EDWARD ALTMAN 2018

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Do wykładu prof. Marti G. Subrahmanyama pt. Credit Default Swaps: Financial Markets, Corporate Finance and Regulation koreferat, odnoszący się do rynku instrumentów dłużnych w Polsce, wygłosił Jacek Fotek – wiceprezes zarządu GPW S.A.

Edward Altman Lecture Series i Warsaw Conference in Finance.

Już po raz trzeci (12 kwietnia 2018 r.) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja Edward Altman Lecture Series połączona z I Warsaw Conference in Finance. Była to kontynuacja zainaugurowanego w 2016 r. cyklu spotkań poświęconych finansom pod patronatem profesora Edwarda Altmana – jednej ze 100 najbardziej wpływowych postaci w świecie finansów. Tematem wykładu gościa honorowego, prof. Martiego G. Subrahmanyama ze Stern School of Business na New York University, były derywaty kredytowe.

W programie konferencji przewidziano wykład zagranicznego gościa wraz z koreferatem oraz sześć sesji równoległych. Prof. Marti G. Subrahmanyam wygłosił wykład pt. Credit Default Swaps: Financial Markets, Corporate Finance and Regulation. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił wyniki licznych, w tym własnych, badań empirycznych. Podkreślił różnorodne aspekty ryzyka związane ze stosowaniem tych instrumentów. Szczególnie ciekawym wątkiem było empiryczne udowodnienie, że wierzyciele zabezpieczeni CDS (tzw. empty creditors) są zainteresowani, w przypadku wystąpienia kłopotów finansowych spółki, jej likwidacją, a nie restrukturyzacją. Następnie koreferat, odnoszący się do rynku instrumentów dłużnych w Polsce, wygłosił Jacek Fotek – wiceprezes zarządu GPW S.A. Celem tego wystąpienia było ukazanie, jaki jest stan obecny i jakie powinny być kierunki rozwoju rynku instrumentów bazowych dla CDS-ów. Po obu wystąpieniach odbyła się ożywiona dyskusja.

Sesja bezpośrednio poświęcona obszarowi badawczemu prof. Altmana miała tytuł „50 lat Z-Score”. Prof. Altman powitał uczestników sesji z nagranego wcześniej filmu. Jednym z trzech wystąpień był referat prezentowany przez prof. Błażeja Prusaka (Politechnika Gdańska). Przedstawił on mapę badań nad bankructwem przedsiębiorstw w krajach Europy Wschodniej oraz ocenił metodykę i wyniki tych badań. Z kolei dr Maciej Zięba i dr Sebastian Tomczak (Politechnika Wrocławska) pokazali, jak można prognozować bankructwa przedsiębiorstw z użyciem metod uczenia maszynowego, a konkretnie z wykorzystaniem zespołów drzew decyzyjnych. Natomiast dr Tomasz Nawrocki (Politechnika Śląska) zaproponował wykorzystanie logiki rozmytej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Cała sesja pokazała, w jakich kierunkach może się rozwinąć idea Z-Score w przyszłości, w sytuacji dokładniejszych i liczniejszych danych o wynikach przedsiębiorstw.

Podczas sesji „Finanse behawioralne” wygłoszono trzy referaty. Pierwszy miał charakter teoretyczny i dotyczył związku łączącego ekonomię z psychologią – dr Marcin Rzeszutek z UW wyjaśnił, jakie korzyści może mieć otwarcie się ekonomii na dorobek nauk psychologicznych i w jaki sposób psychologia może pomóc ekonomistom bardziej adekwatnie opisywać i wyjaśniać współczesne zjawiska gospodarcze. Kolejny referat autorstwa prof. Piotra Zielonki z SGGW był teoretyczno-empiryczny i dotyczył heurystyki afektu, która polega na emocjonalnym uogólnieniu charakteru obiektu na podstawie przypisanych mu cech wartościujących, bez stosowania procedur analitycznych. Trzeci referat, autorstwa dr Elżbiety Kubińskiej, miał charakter empiryczny i był próbą wyjaśnienia ogromnej popularności metod analizy technicznej jako narzędzia wspierającego decyzje inwestycyjne.

