Koniunktura w polskim rolnictwie ponownie uległa pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury (IRGAGR) obniżyła się w porównaniu z IV kwartałem  2023 r. o 1,7 pkt, do wysokości -24 pkt.

Pogorszenie się koniunktury w pierwszym kwartale roku jest zjawiskiem typowym. W ciągu 25 ostatnich lat tylko raz (w 2017 r.) zdarzyło się, że wartość IRGAGR wzrosła w pierwszym kwartale. Tegoroczny jej spadek jest najniższy w historii badania; średni spadek wartości wskaźnika o tej porze roku wynosi 5,8 pkt. Odnotowane pogorszenie się koniunktury należy więc ocenić jako płytkie. Obecna wartość wskaźnika pozostaje niższa niż przed rokiem, jednak już tylko o 0,9 pkt (przed kwartałem o 1,5 pkt). Pogorszenie się koniunktury ma więc charakter sezonowy (tj. uwarunkowany rytmem zmian pór roku).

Wskaźnik koniunktury jest średnią ważoną dwóch wskaźników cząstkowych: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych i wskaźnika ich zaufania. Odnotowany w I kwartale br. spadek wartości IRGARG jest skutkiem obniżenia się wskaźnika przychodów gospodarstw. Zmiana nie jest duża, najniższa w historii badania; sięgnęła 3,7 pkt (w skali roku 3,5 pkt). 

Poprawa nastrojów rolników – wartość wskaźnika zaufania zwiększyła się w ciągu kwartału o 2,5 pkt, a w skali roku o 4,2 pkt – zmniejszyła spadek wartości wskaźnika koniunktury. Należy zwrócić uwagę, że wyniki badania przeczą obrazowi sytuacji w polskim rolnictwie, jaki wyłania się z narracji medialnej. Wprawdzie średnia wartość wskaźnika koniunktury w ostatnich dwóch latach (-22,4 pkt) jest znacznie niższa niż w latach 2010-2021 (-6,5 pkt) i od kilku kwartałów obserwujemy jego stagnację na niskim poziomie, to w wynikach bieżącego badania widać pewne oznaki poprawy koniunktury: nie tylko poprawę nastrojów w gospodarstwach, ale i przewidywań co do przyszłej sytuacji finansowej, wzrost inwestycji, skłonności do zaciągania kredytów na produkcję rolną i zakupów obrotowych środków produkcji zwierzęcej. Drugi kwartał powinien przynieść ożywienie w polskim rolnictwie.
 

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w rolnictwie. I kwartał 2024 (Badanie okresowe nr 142)

Badanie przeprowadzone w styczniu i lutym 2024 r. na próbie 2200 gospodarstw rolnych.