Młody Naukowiec SGH

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/inteligentny-mlody-student-usmiecha-sie-widok-z-przodu_8399766.htm#page=1&query=student&position=10

Program Młody Naukowiec SGH umożliwia rozpoczęcie działalności naukowej jeszcze w trakcie studiów. To doskonały wstęp do przyszłej kariery naukowo-badawczej i innowacyjna propozycja zdobycia wielu nowych i cennych kompetencji zawodowych.

Od 29 maja do 22 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do II edycji programu Młody Naukowiec SGH. Program skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich w SGH.

Ten prestiżowy i innowacyjny program to propozycja dla osób, które zainteresowane są rozwojem i karierą naukowo-badawczą lub ekspercką (badawczo-biznesową). Już na etapie studiów mają oni możliwość zdobycia szerokich kompetencji i poznania narzędzi niezbędnych w pracy badawczej. To niepowtarzalna okazja do spróbowania swoich sił w pracy naukowej i doskonalenie warsztatu badawczego, we współpracy i pod opieką doświadczonych ekspertów z naszej uczelni.

W przesyłanych aplikacjach studenci wskazują m.in. przebieg edukacji w SGH, ze szczególnym uwzględnieniem swoich osiągnięć, a także określają obszar zainteresowań badawczych. Jednym z wymogów jest także wskazanie przez kandydata, wybranego opiekuna merytorycznego – nauczyciela akademickiego, co najmniej ze stopniem doktora, z którym będzie współpracował w trakcie realizacji powierzonych zadań. Specjalnie powołana komisja rekrutacyjna oceni aplikacje pod względem formalnym i merytorycznym. Punktacji podlega m.in. wysokość skumulowanej średniej ważonej, działalność publikacyjna, a także pozanaukowa oraz warsztat badawczy zaprezentowany na podstawie fragmentu lub całej pracy licencjackiej. Kolejne etapy rekrutacji zaplanowane zostały pomiędzy 23 czerwcem a 9 lipcem.

Program składa się z trzech obszarów zadaniowych:

  • Obszar działalności publikacyjnej

Uczestnik przygotowuje samodzielną lub we współautorstwie, publikację o charakterze naukowym. Temat publikacji może być zaproponowany przez uczestnika programu, zgodnie z jego obszarem zainteresowań.

  • Obszar działalności w ramach CPiTT

Polega na bezpośrednim wsparciu zespołu projektowego, działającego w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w realizacji zadań, w obrębie określonego projektu biznesowo-badawczego.

  • Obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant)

Dotyczy bezpośredniego wsparcia zespołu badawczego, prowadzącego działalność naukowo-badawczą w SGH, w realizacji zadań, dotyczących określonego projektu badawczego.

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia programu o czwarty obszar, związany z realizowanymi przez uczelnię projektami naukowo-badawczymi o zasięgu międzynarodowym. Warto dodać, że za swoją pracę w poszczególnych obszarach, uczestnik programu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami.

Program Młody Naukowiec SGH został po raz pierwszy ogłoszony w poprzednim roku akademickim. Na podstawie przesłanych aplikacji, a następnie rozmowach kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna przyjęła do programu 11 osób. Zapytaliśmy uczestników o ich wrażenia, dotyczące I edycji:

Udział w programie Młody Naukowiec był dla mnie bezcenną okazją do pogłębienia kompetencji naukowo-badawczych. Aplikując przyświecał mi cel rozwijania moich zainteresowań naukowo-badawczych. W czasie programu miałem, między innymi, możliwość wygłosić prezentację przed Radą ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, co niewątpliwie było dla mnie bezcennym doświadczeniem. Z perspektywy roku mogę stwierdzić, że dopracowałem swój warsztat pisania publikacji naukowych, natomiast współpraca z naukowcami z SGH stanowiła dla mnie dużą dawkę inspiracji do podjęcia kolejnych interesujących tematów badawczych - mówi Bartosz Sobik, student 5 roku kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Uczestnicy zdobyli cenne doświadczenia i nowe umiejętności, co jest niezwykle istotne u progu zakończenia studiów i na etapie podejmowania jednej z najważniejszych życiowych decyzji – odnośnie swojej przyszłej kariery zawodowej.

Program Młody Naukowiec to novum na polskim rynku edukacyjnym. Mnie osobiście pozwolił odpowiedzieć na pytanie, czy chciałbym realizować dalej po studiach karierę naukową oraz ułatwił zastanowienie się nad propozycją tematu pracy doktorskiej. Ten program jest niezwykle atrakcyjnym dla studentów 2 roku magisterki, ponieważ przy odpowiednim rozłożeniu przedmiotów w trakcie studiów można spokojnie poświęcić się pisaniu artykułów naukowych w ramach programu. Wiele też zależy od opiekuna naukowego, więc należy wybrać takiego opiekuna, który pozwoli najlepiej się rozwinąć i którego profil naukowy najbardziej odpowiada twoim zainteresowaniom – dodaje Jerzy Litwinow, student 5 roku kierunki finanse i rachunkowość w SGH

Zachęcamy do aplikowania do II edycji programu Młody Naukowiec SGH.

Program Młody Naukowiec SGH

Formularz rejestracyjny

Regulamin

Harmonogram

Lista uczestników I edycji