Podczas sesji „Finanse korporacyjne” kontynuowano wątek CDS-ów, które mogą być wykorzystywane do wyceny nowych typów obligacji. Tego zastosowania CDS-ów dotyczyło wystąpienie dr. hab. Marcina Liberadzkiego z SGH. W pierwszej części swojego referatu prelegent przedstawił nowy rodzaj obligacji typu contingent convertible (CoCo), następnie omówił wyzwania związane z wyceną nowego instrumentu. W kolejnym wystąpieniu dr Piotr Wiśniewski z SGH porównał wycenę CDS-ów z ocenami agencji ratingowych. Na wykres kwotowań stawek CDS-ów opiewających na dług Rosji naniósł momenty, w których agencje ratingowe nadawały rating długowi Federacji Rosyjskiej. Wiśniewski dokonał interesujących spostrzeżeń dotyczących m.in. zdolności predykcyjnych ratingów i kwotowań CDS-ów.

W ramach sesji „Modelowanie finansowe” zaprezentowano wyniki trzech badań z obszarów finansów przedsiębiorstw, bankowości i stabilności finansowej. Najpierw prof. Małgorzata Olszak z UW przedstawiła prace dotyczące związków między poziomem kapitałów w bankach a podażą kredytów z uwzględnieniem procykliczności i wygładzania dochodów. Następnie dr Urszula Mrzygłód i dr Sabina Nowak zaprezentowały modelowanie zjawiska wygładzania dywidend na rynkach azjatyckich. Prof. Krzysztof Makarski z SGH zapoznał uczestników z wynikami modelowania zjawiska kryzysu i efektu zarażania, z udziałem banków z akcjonariatem zagranicznym.

Sesję dotyczącą instytucji finansowych poświęcono w całości zagadnieniom przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) banków, koncentrując się w szczególności na problemach związanych z mechanizmem bail-in (możliwość umorzenia określonych zobowiązań lub konwersji tych zobowiązań na kapitał w celu pokrycia strat, gdy wielkość funduszy własnych banku jest niewystarczająca). Wyzwania związane z implementacją przepisów dyrektywy BRR omówił mgr Kamil Klupa z SGH. Z kolei dr Andrzej Stopczyński z Uniwersytetu Łódzkiego określił podstawowe warunki, jakie powinny być spełnione, aby proces przymusowej restrukturyzacji mógł zostać przeprowadzony bez kapitałowego wsparcia od państwa. Badanie empiryczne przeprowadzone przez prof. Ewę Miklaszewską i dr. Krzysztofa Kila z UEK potwierdziło, że koncentracja na bezpieczeństwie rozumianym jako spełnianie standardów kapitałowych jest zbyt wąskim podejściem, a przenoszenie kosztów stabilizacyjnych z podatnika na wierzyciela rozwiązuje problem długu publicznego, ale nie społecznej akceptacji i wzrostu zaufania do banków.

W ramach sesji „Finanse osobiste” przewidziano pięć wystąpień. Celem sesji było ukazanie różnorodności finansów osobistych i zaprezentowanie różnych ośrodków zajmujących się tą subdyscypliną. Prezentowano zagadnienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, doradztwa finansowego, oszczędności oraz edukacji finansowej. Prelegentami byli: dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO, z Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Aneta Kłopocka z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz dr Marcin Kawiński z SGH.

Ukoronowaniem wydarzenia była sesja młodych ekonomistów, na której wyniki swoich prac przedstawili laureaci konkursu zorganizowanego w ramach konferencji. Zwycięzcami konkursu zostały trzy osoby: Katarzyna Czupa (doktorantka SGH) za pracę Instrumenty pochodne a finanse muzułmańskie, Błażej Kiermasz (doktorant SGH) – praca Indeks VIX – zabezpieczenie czy zagrożenie oraz Maciej Szołtysek (student UE Katowice) – praca Znaczenie instrumentów pochodnych dla rynku finansowego oraz stabilności finansowej. Wystąpienia młodych ekonomistów charakteryzowały się dogłębną znajomością prezentowanej problematyki, co umożliwiło przeprowadzenie interesującej i merytorycznej dyskusji w trakcie trwania sesji.

W konferencji brali udział pracownicy naukowi, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz doktoranci i studenci uczelni krajowych (ogółem 135 osób).

Zredagowała w imieniu organizatorów konferencji i sesji równoległych prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Instytut Finansów SGH, kierownik Katedry Systemu Finansowego, Kolegium Zarządzania i Finansów

Gościem honorowym tegorocznego wydarzenia był prof. Marti G. Subrah-manyam ze Stern School of Business na New York University.

EDWARD ALTMAN 2019IV edycja Edward Altman Lecture Series oraz II edycja Warsaw Conference in Finance zostały zaplanowane na 10 maja 2019 r. – gościem honorowym będzie prof. Franklin Allen z Imperial College. Zapraszamy na stronę internetową konferencji (www.sgh.waw.pl/altman-lectures/), na której można znaleźć prezentacje z poprzednich lat.

Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.